HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 13

Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

Vastu võetud 27.11.2014 nr 46
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi linna koolieelses lasteasutuses vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt kaetava õppekulu suurus ühes kuus.

  (2) Õppekulu kuulub vanema poolt tasumisele sõltumata lapse kohal käidud päevade arvust.

  (3) Vanemal ei ole õppekulu maksmise kohustust ühel kuul aastas, mil tema laps ei kasuta lasteaiakohta ja vanem on lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (4) Vanemal on õigus taotleda õppekulu maksmise soodustust juhul, kui tema elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ja vastab ühele järgmistest tingimustest:
  1) koolieelses lasteasutuses käib kaks või enam last;
  2) peres kasvab neli või enam alla 19-aastast last (edaspidi lasterikas pere);
  3) pere saab toimetulekutoetust.

§ 2.   Õppekulu suurus

  Õppekulu suurus on:
  1) lasteaedade Karlsson, Krõll, Midrimaa ja Mängupesa kõikidele lastele ja lasteaed Männimäe sõimerühma lastele (1-3 aastased) 12% alampalgast;
  2) lasteaedade Mesimumm ja Männimäe lastele 13% alampalgast;
  3) suvekuudel (juuni, juuli, august) kõikidele lastele 12% alampalgast;
  4) osaajaline koht kõikidele lastele 6% alampalgast.

§ 3.   Õppekulu tasumise soodustus

  (1) Õppekulu tasumise soodustus 50% kehtib:
  1) pere teisele lasteaias käivale lapsele;
  2) lasterikka pere lapsele.

  (2) Õppekulu tasumise soodustus 100% kehtib:
  1) toimetulekutoetust saava pere lapsele toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  2) lapsele, kui peres käib lasteaias kolm või enam last.

  (3) Soodustuse taotlemise korra kehtestab Viljandi Linnavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määrus nr 15 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2015.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json