HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes

Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 21

Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 26.11.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tapa valla munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) katmiseks makstava tasu (edaspidi osalustasu) suurus.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on järgmine:
  1) kui perest käib Tapa valla lasteasutuses üks laps, maksab lapsevanem osalustasu 30 eurot;
  2) kui perest käib Tapa valla lasteasutuses samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 30 eurot ja teise lapse eest 20 eurot;
  3) kui perest käib Tapa valla lasteasutuses samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 30 eurot ja teise lapse eest 20 eurot ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapsevanema võib osalustasu maksmisest vabastada lasteasutuse direktori käskkirja alusel kuni kahe kuu eest kalendriaastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta. Vabastusperioodi hulka arvestatakse ka lasteasutuse töötajate kollektiivpuhkuse aeg.

  (3) Lapsevanem esitab kirjaliku avalduse osalustasust vabastamise kohta lasteasutuse direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.

  (4) Osalustasu maksab lapsevanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 15. kuupäevaks Tapa Vallavalitsuse esitatud arve alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 18.09.2013 määrus nr 13,,Tamsalu valla lasteaedade kuludes lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavalikogu 26.06.2014 määrus nr 20,,Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json