Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2017, 28

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 22.11.2017 nr 3
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnikele teenistuseks vajalikud miinimumnõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametikoha ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.

  (2) Ametiasutuse abivallavanematel ja osakonnajuhatajatel peab olema vähemalt kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase.

  (3) Hariduse nõue loetakse täidetuks juhul, kui seda tõendab vastav diplom või tunnistus.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  Ametnikul on soovitav töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab tundma:
  1) riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike põhiõigusi ja –vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
  2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid ning neid teenistusülesannete täitmisel täitma;
  3) avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
  4) oma teenistusvaldkonda reguleerivaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  5) arvutit ja oskama kasutada kohaliku omavalitsuse infosüsteeme, sealhulgas ametikohal vajalikke tekstiprogramme, arvutiprogramme ja andmekogude kasutamist.

  (2) Ametnik peab valdama eesti keelt kõrgtasemel, abivallavanematel ja osakonnajuhatajatel tuleb kasuks vähemalt ühe võõrkeele oskus.

  (3) Ametnikul peab olema hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades, väga hea pingetaluvus ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json