Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Räpina Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2017, 4

Räpina Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 29.11.2017 nr 13
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Räpina Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) määrab kindlaks ametiasutuse Räpina Vallavalitsus teenistujate töö tasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Räpina vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik - isik, kes on Räpina vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja - isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk - ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu - töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokkuleppimisel arvestatakse vallavalitsuse personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) palgast/töötasust;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (ületunnitöö, ööajal töötamise ja riigipühadel töötamise eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

§ 5.   Põhipalk, palgagrupid ja põhipalga vahemik

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuja põhipalga määramisel või kokkuleppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavale palgagrupile kinnitatud põhipalga vahemikust.

  (3) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad teenindavad teenistuskohad ja nooremspetsialistid (toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme spetsialistid (täidavad keerukamaid, vähemreguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda);
  3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad vallasekretär, tippspetsialistid, osakondade juhid.

  (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga alam- ja ülemmäära.
  1) teenistujate I palgagrupp Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 1 000 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp 900 kuni 1 400 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp 1 200 kuni 1 700 eurot.

  (5) Üldjuhul määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga katseajal kokku tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast 10% madalam põhipalk.

  (6) Põhipalga vahemiku muutmine ei too automaatselt kaasa individuaalsete palkade muutmist. Palga ja töötasu muudatused määratakse vallavanema käskkirjaga.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest. Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (4) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (5) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Lisatasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja töövõimetuslehel viibimise või tasustamata puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 50% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.   Hüvitised ja sotsiaalsed garantiid

  Teenistujatele makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks. Hüvitise suurus kuni 200 eurot kahe aasta jooksul, määratakse vallavanema käskkirjaga ühtsetel alustel kõigile teenistujatele.

§ 10.   Vallavanema ja abivallavanemate palgad

  Vallavanema ja abivallavanemate palga, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustused määrab vallavolikogu.

§ 11.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuu viimasel kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 12.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse ametniku või töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust kui ametnik/töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku teisiti. Juhul, kui ametnik või töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb ametniku või töötaja puhkus haiguse tõttu ning ametnikule või töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude
palgast või töötasust.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 19.06.2013 määrus nr 11 „Meeksi valla ametiasutuse palgajuhend”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 1 „Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste palgajuhend”.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Teet Helm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json