Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2017, 14

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 29.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Rõuge valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku nõuete rakendamise kord.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Vaba ametikoha täitmisel konkursi korraldamiseks koostatakse konkursikuulutus, milles märgitakse:
 1) ametiasutuse ja ametikoha nimetus ning ametikoha asukoht;
 2) teenistusülesannete lühikirjeldus;
 3) kandidaadile esitatavad nõuded;
 4) teenistustähtaeg;
 5) kandideerimisavalduse esitamise aeg ja esitatavate dokumentide loetelu;
 6) kontaktisiku andmed.

 (2) Ametikoha avaliku konkursi korras täitmisel avaldatakse konkursikuulutus avalike konkursside kesksel veebilehel ning kohaliku omavalitsuse veebilehel. Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ajakirjandusväljaannetes või veebipõhistes otsingukanalites.

 (3) Sisekonkursi korraldamisel teavitatakse kandideerimise võimalusest vabale või vabanevale ametikohale ametiasutusesisese infovahetuskanali kaudu.

 (4) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avalike konkursside kesksel veebilehel avaldamise kuupäevast ning sisekonkurss konkursiteate ametiasutusesisese infovahetuskanali kaudu avaldamise kuupäevast arvates.

§ 3.  Konkursikomisjon ja selle töökord

 (1) Konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustab vallavanem.

 (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajadusel aseesimees.

 (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamisel või konkursi luhtunuks tunnistamisel või luhtunuks lugemisel.

 (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud.

 (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on rohkem poolthääli kui vastu.

 (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollija valib komisjon oma liikmete hulgast. Protokoll peab vastama ametiasutuse asjaajamiskorraga protokollile sätestatud nõuetele.

 (7) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 4.  Valiku ja värbamise põhimõtted

 (1) Konkursil osalevate kandidaatide vabale ametikohale sobivuse hindamiseks ning parima kandidaadi ametisse kinnitamise ettepaneku tegemiseks moodustatakse konkursikomisjon.

 (2) Komisjon kontrollib, kas kandideerimisdokumendid on esitatud konkursiteates märgitud tähtajal ning kas need vastavad konkursiteates sätestatud nõuetele.

 (3) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad ametikohale esitatud nõuetele ja kelle e-posti teel või käsipostiga edastatud dokumendid on ametiasutusele esitatud konkursikuulutuses märgitud päeval. Posti teel laekunud dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui ümbrikul on konkursikuulutuses märgitud tähtaja lõpptähtpäeva postitempli kuupäev.

 (4) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtajal, konkursil osaleda ei saa ning vallavalitsus tagastab kandidaadile dokumendid 3 tööpäeva jooksul.

 (5) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore.

 (6) Hindamisel
 1) analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust teenistuskoha nõuetega;
 2) selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused ja oskused vestluse käigus või praktilise ülesande lahendamisel (motivatsiooni kiri, proovitöö, juhtumi lahendamine jne).
 3) eelistatakse kandidaati, kelle andmed, saavutused või näitajad vastavad enim teenistuskoha nõuetele.

 (7) Dokumendivoorus valib komisjon teenistuskoha nõuetele vastavate kandidaatide hulgast kandidaadid vestlusvooru, kus kandidaadil on võimalik anda selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta ning komisjonil võimalik saada hindamiseks täiendavat teavet kandidaadi teadmiste ja kogemuste kohta vastavas töövaldkonnas.

 (8) Konkursi lõppedes esitab komisjon asutuse juhile ühe isiku kandidaadi ametikohale nimetamiseks ning esitab ametikohale sobivatest kandidaatidest paremusjärjestuse, et asutuse juhil oleks avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud alustel võimalik nimetada isik ametisse paremusjärjestuse alusel.

 (9) Kui komisjoni hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, loobub komisjon avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud alustel kandidaadi asutuse juhile esitamisest.

 (10) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.  Konkursiga seonduva informatsiooni avaldamine ja edastamine

 (1) Konkursiteate avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatud ajal ja viisil avaldamise eest vastutab vallavanem.

 (2) Konkursi kohta annab informatsiooni konkursiteates märgitud kontaktisik.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

§ 7.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Mõniste Vallavalitsuse 20.01.2014 määrus nr 1 "Ametnike värbamise ja valiku kord" tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Koger
Vallavanem

Hille-Reet Sisas
Vallasekretär

Kaire Trumm
Vallasekretär

Eve Mändmaa
Vallasekretär

Mare Tiivoja
Vallasekretär

Malle Vissel
Vallasekretär