Teksti suurus:

Kiili Vallavalitsuse 06.04.2010 määruse nr 6 "Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord" muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 17

Kiili Vallavalitsuse 06.04.2010 määruse nr 6 "Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord" muutmise määrus

Vastu võetud 29.11.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Kiili Vallavolikogu 14.03.2000 määruse nr 4 “Otsustusõiguse delegeerimine” alusel.

§ 1.  Kiili Vallavalitsuse 06.04.2010 määruse nr 6 "Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord" muutmine

 (1) Kiili Vallavalitsuse 06.04.2010 määruse nr 6 "Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord" preambulat muudetakse ning sõnastatakse see järgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Kiili Vallavolikogu 14.03.2000 määruse nr 4 “Otsustusõiguse delegeerimine” alusel.”.

 (2) Kiili Vallavalitsuse 06.04.2010 määruse nr 6 "Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord" § 1 lg 4 muudetakse ning sõnastatakse see järgnevalt:
“(4) Kord täiendab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi MTM määrus) kehtestatud nõudeid Kiili valla tehniliste vajaduste osas Kiili valla haldusterritooriumil. Korras sätestamata küsimustes lähtutakse mõõdistustööde osas MTM määrusest.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär