Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mõisaküla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 6

Mõisaküla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Mõisaküla Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Noortekeskuse asukoht ja aadress

  (1) Mõisaküla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) asub Mõisaküla linnas.

  (2) Noortekeskuse postiaadress on Pärnu tn 39, Mõisaküla, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond.

§ 3.   Noortekeskuse õiguslik seisund

  Noortekeskus on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Noortekeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub noortekeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Noortekeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja käskkirjaga.

  (4) Noortekeskusel on oma dokumendiplangid ja vajadusel oma pitsat.

§ 5.   Noortekeskuse sümboolika

  (1) Noortekeskus võib kasutada Mulgi valla sümboolikat või luua oma nimega sümboolika.

  (2) Noortekeskuse oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja käskkirjaga kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist ametiasutusega.

§ 6.   Haldusmenetlus

  Noortekeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk NOORTEKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

  (2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, s. t on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Mulgi vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest, sh käesolevast põhimäärusest.

§ 8.   Noortekeskuse ülesanded

  Eesmärkide saavutamiseks täidab noortekeskus järgmisi ülesandeid:
  1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, toetab noorte omaalgatust;
  2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;
  5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ja -projekte;
  6) edendab kohalike noorte kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;
  7) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  8) korraldab projektlaagreid.

3. peatükk NOORTEKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 9.   Noortekeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Noortekeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 10.   Juhataja

  Juhataja:
  1) juhib noortekeskuse tegevust, kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning noortekeskuse töö- ja teeninduskorralduse ning vastustab noortekeskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kasutab kooskõlas Mulgi valla õigusaktidega noortekeskuse valduses olevat vallavara ja noortekeskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  3) esindab noortekeskust ja omab tööandja õigusi, annab noortekeskuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab noortekeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) juhib vastavalt õigusaktidele noortekeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab ametiasutusele noortekeskuse eelarve eelnõu, tagab noortekeskuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja noortekeskuse põhimääruse täiendamise ja muutmise kohta;
  7) koostab ja esitab noortekeskuse tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  9) esindab noortekeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  11) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 11.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 12.   Noortekeskuse töötajad

  (1) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Noortekeskus võib oma töös kasurada vabatahtlikke.

4. peatükk NOORTEKESKUSE VARA, FINATSEERIMINE, TASULISED TEENUSED JA JÄRELEVALVE 

§ 13.   Noortekeskuse vara

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale ja teistele valla õigusaktidele.

§ 14.   Noortekeskuse finantseerimine

  (1) Noortekeskusel on oma eelarve Mulgi valla eelarves.

  (2) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab ametiasutus.

  (3) Noortekeskuse eelarve tuludeks on eraldised:
  1) Mulgi valla eelarvest;

  2) vahendid noortekeskuse poolt osutatud tasulistest teenustest;
  3) eraldised, annetused ja toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (4) Noortekeskusel on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

§ 15.   Tasulised teenused

  Noortekeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kinnitab vallavalitsus.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk NOORTEKESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 17.   Noortekeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Noortekeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb noortekeskuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui noortekeskust ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Noortekeskuse põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 19.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 14 „Mõisaküla Noortekeskuse moodustamine“ § 1 lõige 2.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json