Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 83

Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 29.11.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 45, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lõigetega 1 ja 3 ning ehitusseaduse § 29 lõike 1 punktiga 4.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustjala valla heakorra ja kaevetööde eeskiri sätestab heakorranõuded ja kaevetööde korraldamise valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidislistele isikutele, kes viibivad või tegutsevad valla territooriumil ning kinnisvara või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu – kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht – üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) kaevetöö – pinnases sügavamal kui 30 cm tehtav töö, mille käigus rikutakse tee- või pinnakatet; planeerimisega pinnase kõrguse muutmine; puude ja põõsaste väljajuurimisega seotud töö.

  (2) Kaeveöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta:
  1) haudade kaevamist kalmistul;
  2) kaevetööde tegemist kinnistul omaniku poolt, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone. Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal);
  3) kaevetööde tegemist, mis kaasnevad ehitustöödega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

§ 3.   Heakorranõuded

  (1) Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla teede ja haljasalade korrashoiu;
  2) tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

  (2) Hoonete ja kinnistute valdajad on kohustatud:
  1) korras hoidma nende käsutuses oleva territooriumi;
  2) korras hoidma hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
  3) remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud või varisemisohtlikud hooned, rajatised ja piirdeaiad.

  (3) Loomapidajad on kohustatud:
  1) tagama, et loomapidamisega seotud reostus ei satuks keskkonda;
  2) likvideerima loomade poolt avalikesse kohtadesse, teedele, tänavatele ja laste mänguväljakutele tekkinud reostuse;
  3) matma loomsed jäätmed ja hukkunud kariloomad selleks ettenähtud kohta.

  (4) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) jälgima tööde teostamise vastavust kehtivatele õigusaktidele;
  2) vältima objektilt prahi jms sattumist teele, haljasalale või naaberkinnistule;
  3) hoidma korras objekti juurdepääsutee;
  4) vajadusel rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
  5) pärast töö lõpetamist heakorrastama selle ümbruse.

  (5) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama omanik.

  (6) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus toimus, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (7) Põllumajandustööde tegija peab tagama teele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise veotööde lõppedes.

  (8) Iga-aastased välised suurpuhastustööd peavad olema lõpetatud kevadel 15. maiks ja sügisel 1. novembriks.

  (9) Erandkorras võib kulu põletada kooskõlastatult Päästeameti Lääne Keskusega (tel 112) kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist, tuulevaikse ilmaga, päevasel ajal, puudest ja põõsastest vabal alal.

  (10) Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
  2) puude ja põõsaste omavoliline raie, nende vigastamine ja rikkumine, neile reklaami või teadaannete paigutamine;
  3) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui see toimub kooskõlastatult Päästeameti Lääne Päästekeskusega;
  4) püstitada ehitisi õigusliku aluseta;
  5) panna maha jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohas;
  6) visata prügikonteineritesse hõõguvat sütt, tulist tuhka ja muid põlevaid esemeid ning ohtlikke jäätmeid;
  7) hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas ja laduda neid vastu kasvavaid puid;
  8) lasta veekogudesse, kanalisatsiooni- ja sadeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, teravalt või lämmatavalt lõhnavaid aineid;
  9) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinda;
  10) parkida transpordivahendeid veekogude kallastele ja pesta neid lähemal kui 10 m veepiirist;
  11) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
  12) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  13) parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele, kalmistutele ja teistesse selleks mitteettenähtud kohtadesse ning nendega sõita.

  (11) Heakord avalikel teedel:
  1) veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede rikkumist, risustamist ega reostamist. Reostuse tekkimisel tuleb see kohe likvideerida;
  2) vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita teeseadusega kehtestatud nõudeid;
  3) vallavalitsus võib oma korraldusega vallateedel ja avalikel erateedel liiklust ajutiselt sulgeda või piirata sõltuvalt transpordivahendi kaalust, kui mõjuvate tegurite tõttu on see konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib kahjustada või liigelda on ohtlik;
  4) metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalike erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis. Blankett on kättesaadav valla veebilehel www.mustjala.ee või vallavalitsuses.

§ 4.   Heakord kalmistul

  (1) Haudade korrashoiu eest vastutavad omaksed või muud isikud. Hauaplats tuleb hoida korras.

  (2) Kalmistul asuvate üldkasutatavate teede ja korrastamata hauaplatside korrashoiu tagab surnuaiavaht.

  (3) Prügi võib panna ainult ettenähtud kohtadesse.

§ 5.   Nõuded kaevetöödel

  (1) Kaevetööde teostajana mõistetakse eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele on väljastatud kaevetööde luba.

  (2) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele avalduse, kus on toodud vallavalitsuse poolt nõutavad kooskõlastused. Kaevetööde avalduse ja loa vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates loale märgitud tööde algustähtajast. Vallavalitsusel on õigus kaevetööde luba peatada, kui ei täideta loas toodud tingimusi.

  (4) Avariilised kaevetööd on lubatud ilma eelneva vormistuseta eeldusel, et tööde teostaja on veendunud tööde ohutuses. Tööde alustamisest teavitab tööde teostaja valla majandusjuhatajat ja vallavanemat. Avariilised tööd teostatakse reeglina ühe päeva jooksul.

  (5) Kaevetega lõhutud pinnase ja kahjustatud haljastuse taastab tööde teostaja loal toodud tähtajaks.

  (6) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, kahjustada või ümber paigutada geodeetilisi märke ja liikluskorraldusvahendeid. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

  (7) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;
  2) kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid, märgid jne on taastatud ja üle antud vallavalitsusele või maa omanikele;
  3) vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon.

§ 6.   Vastutus

  (1) Heakorra ja kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 2 alusel kuni 100 trahviühikuga, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1200 eurot.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 4 alusel Mustjala Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur ja Keskkonnainspektsioon.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mustjala Vallavolikogu 19. septembri 2003 määruse nr 8 lisa nr 2 “Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Mustjala Vallavolikogu 07.11.2012 määrusega nr 14 kinnitatud “Mustjala Vallavolikogu 19.09.2003 aasta määrusega nr 8 kinnitatud “Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja” muutmine””.

  (3) Määrus jõustub 10.12.2013.

Malve Kolli
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json