Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vene Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 85

Vene Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 04.12.2013 nr 178

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vene Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Vene Kultuurikeskus;
  2) inglise keeles Russian Cultural Centre;
  3) vene keeles Центр Русской Кулътуры.

  (3) Kultuurikeskus asub Tallinnas. Kultuurikeskuse aadress on Mere pst 5, 10111 Tallinn.

  (4) Kultuurikeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Kultuurikeskusel on oma sümbol.

  (5) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kultuuriväärtuste ameti ettepanekul.

  (7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel kultuuriväärtuste ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse tegevusvaldkond on Tallinna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, vaba aja veetmise võimaluste loomine, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi hoidmine ja arendamine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
  1) kontsertide, etenduste, festivalide, konkursside, näituste ja koolituste korraldamine;
  2) pühade ja tähtpäevade tähistamine;
  3) pärimuskultuuril põhineva huvitegevuse korraldamine;
  4) huviringiteenuse osutamine;
  5) kultuuriprojektide algatamine ja osalemine ühisprojektides;
  6) kultuuriseltsidele ja mittetulundusühingutele tegevusvõimaluste loomine ja koostöö arendamine.

  (3) Kultuurikeskus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Kultuurikeskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriväärtuste amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Kultuurikeskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kultuurikeskus võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Kultuurikeskus võib avalik-õiguslikelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama kultuuriväärtuste ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Kultuuriväärtuste ameti juhataja kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Kultuurikeskuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kultuuriväärtuste ameti juhataja.

  (3) Kultuurikeskuse direktor:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust kultuurikeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriväärtuste ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kultuuriväärtuste ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult kultuuriväärtuste ametiga kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab kultuurikeskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab kultuurikeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) tagab kultuuriväärtuste ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;
  15) täidab muid ülesandeid.

  (4) Kultuurikeskuse direktorit asendab direktori asetäitja.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kultuurikeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriväärtuste amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga kultuuriväärtuste ametile.

  (3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrus nr 36 „Vene Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json