Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mootorsõidukite liiklemise korraldamine Viljandi linnas

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 14

Mootorsõidukite liiklemise korraldamine Viljandi linnas

Vastu võetud 01.12.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja liiklusseaduse § 12 lõike 1 ning § 193 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Käesolev kord reguleerib üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite liiklemist Viljandi linna haldusterritooriumil.

  (2) Üle 8-tonnise registrimassiga sõiduk – üle 8-tonnise registrimassiga teel liiklemiseks ette nähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul.

  (3) Eritalituse sõiduk – kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev sõiduk (alarmsõiduk) ning teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev sõiduk (hooldussõiduk).

  (4) Ühissõiduk – ühistranspordiseaduse kohaselt ühistransporditeenust osutav buss, troll, tramm või sõitjaid vedav ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud sõiduauto.

  (5) Erakorralisteks vedudeks annab loa teede- ja sideministri 1. septembri 1999 määruse nr 50 “Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade ning erilubade väljastamise kord” alusel Viljandi Linnavalitsuse majandusamet (edaspidi majandusamet).

§ 2.   Liikluspiirangud

  (1) Viljandi linn on jaotatud kaheks liikluspiirangu alaks (lisa 1):
  1) Viljandi linna haldusterritoorium (lisas 1 tähistatud kollasega).
  2) Kesklinna tähistatud liikluspiirangu ala (lisas 1 tähistatud punasega).

  (2) Kesklinna liikluspiirangu alad on eraldi välja toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Liikluspiirangu alad tähistatakse liiklusseaduse kohaselt.

  (4) Viljandi linna haldusterritooriumil on üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite liiklus keelatud ilma Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) kirjaliku loata või kauba saatedokumentideta.

  (5) Liikluspiirangud kesklinna tähistatud alal:
  1) Kesklinnas on tähistatud alale sõit üle 8-tonnise registrimassiga sõidukiga lubatud ainult linnavalitsuse loaga.
  2) Kesklinnas kehtib tähistatud alale täielik sõidu keeld üle 8-tonnise registrimassiga sõidukiga: tööpäeviti kell 07.30–09.00 ja 16.00–17.30.

  (6) Liikluspiirangud linna haldusterritooriumil ei kehti ühis- ja eritalituse sõidukitele ning kesklinna liikluspiirangu alas eritalituse sõidukitele.

§ 3.   Lubade taotlemine ja väljastamine

  (1) Kinnitada sissesõiduloa taotluse blankett (lisa 3) ja loa vorm (lisa 4).

  (2) Majandusamet võib esitatud avalduse alusel väljastada loa üle 8-tonnise registrimassiga sõidukile sõiduks liikluskeelu piirkonda, kui vedu ei ole võimalik teostada väiksema sõidukiga.

  (3) Majandusameti poolt väljastatud luba on teenustasuta.

  (4) Väljastatud luba on tähtajaline, luba väljastatakse mitte kauemaks kui üheks kalendriaastaks.

  (5) Luba väljastatakse sõiduki omanikule või tema volitatud isikule (sõiduki kasutajale) kirjaliku taotluse alusel.

  (6) Loa taotluse blankett on saadaval Viljandi linna kodulehel www.viljandi.ee või linnavalitsuses aadressil Linnu tänav 2, Viljandi ning Johan Laidoneri plats 5, Viljandi.

  (7) Taotluses esitada järgmised andmed:
  1) taotleja füüsilise või juriidilise isiku nimi, telefon, aadress ja e-post;
  2) sõiduki registreerimisnumber ja registrimass;
  3) haagise olemasolul selle registreerimisnumber ja registrimass;
  4) sõidu marsruut ja sihtpunkt;
  5) sõidu tähtaeg.

  (8) Loal esitatavad andmed:
  1) taotleja nimi;
  2) sõiduki mark, registreerimisnumber ja registrimass;
  3) haagise olemasolul selle mark ja registreerimisnumber;
  4) loa kehtivusaeg;
  5) sõidu sihtpunkt.

  (9) Loale kirjutab alla majandusameti teede spetsialist, majandusameti juhataja või viimase poolt määratud ametnik.

  (10) Majandusameti poolt väljastatud loaga võrdsustatud dokumendiks, sõiduks linna haldusterritooriumil (käesoleva määruse lisas 1 oleval kaardil märgitud kollasega), loetakse sihtkoha aadressiga (linn, tänav, maja number) varustatud kauba saatedokumendid.

  (11) Käesoleva korraga lahendamata küsimused lahendab majandusamet.

  (12) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostatakse seadusega ettenähtud korras.

§ 4.   Majandusametil korrastada linna sissesõitudel liiklusmärgid nr 313a „Veoauto sõidu keeld“ koos registrimassi 8 tonni väljendava arvuga märgil ja lisatahvel nr 891b “Välja arvatud Linnavalitsuse loaga”.

§ 5.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 16.06.2003 määrus nr 43 “Mootorsõidukite liiklemise korraldamine Viljandi linnas”.

§ 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ando Kiviberg
Linnapea

Ene Rink
Linnasekretär

Lisa 1 Liikluspiirangu alad

Lisa 2 Kesklinna liikluspiirangu ala

Lisa 3 Taotluse blankett

Lisa 4 Loa vorm

/otsingu_soovitused.json