HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Väätsa Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Väätsa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 61

Väätsa Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 23.09.2009 nr 2
jõustumine 01.10.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.201201.11.2012

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Väätsa Lasteaeda (edaspidi lasteaia) vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

 (2) Väätsa Lasteaeda võetakse lapsi kelle elukoht on rahvastikuregistri andmeil Väätsa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka lapsi, kelle elukoht ei ole Väätsa vald.

 (3) Lapsevanemal on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias, lapsevanema poolt makstava tasu suuruse kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 2.  Lasteaeda koha taotlemine ja vastuvõtmine

 (1) Lapsele lasteaeda koha taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaia juhatajale avalduse.

 (2) ¹ Kui lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht, siis sõlmib direktor lapsevanemaga koha kasutamise lepingu (lisa 1). (Väätsa Vallavalitsuse 22.10.2012 määrus nr. 3, jõust. 01.11.2012)

 (3) Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejana järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise alusel.

 (4) Tekkivad vabad kohad täidetakse koheselt. Vaba koha olemasolust teavitab lapsevanemat lasteaia juhataja. Peale teate saamist on lapsevanem kohustatud 3 päeva jooksul teatama kas ta soovib kohta.

 (5) Koha saamisest uueks õppeaastaks komplekteeritavasse rühma teatab lasteaia juhataja lapsevanemale kirjalikult hiljemalt 31. maiks.

 (6) Lasteaia juhataja kinnitab lasteaia rühmad 01.septembriks ja esitab lasteaia laste nimekirjad ja järjekorras olevate laste nimekirjad Väätsa Vallavalitsusele 10. septembriks.

 (7) Väätsa Vallavalitsuse taotluse alusel on erandina võimalik võtta lapsi vastu väljaspool järjekorda.

 (8) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel peab lapsevanem esitama lapse tervisliku seisundi kohta arstitõendi.

 (9) Lähtudes vajadustest ja valla võimalustest võib moodustada lasteaias liitrühmi.

 (10) Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga, lasteaia toiduraha ja osalustasu maksmise korraga ja õigustutvuda lasteaia põhimääruse, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega.

§ 3.  Lapsevanema osalustasu ja toiduraha tasumine

 (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma eelneva kuu osalustasu ja toiduraha hiljemalt järgmise kuu 25. kuupäevaks temale esitatud arve või makseteatise alusel.

 (2) Makseraskuste tekkimisel on lapsevanem kohustatud sellest teavitama lasteaia juhatajat ja kokku leppima tasumise graafiku.

 (3) Makseraskuste tekkimisest mitteteatamisel ning osalustasu ja toiduraha õigeaegsel mittetasumisel kaotab lapsevanem õiguse tuua last lasteaeda alates järgmise kuu esimesest päevast. Peale võla tasumist on lapsevanemal õigustuua laps lasteaeda.

 (4) Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

 (5) Toiduraha tasub lapsevanem lapse lasteaias viibitud päevade eest. Lapse toidult mahaarvamise kord kehtestatakse lasteaias.

 (6) Osalustasu ja toiduraha maksmisest kinnipidamise eest vastutab lasteaia juhataja.

§ 4.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lasteaia juhataja käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
 1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
 2) laps läheb kooli;
 3) laps on puudunud lasteaiast rohkem kui üks kuu ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia juhatajat puudumise põhjustest;
 4) vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul ja pole kokku lepitud ka tasumise graafikut.

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teavitab lasteaia juhataja lapsevanemat kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. oktoobril 2009.a.

Lisa Kohakasutamise leping