HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna õpilasstipendium

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 12

Viljandi linna õpilasstipendium

Vastu võetud 27.11.2014 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Viljandi linna eelarvest üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn, stipendiumi maksmise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) stipendium – õpinguteks, loometööks, huvihariduseks ja huvitegevuseks makstav toetus;
  2) õpilane - üldhariduskoolis õppija.

§ 3.   Stipendiumi taotlemise alused

  Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu;
  2) õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses;
  3) õpilane, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale;
  4) õpilane, kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotluste esitamise tähtajad on 01. veebruar, 01. mai, 01. august ja 01. november.

  (2) Stipendiumide taotlemiseks esitab kandidaat või kandidaadi haridusasutus Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriametile järgmised dokumendid:
  1) taotlus koos põhjendusega (oodatav tulemus seoses Viljandiga jms);
  2) enesetutvustus/õppija tutvustus;
  3) õppeasutuse soovitus;
  4) § 3 punkti 4 alusel stipendiumi taotlemisel õpilasvahetust vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus;
  5) pangarekvisiidid, kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress).

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumide taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni.

  (2) Stipendiumide arvu ja suuruse otsustab linnavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekutest.

  (3) Informatsioon stipendiumide määramise kohta avaldatakse ajakirjanduses ning Viljandi linna koduleheküljel.

§ 6.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 88 “Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumide statuut”.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json