Ehitus

Teksti suurus:

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 38

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Vastu võetud 06.04.2010 nr 6
RT IV, 14.12.2012, 6
jõustumine 10.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2016RT IV, 06.12.2016, 1709.12.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Kiili Vallavolikogu 14.03.2000 määruse nr 4 “Otsustusõiguse delegeerimine” alusel.
[RT IV, 06.12.2016, 17 - jõust. 09.12.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Geodeetilisi mõõdistus- ja uurimistöid (edaspidi mõõdistustööd) tehakse maa-alade planeerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks. Teostusmõõdistamine MKM määruse mõistes on ehitusjärgse kontrollmõõdistamise osa.

  (2) Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise korra (edaspidi kord) eesmärk on Kiili vallas tehtavate mõõdistustööde kvaliteedi parandamine, kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega kõikide tehtud geodeetiliste mõõdistustööde põhjal ning andmete taaskasutamiseks väljastamine.

  (3) Kord sätestab Kiili valla haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde algatamise ja teostamise reeglid ning määrab kindlaks mõõdistustööde teostajate, mõõdistustööde andmete haldajate ja kasutajate õigused ja kohustused.

  (4) Kord täiendab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi MTM määrus) kehtestatud nõudeid Kiili valla tehniliste vajaduste osas Kiili valla haldusterritooriumil. Korras sätestamata küsimustes lähtutakse mõõdistustööde osas MTM määrusest.
[RT IV, 06.12.2016, 17 - jõust. 09.12.2016]

  (5) Kõik mõõdistustööd tuleb töö teostaja poolt sisestada Kiili valla digitaaljooniste arhiivi (edaspidi Geoveeb).

  (6) Geoveebi tööde esitamise õigus on isikutel, kellele on vallavalitsuse poolt antud õigused infosüsteemi kasutamiseks. Kasutajaõiguste saamiseks tuleb pöörduda Kiili valla keskkonna- ja maaosakonna poole. Kasutajad tuvastavad end infosüsteemi pääsemiseks kasutajanime ja isikutunnistuse (ID-kaardi) või parooli abil.

  (7) Tööde tegemise õigus on juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes on registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) ning kes omavad geodeetiliste ja/või maakorralduslike tööde litsentsi.

2. peatükk MÕÕDISTUSTÖÖ TEGEMINE 

§ 2.   Mõõdistustöö tegemine

  (1) Mõõdistusöö teostaja on kohustatud enne tööd tegema asumist algatama planeeritava mõõdistustööde tegemise Geoveebis esitades järgmised andmed:
  1) mõõdistustöö tellija nimi;
  2) mõõdistustöö tellija kontaktmeiliaadress;
  3) mõõdistustöö teostaja nimi;
  4) mõõdistustöö objekti nimi (objekti aadress või asukoht);
  5) töö number (mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne number);
  6) mõõdistuse tüüp (täidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu);
  7) eriuuring (täidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kanalisatsioon, sadevesi, soojus, tänavavalgustus, muu);
  8) mõõdistusala, mis määratletakse Geoveebi kaardil või imporditakse Geoveebi etteantud formaadis;
  9) töö alguskuupäev;
  10) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;
  11) lisainformatsioon (lisatakse info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

  (2) Maa-ala planeerimiseks ning ehitusprojekti aluseks kasutatav mõõdistustöö võib olla kuni kahe aasta vanune.

§ 3.   Mõõdistustöö esitamine

  (1) Mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid pärast lõpetamist kümne päeva jooksul Geoveebi. Geoveebi esitatavate joonised peavad olema *.dwg või *.dgn formaadis, aruanded ja seletuskirjad *.pdf formaadis.

  (2) Mõõdistustöö lõpeb pärast seda, kui mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid Geoveebi ning administraator registreerib joonise vastavasisulise märkega.

3. peatükk TEHNILISED NÕUDED MÕÕDISTUSTÖÖDELE 

§ 4.   Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilised nõuded

  (1) Mõõdistustöödel tuleb juhinduda õigusaktidest, geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ja käesolevast korrast.

  (2) Topogeodeetiliste uurimistööde aruanded esitatakse *.pdf formaadis ning mõõdistusandmed *.dwg või *.dgn failiformaadis. Mõõdistamise andmed sisestab Geoveebi mõõdistustööde teostaja.

§ 5.   Nõuded digitaaljoonise failidele

  (1) Geoveebi esitatavate mõõdistustöö andmete failid peavad olema MicroStation dgn V7 või AutoCAD dwg 2006 või varasemas versioonis.

  (2) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS (58), tuleb kanda ühte mudeliruumi – MicroStationis (Default), AutoCadis (Model).

  (3) Digitaalsel joonisel tuleb kõik tekstielementide (elemenditüüp Text) ankurpunktid (origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et need jääksid punktobjektile lähimaks teksti ankurpunktiks. Kõik suletud kontuuri (näiteks kõlvik või hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.

  (4) Iga selgitav või objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi tekstielemendina.

  (5) Tekstielementidel kasutatakse MicroStationis kirjatüüpi (font) INTL_ISO [105] ja AutoCadis kirjatüüpi (font) ROMANC.

  (6) Kõrgusarvude puhul kasutatakse MicroStationis kirjatüüpi (font) INTL_ISO_ITALIC [107] ja AutoCadis kirjatüüpi (font) ITALIC.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Mõõdistustööde teostaja vastutab mõõdistustöö andmete sisulise ja mõõtmistäpsusliku õigsuse ning korrale vastavuse eest.

  (2) Geoveebi administraator kontrollib kõikide Geoveebi laekuvate tehtud mõõdistustööde vastavust käesolevale korrale ning teavitab ilmnenud vigadest ja puudustest mõõdistustöö teostajat.

  (3) Vigade ilmnemise korral esitab mõõdistustööde teostaja oma vahendite arvelt uued andmed kümne tööpäeva jooksul.

  (4) Korduvate nõuetele mittevastavate või sisuliste vigadega mõõdistustööde esitamisel on vallavalitsusel õigus Geoveebi administraatori ettepanekul tühistada mõõdistustööde teostaja Geoveebi juurdepääs ning esitada mõõdistustööde litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi või majandustegevuse registri registreeringu peatamiseks või tühistamiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json