Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 19

Kohtla-Järve Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2016 nr 22
RT IV, 06.12.2016, 32
jõustumine 09.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 08.02.2018, 1411.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.
[RT IV, 08.02.2018, 14 - jõust. 11.02.2018]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Noortekeskus (edaspidi keskus).

  (2) Keskus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Keskuse asukohad on Ida-Virumaa Kohtla-Järve linn ja Kurtna, Illuka vald. Keskuse postiaadress on Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve.

  (4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Keskuse põhimääruse ja arengukava kinnitab ja seda muudab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (6) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Keskusel on oma veebileht.

  (8) Keskusel on oma pitsat ning oma logoga sümboolika ja dokumentatsioon.

  (9) Keskuse asjaajamise keel on eesti keel.

§ 2.   Tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on avatud noorsootöö korraldamine ja arendamine, noorte omaalgatuse toetamine ja tervisliku eluviisi propageerimine Kohtla-Järve linnas.
[RT IV, 08.02.2018, 14 - jõust. 11.02.2018]

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse eesmärk on korraldada huvitegevust ja luua sellega Kohtla-Järve linna noortele võimalusi sisustada vaba aega ja end arendada, arendada ning koordineerida noorsootööd Kohtla-Järve linnas, samuti tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise.

  (2) Keskus kasutab oma töös avatud noorsootöö meetodit, mis pakub noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

  (3) Keskuse ülesanded on:
  1) noorte osalus otsusprotsessides ning nende huvide ja vajaduste arvestamise kõigis noortepoliitika toimealades tagamine;
  2) keskuse eelarve projekti koostamine;
  3) keskuse noorsootöö arengu analüüsi teostamine;
  4) linnavalitsuse hallatavate asutuste teavitamine ja nõustamine noorsootöö küsimustes;
  5) rahvusvaheliste ja riigisiseste projektide ning programmide algatamine erinevate noorsootöö valdkondade arendamiseks;
  6) rahvusvahelistes ja riigisisestes projektides ning programmides osalemine erinevate noorsootöö valdkondade arendamiseks;
  7) linna noorsootöö arendamine ja selle kvaliteedi parendamine;
  8) noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine ning nende toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine sotsiaal- ja kultuuritegevuse ja tervisekasvatuse kaudu;
  9) noortele määratud teabe kättesaadavuse ja leviku korraldamine linna noortele ja noorsootöötajale, sealhulgas ka massimeedia kaudu;
  10) noorsootegevust kajastava teabe vahendamine linnavalitsusele ja organisatsioonidele;
  11) noorte nõustamise (sealhulgas karjäärinõustamise) korraldamine;
  12) noortele ja noorsootöötajatele seminaride, konverentside korraldamine;
  13) rahvusvaheliste koostöö noorsootöö valdkonnas arendamine;
  14) noortele projektilaagrite ja koolivaheaja programmide korraldamine;
  15) noortele meelelahutus-ja teavitusürituste ja –tegevuste korraldamine;
  16) noortele olulise teabe kogumise, säilitamise ja edastamise ning noorte nõustamise mitmesuguste infokanalite ja tegevuste kaudu korraldamine;
  17) oma ülesannetega seotud tasuliste teenuste vastavalt Kohtla-Järve linna kehtestatud õigusaktidele osutamine ja muude keskuse eesmärkide täitmiseks vajalikke majandustegevuste korraldamine;
  18) teiste organisatsioonidega Eestis ja välismaal koostöö arendamine;
  19) vabatahtlike liikumiste propageerimine ja toetamine;
  20) noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse kaudu;
  21) laste ja noorte puhkemajandusega seotud organisatsioonide, liikumiste ja liitude tegevuses osalemine.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Keskuse tööd juhib direktor.

  (2) Keskuse direktor:
  1) juhib keskuse tegevust, tagades põhimääruses ja ametijuhendis ettenähtud ülesannete täitmise, varade säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise;
  2) vastutab keskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, samuti keskusele kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) vastutab keskuse majandus- ja finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  4) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt sätestatud korrale;
  5) sõlmib keskuse nimel eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks vajalikke lepinguid oma kinnitatud eelarve piires, kooskõlastades neid linnavalitsusega linnavolikogu poolt sätestatud korras;
  6) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  7) sõlmib, muudab ja vajadusel ütleb üles töölepinguid keskuse töötajatega;
  8) kinnitab keskuse asjaajamise- ja töökorra ning muud töökorraldusdokumendid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  9) tagab keskuse tegevuse ja üldise arengu, koostab keskuse arengukava;
  10) teeb linnavalitsusele ettepanekuid keskuse töötajate koosseisu ja hinnakirja kinnitamiseks;
  11) esindab keskust riigi- ja omavalitsusasutustes oma põhitegevuse piires ilma täiendava volituseta;
  12) koostab keskuse eelarve projekti ning esitab selle linnavalitusele;
  13) vastutab keskuse eelarve sihipärase kasutamise eest;
  14) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
  15) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul keskuse direktori käskkirjaga määratud isik.

  (4) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku või sisekonkursi (edaspidi konkurss) korras, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Konkursi väljakuulutamise otsustab linnavalitsus. Pärast konkursi lõppemist ja valiku tegemist korraldab linnavalitsus töölepingu sõlmimise keskuse direktoriga. Sõlmitud töölepingut saab muuta või üles öelda linnapea või tema äraolekul linnapea poolt määratud abilinnapea või vanim kohal olev abilinnapea.

§ 5.   Töötajad ja töökorraldus

  (1) Keskuse töötajad on noorsootöö tegevusega seotud spetsialistid ja teised töötajad. Keskuse töötajate töö tasustamine toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise korrale.

  (2) Keskuse töötajate koosseisu kinnitab vastavalt eelarves ettenähtud töötasufondile linnavalitsus.

  (3) Keskuse töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglites, ametijuhendis ja töölepingus, mis on kooskõlas töölepingu seadusega.

  (4) Keskuse kasutamise korraldus, külastajate õigused ja kohustused kehtestatakse keskuse kodukorras, mille kinnitab ja avalikustab keskuse direktor.

§ 6.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Keskuse kasutuses oleva vara moodustavad keskusele linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ja muu vara.

  (2) Keskus teostab oma vara valdamise, kasutamise ja käsutamise õigust, lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning keskuse tegevuse eesmärkidest.

  (3) Keskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Kohtla-Järve linna eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) riigi ja teiste kohalike omavalitsuste eraldatud sihtotstarbelistest eraldistest, sealhulgas investeeringutest;
  3) maksetest keskuse tasulistelt teenustelt;
  4) annetustest;
  5) ürituste piletitulust;
  6) muudest tuludest.

  (4) Keskuse tegevuse arendamise ja laiendamise eesmärgil võib keskus füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras.

  (5) Keskus osutab tasulisi teenuseid vastavalt Kohtla-Järve linna õigusaktidele.

  (6) Keskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (7) Keskusel on oma eelarve, mis koostatakse majandusaastaks. Eelarve kinnitab linnavalitsus. Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab keskuse direktor.

  (8) Keskus hüvitab iseseisvalt kõik tema poolt teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele tekitatud kahjud ja maksab leppetrahvid.

  (9) Keskusel on õigus temale kasutamiseks antud ruume ja vara rentida või anda kasutada juriidiliste ja füüsilistele isikutele tasu eest kokkulepitud korras kooskõlas linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidega.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja määratud tähtaegadel.

  (2) Keskuse ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

§ 8.   Järelevalve teostamine

  (1) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Keskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad linnavalitsus ja linnavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama määratud tähtajaks.

§ 9.   Keskuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Tegevust lõpetav keskus kooskõlastab varalised tehingud likvideerimiskomisjoniga tegevuse lõpetamise otsuse tegemise päevast kuni komisjoni töö lõpetamiseni.

§ 10.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Keskuse põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. detsembrist 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json