Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rae Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 50

Rae Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 ning noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Rae Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, noortekeskuse juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Rae Noortekeskuse asutamine

  (1) Rae Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutab Rae Vallavolikogu. Noortekeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Noortekeskuse registreeritud asukoht on Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9.

  (3) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 3.   Õiguslik seisund

  (1) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Noortekeskuse kõrgemalseisvaks organiks on vallavalitsus.

  (3) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus noortekeskuse ettepanekul.

  (4) Noortekeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (5) Noortekeskuse arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rae vallas, noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Rae valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.

  (2) Noortekeskus ühendab Rae vallas erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.

  (3) Noortekeskuse üksused asuvad neljas eraldi kohas:

Lagedi Noortekeskus asukohaga Lagedi, Rae vald;

Jüri Noortekeskus asukohaga Jüri, Rae vald;

Vaida Noortekeskus asukohaga Vaida, Rae vald;

Järveküla-Peetri Noortekeskus asukohaga Peetri, Rae vald.

§ 5.   Noortekeskuse põhiülesanded

  (1) Noortekeskuse põhiülesandeks on avatud noorsootöö meetodil erinevate huvidega laste ja noorte (7-26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel, koostöö arendamine erinevatel tasanditel, noorte õiguste kaitse.

  (2) Vastavalt põhiülesandele noortekeskus:
  1) koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
  2) koordineerib noorte koolivälist huvitegevust, pakub noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi;
  3) teeb koostööd teiste Rae valla, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste noorte- ja huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  4) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes, vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  5) osaleb koostöös kohaliku omavalitsusega noorsootöö arendusprojektide koostamises;
  6) osaleb Rae Õpilasmaleva tegevuses;
  7) korraldab ja loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  8) viib läbi noorsootöö alaseid uuringuid;
  9) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  10) toetab noorte osaluskogu tegevust;
  11) toetab noorte ettevõtlikkust;
  12) võimaldab vabatahtlikkusel põhinevat tegevust noortele;
  13) arendab noorsootööd valla erinevates piirkondades;
  14) toetab noorte omaalgatuslike projektide ning korraldab ülevallalisi noorteprojektide ja noorteüritusi;
  15) korraldab noortele projekt- ja puhkelaagreid;
  16) korraldab noortele koolivaheaja programme;
  17) korraldab ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd.

§ 6.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem vallavalitsuse ettepanekul. Noortekeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (2) Noortekeskuse juhatajale alluvad noorsootöötajad ja noortekeskuse allüksuste majandamist tagavad töötajad.

  (3) Noortekeskuse juhataja teeb koostööd kõikide noorsootöö vabatahtlike eestvedajate ja projektijuhtidega.

  (4) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

  (5) Noortekeskuse juhataja oma tegevuses:
  1) koordineerib valla noorsootööd, tagades noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust noortekeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve muutmise ja kinnitamise kohta;
  5) kontrollib ja teeb ettepanekuid eelarveliste vahendite ja muude vahendite kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  6) käsutab noortekeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) võtab osa kõrgemalseisvate organite poolt korraldatavatest noorsootöö valdkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  8) vastutab noorsooprojektide ja -programmide läbiviimise, koolituste ja seminaride korraldamise eest;
  9) kehtestab noortekeskuse töökorralduse reeglid ja kooskõlastab vallavalitsusega;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  11) teeb ettepanekuid noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid personali koosseisu kohta vastavalt kinnitatud eelarvele;
  13) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  14) korraldab Lagedi, Jüri, Vaida ja Järveküla Noortekeskuse tegevust;
  15) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  16) tagab noortekeskustes toimiva meeskonna;
  17) teeb vallavalitsusele ettepaneku noortekeskuste lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  18) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

  (6) Noorsootöötaja:
  1) juhib noortekeskuse allüksuse igapäevast tegevust;
  2) planeerib tegevusi noortekeskuse allüksuse ruumides;
  3) esitab noortekeskuse allüksuse eelseisva eelarveaasta eelarve projekti noortekeskuse juhatajale koos kulude põhjendusega;
  4) koostab noortekeskuse allüksuse ürituste kava ja tööplaani ja vastutab selle täitmise eest;
  5) vastutab noortekeskuse allüksuse inventari eest.

§ 7.   Noortekeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Rae valla omand.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rae valla põhimäärusele.

  (3) Noortekeskusel on Rae valla eelarves iseseisev eelarve iga noortekeskuse

  (4) Noortekeskusel on õigus anda lühiajalisele üürile noortekeskuse ruume, korraldada tasulisi üritusi ja kasutada teenuste realiseerimisel saadud vahendeid.

  (5) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Noortekeskuse juhataja tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt Rae valla põhimääruses kehtestatud korrale. Juhataja jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks.

  (7) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 9.   Noortekeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Noortekeskuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Rae Vallavolikogu.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Priit Põldmäe
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json