Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 52

Jõgeva valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 29.11.2018 nr 60
RT IV, 06.12.2018, 10
jõustumine 09.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde korraldamist Jõgeva vallas avalikult kasutataval maa-alal ja Jõgeva vallale kuuluval maal ning on kohustuslik täitmiseks kõikidele isikutele, kes Jõgeva valla haldusterritooriumil teevad kaevetöid.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevamistööde tegemisel füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleval kinnistul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega;
  2) kaevamistöödel, mis kaasnevad ehitamisega ehitusteatise või ehitusloa alusel;
  3) kalmistutel.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaevetöö – süvendi kaevamine sügavamale kui 30 cm maapinnast;
  2) kaevetöö tegija – isik, kes teeb ise või kelle tellimisel tehakse kaevetöid;
  3) kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevatav süvend (kaevik) ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid;
  4) avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
  5) kaeveluba – vallavalitsuse kui ametiasutuse antud luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab kaevetöö tingimused ja tähtaja.

§ 3.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, asendab kaeveluba ehitusteatis või ehitusluba.

  (2) Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö tegija järgima vallavalitsuse kehtestatud teede ja tänavate sulgemise nõudeid.

  (3) Kaevetöö tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühikese aja jooksul teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.

  (4) Kaevetöö tegija vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija.

§ 4.   Kaeveloa vormistamine ja väljaandmine

  (1) Kaevetöö tegija esitab vähemalt viis tööpäeva enne kaevetööde alustamist vallavalitsusele kaeveloa saamiseks taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kaeveloa taotleja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  2) kaeveala asukoha aadress, hõlmatud katastriüksuse tunnus;
  3) kaevetöö ulatus ja mahu kirjeldus;
  4) lahtivõetava tänavakatte liik ja maht;
  5) kaevetöö ajaperiood;
  6) liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post), kui kaevetöödega kaasneb liikluskorralduse muutmine.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) asendiplaan, millel on tähistatud kavandatud kaeviku asukoht;
  2) vajadusel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
  3) ajutise liikluskorralduse skeem, kui kaevetöödega kaasneb liikluskorralduse muutmine.

  (3) Kaeveloa vormistab ja väljastab vallavalitsuse ehitusspetsialist.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (4) Kaeveloa võib jätta väljastamata kaevetöö tegijale:
  1) kellel on tähtajaliselt lõpetamata kaks või enam kaeveluba;
  2) kes on korduvalt rikkunud valla kaevetööde eeskirja.

§ 5.   Nõuded kaevetööde tegemisel

  (1) Kaevetöö tegemise ajal peavad ehitusprojekt ja kaeveluba olema töö tegemise kohas.

  (2) Kaeveala tuleb tähistada piirete ja liiklust reguleerivate ajutiste liiklusmärkidega vastavalt valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetele. Pärast töö tegemist tuleb ajutised märgid ja piirded viivitamata kõrvaldada.

  (3) Kaevetöö tegija peab liikluse täielikul sulgemisel avaldama omal kulul kohalikus ajalehes ning valla veebilehel teate liikluskorralduse muudatuse kohta.

  (4) Kaevetöö tegija peab kindlustama piirete ja ajutiste sildade abil ohutu läbipääsu jalakäijatele kohtadesse, kus läbipääs või juurdepääs oli varem olemas.

  (5) Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui juurestiku kaitseala raadius tuleb kooskõlastada vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga. Juurestiku kaitseala raadius arvutatakse järgmiselt: tüve rinnasläbimõõt (cm) x 0,12 = kaitseala raadius meetrites.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (6) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni valdava ettevõtte või maa-ala valdajaga.

  (7) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, ehitusgeodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis, kultuuriväärtusega leid jms) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima sellest vallavalitsust ning vastavalt Päästeametit või Muinsuskaitseametit.

  (8) Kaevetöö tegija tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine.

§ 6.   Kaeveala taastamine

  (1) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetöö tegija tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistuse ehitusgeodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt. Teostusmõõdistused koostatakse kõikide maa-aluste tehnorajatiste kohta.

  (2) Tänaval, väljakul ja parklas asuva kaeviku tagasitäitematerjalina võib kasutada sellist materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee muldkeha ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa. Taastamiseks mittekõlblikud materjalid tuleb objektilt ladustamata ära vedada projektis ette nähtud kohta või lähimasse taaskasutatava pinnase vastuvõtukohta.

  (3) Teekatte taastamisel lähtutakse ehitusseadustikus ja ehitusseadustiku rakendusaktides sätestatud tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest. Teekate taastatakse kaevekoha samaliigilise kattega.

  (4) Tänavakate peab olema täielikult taastatud kümne tööpäeva jooksul kaeviku tagasitäitmise päevast arvates. Juhul, kui on vaja liiklust kiiresti avada või kui töid tehakse talveperioodil, taastatakse kate ajutiselt.

  (5) Haljastuse murukatte taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast. Olenevalt haljastusest peab pealmine külvialune kiht olema 10-20 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad. Külvamiseks sobilik aeg on 1. mai-15. september. Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema tärganud ja üks kord niidetud (esimene niitmine toimub, kui tärganud muru on 8 cm pikkune).

§ 7.   Avariitööd

  (1) Tehnovõrkude avarii korral võib töid alustada järgmistel tingimustel:
  1) vallavalitsuse ehitusspetsialistile on saadetud teade kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avarii asukoha, kaevetöö tegija ja töö alguse näitamisega;
  2) avariikohale on kutsutud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajad või avariikoha skeem on nendega kooskõlastatud.

  (2) Avarii puhul, mille kõrvaldamine võtab aega üle ühe ööpäeva, tuleb samaaegselt töö alustamisega hakata taotlema kaeveluba.

§ 8.   Tehnovõrkude kaitsmine kaevetööl

  (1) Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöö teha kooskõlastatult neid valdavate võrguettevõtetega.

  (2) Olemasoleva tehnovõrgu vigastamisel on kaevaja kohustatud sellest viivitamatult teatama tehnovõrgu valdajale. Vigastusega tekitatud kahju kannab kaevetöö tegija.

  (3) Tehnovõrgu, mida ei ole märgitud projektdokumentatsioonis, avastamisel tuleb töö katkestada kuni olukorra selgitamiseni tehnovõrgu valdajaga. Olemasolevat tehnovõrku võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kooskõlastatud projekti alusel.

  (4) Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevetöö tegija kulul.

§ 9.   Kaevetöö ja kaeveloa lõpetamine

  (1) Kaevetöö on lõpetatud, kui kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud maa-ala omanikule või valdajale.

  (2) Kaeveluba on lõpetatud, kui:
  1) taastatud teelõigu kohta on esitatud õiend kaevetöö käigus välja veetud pinnase ja/või asfaldi koguse ladustamise kohta, täitepinnase tihendamise kontrollakt, täitematerjali vastavusdeklaratsioon, asfaltbetooni vastavusdeklaratsioon ja kaetud tööde akt ning katendite taastamise vastuvõtu akt;
  2) tehnorajatise teostusdokumentatsioon on digitaalsel andmekandjal vallavalitsusele üle antud.

§ 10.   Vastutus

  (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija.

  (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. Eeskirja rikkumisel peatatakse vajaduse korral töö kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

  (3) Järelevalve pädevus eeskirja täitmise üle määratakse ametijuhendiga.

  (4) Vallale kaevetöödega tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json