Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Aasta küla“ korraldamise, konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 5

Konkursi „Aasta küla“ korraldamise, konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Vastu võetud 29.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Konkursi „Aasta küla“ korraldamise eesmärk on tutvustada ja populariseerida Türi valla külade ja alevike kodanikualgatuslikku tegevust (edaspidi külaliikumine) ning tunnustada ja ergutada rahaliselt aktiivse kogukonnaga Türi valla külasid.

§ 2.   Konkursi „Aasta küla“ korraldamise kord

  (1) Konkurss „Aasta küla“ toimub igal aastal ning selle kuulutab välja Türi Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Konkursiga „Aasta küla“ selgitatakse välja eelmisel kalendriaastal aktiivse tegevusega silma paistnud Türi valla küla, kellele määratakse austusavaldusena aasta küla aunimetus (edaspidi aunimetus). Lisaks nimetusele tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

  (3) Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

  (4) Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused. Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

  (5) Konkursi „Aasta küla“ võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega. Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks. Aunimetuse määramise kohta avaldatakse teade ajalehes Türi Rahvaleht. Türi Vallavalitsusel on põhjendatud kaalutlustel õigus tunnistada välja kuulutatud konkurss nurjunuks ning jätta konkursi alusel aunimetus määramata.

§ 3.   Konkursi „Aasta küla“ võitjale rahalise preemia maksmine

  (1) Konkursi „Aasta küla“ võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot.

  (2) Preemia makstakse välja Türi Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 4.   Tunnistada kehtetuks

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõikest 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 41 tulenevalt tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 28. novembri 2007 määrus nr 31 "Konkursi „Aasta küla“ korraldamise, konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord“ (RT IV, 25.01.2013, 72).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json