HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õisu Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 8

Õisu Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Nimetus ja asukoht

  (1) Koolieelse lasteasutuse nimetus on Õisu Lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed asub aadressil Ringi tn 9, Õisu alevik, Mulgi vald, Viljandi maakond.

§ 2.   Õiguslikud alused

  (1) Lasteaed on Mulgi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Lasteaed lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest, nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest ning vallavolikogu ja Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest.

  (3) Lasteaed tegutseb valdkonna eest vastutava ministri antud koolitusloa alusel.

§ 3.   Lasteaia liik ja struktuur

  (1) Lasteaia liik on lasteaed.

  (2) Lasteaias on üks liitrühm.

  (3) Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus lasteasutuses moodustada sobitus- või erirühmi erivajadustega lastele.

  (4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 4.   Lasteaia lahtiolekuaeg

  Lasteaia lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 5.   Teeninduspiirkond ning laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab vallavolikogu.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Vara ja eelarve

  (1) Lasteaia kasutuses olevaks varaks on lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar jm. Vara omanikuks on Mulgi vald.

  (2) Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu Mulgi valla eelarve osana.

§ 7.   Sümboolika

  Lasteaial võib olla oma nimega sümboolika, mille kooskõlastab vallavalitsus.

§ 8.   Keel ja asjaajamine

  (1) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel

  (2) Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

§ 10.   Õppekava, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (6) Õppeaasta lasteaias algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (7) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

§ 11.   Laste õigused

  Lastel on lastaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 12.   Lastevanemate õigused ja kohustused

  (1) Lastevanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  6) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori, vallavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

  (2) Lastevanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja terviseedendamise nõuetest;
  3) järgima lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteaia kodukorda;
  4) tasuma õigeaegselt igakuise lapse toitlustustasu ja lastevanemate osalustasu.
  5) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest;

§ 13.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet direktorile ning vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personalil on õigus:
  1) teha ettepanekuid ja esitada arvamusi direktorile lasteaia tegevuse parendamiseks ja arendamiseks;
  2) teha koostööd kooliga.

  (6) Personal (v.a pedagoogid) on kohustatud:
  1) tagama lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
  2) tagama laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

  (7) Pedagoogid on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsema laste elu ja tervise eest lasteaias;
  2) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  3) osalema lasteaia pedagoogilise nõukogu töös, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine;
  4) korraldama vähemalt üks kord õppeaastas rühma lastevanemate koosolekut.

  (8) Pedagoogidel on õigus:
  1) kuuluda oma valdkonna töögruppidesse;
  2) osaleda lasteaia arendustegevuses;
  3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

§ 14.   Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab vallavalitsus lähtudes lasteaia direktori ettepanekust ning haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

  (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 15.   Lasteaia juhtimine

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) kannab vastutust lasteaia arengu, vara ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) teeb ülesannete täitmiseks tehinguid lasteaia varaga oma volituste piires õigusaktidega kehtestatud korras;
  4) koostab lasteaia eelarvetaotluse ja esitab selle vallavalitsusele;
  5) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  6) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  7) kinnitab lasteaia personali koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  8) korraldab lasteaias õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute konkursse;
  9) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid lasteaia personaliga;
  10) kutsub kokku lasteaia lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord õppeaastas;
  11) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  12) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteaias;
  13) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  14) kinnitab käskkirjaga laste rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  15) kinnitab lasteaia õppekava, tegevus- ja päevakava;
  16) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule;
  17) kinnitab lasteaia töökorraldusreeglid ja muud lasteaia tegevust korraldavad dokumendid;
  18) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  19) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  20) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  21) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  22) tagab lasteaia, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
  23) täidab muid talle õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses lasteaia töötaja, kellele see on ametijuhendiga või direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

§ 16.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia direktori poolt kinnitatud töökorra alusel. Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab direktor.

  (4) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollid säilitatakse vastavalt asjaajamise korrale.

§ 17.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, kaks lapsevanemate esindajat ja valla esindaja.

  (3) Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lasteaia lastevanemate üldkoosolekul hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel.

  (4) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel.

  (5) Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu valla esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

  (6) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (7) Hoolekogu volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

  (8) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (9) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 18.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia asjaajamist reguleerib asjaajamiskord, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 19.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteaia tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

§ 20.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 17. novembri 2010. a määrus nr 16 „Õisu Lasteaia põhimäärus".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json