Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 97

Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus

Vastu võetud 29.02.2012 nr 8
jõustumine 05.03.2012

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Väike-Maarja Noortekogu (edaspidi Noortekogu) valimise ning tegevuse alused.

 (2) Noortekogu on vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu.

 (3) Noortekogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

 (4) Noortekogu on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

 (5) Noortekogu nimetusega sümboolika kasutamise korra kehtestab juhatus.

 (6) Noortekogul on õigus astuda nii Eesti kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks, mille tegevus on kooskõlas Noortekogu tegevuse eesmärkidega.

 (7) Noortekogu alustas tegevust jaanuaris 2011.

§ 2.  Tegevuse eesmärk

 (1) Noortekogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

 (2) Noortekogu tegevusvaldkonda kuulub:
 1) noorsootöö koordineerimisele kaasaaitamine, noorsootöös osalemine;
 2) noorte huvide kaitsmine ja esindamine;
 3) noorte kaasamine valla elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse;
 4) noortele koolituste korraldamine;
 5) noorteürituste korraldamine;
 6) kodanikualgatuse arendamine;
 7) koostöö korraldamine teiste omavalitsuste noorte(voli)kogudega.

 (3) Noortekogule suunavad küsimusi läbivaatamiseks vallavolikogu, vallavalitsus ja noorsootöötaja.

§ 3.  Noortekogu valimise kord

 (1) Noortekogul võib olla 5 kuni 21 liiget.

 (2) Noortekogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

 (3) Noortekogu korralised valimised toimuvad valimisaasta oktoobrikuu kolmandal nädalal. Konkreetsed valimispäevad kehtestab Väike-Maarja Valla Noortekeskuse (edaspidi: noortekeskus) juhataja.

 (4) Kandideerimisõigus on Väike-Maarja vallas elavatel või Väike-Maarja valla territooriumil asuvates haridusasutustes õppivatel noortel vanuses 14-26 aastat.

 (5) Hääletamisõigus on Väike-Maarja vallas elavatel või Väike-Maarja valla territooriumil asuvates haridusasutustes õppivatel noortel vanuses 13-26 aastat. Hääletamine on salajane.

 (6) Noortekeskus kuulutab valimised välja vähemalt kaks nädalat enne valimiste toimumist.

 (7) Valimised viib läbi noortekeskus. Noortekeskuse juhatajal on õigus kehtestada Noortekogu valimiste läbiviimiseks täpsem kord.

 (8) Valimistulemuse kinnitamise kohta koostatakse protokoll, millele kirjutab alla noortekeskuse juhataja.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Noortekogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees, aseesimees ja teised juhatuse liikmed. Juhatuse liikmete arvu määrab Noortekogu.

 (2) Noortekogu juhatus valitakse Noortekogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel koosolekul. Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni Noortekogu esimehe valimiseni noortekeskuse juhataja või tema poolt määratud isik.

 (3) Noortekogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (4) Esimehele, aseesimehele või juhatuse liikmele umbusalduse avaldamiseks esitatakse vähemalt 2/3 liikmete poolt allkirjastatud ja umbusaldust põhjendav avaldus.

 (5) Umbusalduse avaldamise küsimus lülitatakse Noortekogu järgmise koosoleku päevakorda.

 (6) Noortekogu võib esimehe, aseesimehe või juhatuse liikme vabastada, kui selle poolt hääletab 2/3 Noortekogu liikmetest.

 (7) Juhatus:
 1) korraldab Noortekogu otsuste täitmist;
 2) esitab Noortekogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja vallavalitsusele;
 3) täidab teisi põhimäärusega ja Noortekogu poolt kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid.

§ 5.  Noortekogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

 (1) Noortekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses:
 1) tagasiastumisega;
 2) juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
 3) kahekümne seitsme aastaseks saamisega;
 4) surmaga.

 (2) Liikme volituste lõppemisel asub tema asemele uus liige valimistulemuste järjestuse alusel.

§ 6.  Töökorraldus

 (1) Noortekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele.

 (2) Noortekogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab Noortekogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 Noortekogu liikmete ettepanekul.

 (4) Noortekogu koosolekud protokollitakse.

 (5) Noortekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

 (6) Noortekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

 (7) Noortekogu koosolekud on avalikud.

 (8) Noortekogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone, kuhu võib kaasata noori väljas poolt Noortekogu.

 (9) Noortekogu täpsema töökorralduse kehtestab Noortekogu.

§ 7.  Õigused

  Noortekogul on õigus:
 1) arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
 2) teha ettepanekuid menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega;
 3) teha ettepanek volikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja volikogu komisjoni liikmeks;
 4) saada igakülgset informatsiooni eelnõude kohta vallavolikogu ja -valitsuse liikmetelt;
 5) kaasata oma tegevusse eksperte;
 6) algatada noorteprojekte;
 7) taotleda tegevuskuludeks toetust.

§ 8.  Noortekogu toetamine

  Noortekogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda rahalist või materiaalset toetust füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

§ 9.  Põhimääruse muutmine

  Noortekogu põhimääruse muutmise otsustab noortekogu ettepanekul vallavolikogu.

§ 10.  Tegevuse lõpetamine

 (1) Noortekogu tegevus lõpetatakse 2/3 noortekogu liikmete otsusel.

 (2) Noortekogu lõpetamise korral antakse allesjääv vara üle noortekeskusele.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Noortekogu esimesed valimised käesoleva põhimääruse alusel toimuvad 2012. a. detsembris.

 (2) Määrus jõustub 05. märtsil 2012.

Olev Liblikmann
volikogu esimees