Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 12

Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord

Vastu võetud 29.11.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täiendav maamaksuvabastus (edaspidi maksuvabastus) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule (edaspidi represseeritu) ning maksuvabastuse andmise ulatus ja kord.

§ 2.   Maksuvabastuse ulatus

  (1) Represseeritu vabastatakse maamaksust tema kasutuses oleva Jõgeva vallas asuva ühe elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle seadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või -soodustus ning isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  (2) Maa loetakse represseeritu kasutuses olevaks, kui represseeritu on selle omanikuna kantud kinnistusraamatusse.

§ 3.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse taotlemiseks esitab represseeritu Jõgeva Vallavalitsusele kirjaliku avalduse hiljemalt 15. jaanuariks. Maksuvabastuse avaldust ei ole vaja uuesti esitada kui eelmises avalduses, sealhulgas ka ühinenud valda ja linna varem esitatud avaldus, esitatud andmetes ei ole muudatusi.

  (2) Avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) represseeritu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) alalise elukoha aadress;
  3) kontaktandmed (telefoninumber või e-postiaadress);
  4) maamaksust vabastamist taotletava maa koha-aadress, katastriüksuse tunnus, kinnistusraamatu registriosa number ja pindala;
  5) avalduse esitamise kuupäev, esitaja nimi ja allkiri.

  (3) Avaldusele lisatakse koopia represseeritu tunnistusest.

§ 4.   Maksuvabastuse andmine

  (1) Represseeritu ja tema avalduse vastavust maksuvabastuse saamise tingimustele kontrollib maade maksustamisega tegelev ametnik.

  (2) Maksuvabastus kohaldub 1. jaanuarist ning kehtib kuni maamaksuvabastuse andmise aluseks olnud asjaolu äralangemiseni.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Torma Vallavolikogu 18. detsembri 2012. a määrus nr 81 „Maamaksuvabastuse taotlemise kord“;
  2) Jõgeva Linnavolikogu 23. novembri 2016. a määrus nr 62 „Maamaksust vabastamise kord Jõgeva linnas“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json