HaridusKool

Teksti suurus:

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 68

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord

Vastu võetud 25.11.2010 nr 40
RT IV, 23.03.2013, 36
jõustumine 28.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2013RT IV, 06.12.2013, 909.12.2013

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikele 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Narva linna munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töökorra.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustamise algatamise õigus on direktoril ja kooli kõrgemalseisval ametiasutusel.

  (2) Koolidirektor algatab kooli hoolekogu moodustamist kõrgemalseisvale ametiasutusele vastava taotluse esitamisega, millele on lisatud esindaja(te) nimekiri, kes on käesoleva korra kohaselt valitud hoolekogu koosseisu.

  (3) Kõrgemalseisev ametiasutus algatab kooli hoolekogu moodustamist kooli pidaja esindaja valimisel.

  (4) Hoolekogu moodustab Narva Linnavalitsus korraldusega.

3. peatükk LIIKMETE VALIMINE JA NIMETAMINE 
[RT IV, 06.12.2013, 9 - jõust. 09.12.2013]

§ 4.   Kooli pidaja esindaja nimetamine
[RT IV, 06.12.2013, 9 - jõust. 09.12.2013]

  Kooli pidaja esindaja hoolekogusse seatakse üles Narva Linnavolikogu otsusega.

§ 5.   Õppenõukogu esindaja(te) valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul, mille kutsub kokku koolidirektor.

  (2) Õpetajate esindajate valimise koosolek protokollitakse ning tehakse vastavasisuline otsus.

  (3) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli. Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata viia hääletamine läbi salajase hääletamise teel.

  (4) Valitav isik osutub valituks esindajaks gümnaasiumi või põhikooli hoolekogusse, kui tema poolt hääletab üle poole õppenõukogu koosolekust osavõtnud õppenõukogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (5) Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

§ 6.   Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku direktor.

  (2) Direktor teatab vanemate koosoleku kohta hiljemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

  (3) Esindajate valimise kohta koostatakse protokoll ja vormistatakse otsus.

  (4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul. Kandidaate võivad üles seada vanemad, vilistlased, kooli toetavad organisatsioonid ning koolidirektor. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli. Kandidaatidele antakse võimalus ennast tutvustada.

  (5) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata viia hääletamine läbi salajase hääletamise teel.

  (6) Valitav isik osutub valituks esindajaks gümnaasiumi või põhikooli hoolekogusse, kui tema poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtnud isikutest. Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

§ 7.   Õpilaste esindaja valimine

  (1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul.

  (2) Õpilaste esindaja valimise koosolek protokollitakse ning tehakse vastavasisuline otsus.

  (3) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli.

  (4) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata viia hääletamine läbi salajase hääletamise teel.

  (5) Valitav isik osutub valituks esindajaks gümnaasiumi hoolekogusse, kui tema poolt hääletab vähemalt pool õpilasesinduse liikmetest. Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

4. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 8.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, mis sisaldab vähemalt tegevuse eesmärke, tegevuse sisu (temaatikat) ja ülesannete täitmise tähtaegu.

§ 9.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori (juhataja) või linnavalitsuse ettepanekul.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üleriiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (11) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (12) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 10.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 11.   Otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet teostava ametiasutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Kooli tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet teostav ametiasutus on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

§ 12.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja kooli kõrgemalseisvale ametiasutusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json