Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tapa valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 23

Tapa valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 26.11.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Tapa valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde korraldamist Tapa valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis pole antud avalikku kasutusse.

  (3) Ehitus- ja remonttööde tegemisega kaasnevatest kaevetöödest põhjustatud üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla või puhkeala (edaspidi üldkasutatav ala) sulgemine või osaline sulgemine toimub Tapa Vallavolikogu määruse “Teede ja tänavate sulgemise kord” alusel.

2. peatükk Kaevetööde üldnõuded 

§ 2.   Kaevetöö

  (1) Kaevetöö on süvendite kaevamine ja tagasitäitmine või pinnase koorimine sügavamale kui 30 cm maapinnast.

  (2) Kaevetööks loetakse ka järgmised tegevused:
  1) kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) ning tööd, mis on seotud puude ja põõsaste väljajuurimisega ja istutamisega sügavamale kui 30 cm maapinnast;
  2) tööd, mis on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega.
  3) töö mille planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust.
  4) töö mis on seotud geoloogiliste uuringute puuraukude, elektri-, side- või reklaampostide paigaldamisega.

§ 3.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde asukohas.

  (2) Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

  (3) Teekatte lammutamiseks võib kasutada ainult teeomaniku poolt aktsepteeritavat tehnoloogiat.

  (4) Kaevetööl on keelatud kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel, tänavatel või haljasaladel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse ametniku kirjalikul nõusolekul.

  (5) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetööd olemas olid.

  (6) Kaevaja peab tagama kaevetöö ala ja sellega piirnevate alade heakorra vastavalt Tapa valla heakorraeeskirjale kuni kaevetööloa lõppemiseni ja seejärel taastama vana või läbi viima kavandatud heakorrastuse vastavalt kaeveloa väljastaja poolt esitatud nõuetele.

§ 4.   Kaevetööde tegija

  Kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) on:
  1) kinnistu, maa-ala, ehitise, rajatise või tehnovõrgu omanik või tema poolt kirjalikult volitatud juriidiline või füüsiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetöö loa;
  2) avariilise tehnovõrgu valdaja, kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks.

3. peatükk KAEVELUBA 

§ 5.   Kaeveluba

  Kaeveluba on Tapa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud luba, mille alusel teostatakse kaeve- ja taastamistöid. Kaeveloale võib märkida täiendavaid kaevetööde teostamise tingimusi.

§ 6.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa saamiseks esitab kaevaja vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele hiljemalt 5 päeva enne plaanitava kaevetöö algust.

  (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse:
  1) tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või ehitusteatis või kaevetööde joonis koos tööde kirjeldusega;
  2) puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan;
  3) tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba;
  4) tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuse registri registreering;
  5) tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja selle omaniku kirjalik nõusolek;
  6) üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt 2 ülevaatlikku fotot plaanitavast kaevekohast;
  7) kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas eeldatavad äraveetava pinnase liigid ja kogused;
  8) vajadusel liiklusskeem.

  (3) Taotluse menetlemisel vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente, kooskõlastusi ja selgitusi.

§ 7.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Kaeveloa taotluse vaatab 5 tööpäeva jooksul läbi, arvates nõuetekohase taotluse esitamisest, vallavalitsuse haldusosakonna vastav ametnik (edaspidi ametnik), kes kontrollib esitatud dokumentide vastavust nõuetele.

  (2) Kui kaeveloa taotlusel puuduvad nõutud andmed või taotlusele ei ole lisatud vajalikke dokumente või esineb neis puudusi, määrab ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kaeveloa väljastab ametnik otsusega, v.a paragrahvi 8 lõikes 2 märgitud juhul.

  (4) Ametnikul on kaeveloa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:
  1) määrata kaevajale töö alustamise ja lõpetamise tähtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
  2) muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- ja/või heakorratöödest;
  3) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
  4) nõuda liikluse ümberkorraldamist ja ümbersõidutee rajamist;
  5) nõuda mahamärkimise teostamist vastavat õigust omava isiku poolt kinnitatud projekti alusel;
  6) otsustada teostusmõõdistamise vajaduse üle.

  (5) Kaeveluba edastatakse taotlejale kaeveloa taotluses märgitud e-posti aadressile või postiaadressile.

  (6) Kaeveloale kantakse järgmised andmed:
  1) kaeveloa väljastaja andmed;
  2) kaeveloa väljastamise kuupäev;
  3) kaeveloa number;
  4) kaevaja andmed;
  5) kaevetööde asukoht;
  6) kaevetööde põhjus;
  7) kaevetööde kestus;
  8) kaevetööde eest vastutava isiku andmed;
  9) vajadusel omanikujärelevalvet teostava isiku kontaktid;
  10) vajadusel muud lisatingimused.

  (7) Info väljastatud kaevetöö lubade kohta avalikustatakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

§ 8.   Kaeveloa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaeveloa väljastamisest keeldutakse, kui:
  1) kaeveloa taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaeveloa taotlejat on taotluse esitamisele eelneva ühe aasta jooksul kaks või enam korda väärteomenetluse korras karistatud kaevetööde eeskirja rikkumise eest ja ta ei ole määratud karistust täitnud;
  3) kaeveloa taotleja ei ole taotluse esitamisele eelneva ühe aasta jooksul kaks või enam korda teostanud garantiikorras eelnevate kaevetöödes ettenähtud töid;
  4) kaeveloa taotlejal on teede ja tänavate sulgemise maksu võlgnevus Tapa vallas;
  5) eelnevalt on väljastatud kaeveluba samale alale samaks perioodiks.

  (2) Kaeveloa väljastamisest võib keelduda, kui kaevataval maa-alal on tee või tänava pealiskatendi ehitamisest möödunud vähem kui kaks aastat või kaevataval maa-alal on kehtiv garantiiperiood. Sellisel maa-alal kaeveloa väljastamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (3) Kaeveloa väljastamisest keeldumine vormistatakse ametniku otsusega, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud juhul.

  (4) Kaeveloa taotlejale edastatakse kaeveloa väljastamisest keeldumise otsus kirjalikult 5 tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse esitamise päevast arvates.

§ 9.   Kaeveloa muutmine, pikendamine ja peatamine

  (1) Kaevetööde muudatuste algataja peab koostama muudatustega joonise ning kooskõlastama selle projekteerijaga ja vallavalitsuse ametnikuga, kes määrab vajadusel lisakooskõlastamised.

  (2) Kaeveloa tähtaja pikendamiseks üle kaeveloas märgitud tähtpäeva peab kaevaja pöörduma vallavalitsuse poole hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval.

  (3) Vallavalitsuse ametnikul on õigus peatada tema poolt välja antud kaeveloa alusel tehtavad tööd juhul, kui ilmneb, et projekteerimise või ehitamise käigus pole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Kaeveloa kehtivus peatatakse kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

  (5) Kaeveloa muutmisel, pikendamisel või peatamisel teeb kaeveloa väljastaja sellele vastavasisulise märke.

4. peatükk KAEVETÖÖDE TEOSTAMINE 

§ 10.   Kaevetööde ala tähistamine ja piiramine

  (1) Kaevetööde ala otstesse paigaldatakse vallavalitsuse ametniku nõudmisel nähtavale kohale teabetahvlid, millele on märgitud:
  1) töö nimetus;
  2) töö alg- ja lõpptähtpäev;
  3) tööpiirkonna pikkus.
  4) vajadusel muud nõutud andmed.

  (2) Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetöid teostades lähtutakse kaevetööde ala märgistamisel kehtestatud nõuetest.

  (3) Kaevetööde üldkasutataval alal peab kaevetööde ala ja sellega 0,5 m ulatuses külgnev maa-ala olema ümbritsetud piirdeaiaga ja tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS613-2001 ning olema pimedal ajal valgustatud.

  (4) Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse piirdeaed viisil, mis tagab selle püsivuse.

  (5) Kaeviku täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei sega liiklejaid ja ümbritsetakse piiretega.

  (6) Enne kaevetöö alustamist jäädvustab kaevaja fotode või videosalvestise abil kaevetöö koha seisukorra, jäädvustatud materjal esitatakse kaevetöö lõpetamisel ametnikule.

§ 11.   Liikluse piiramine

  (1) Kaevaja ei tohi sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on teeomaniku poolt väljastatud luba.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevaja kulul ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle ala haljastamist vastavalt kaeveloa väljastaja poolt esitatud tingimustele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevaja kulul ajutise ühissõidukite peatuse ehitamist ja bussiliikluse ümberkorraldamist ning kaevaja kulul tolmutõrje teostamist.

§ 12.   Tehnorajatiste vigastamine või ümberpaigutamine

  (1) Projekti ja teostusjoonise alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja kohe tehnorajatise omanikule. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (2) Teostusjooniseta ning omavoliliselt paigaldatud tehnorajatiste vigastamisest tekitatud kahju eest kaevaja vastutust ei kanna.

  (3) Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kinnitatud projekti alusel.

§ 13.   Kaevetööde teostamine puude läheduses

  (1) Kaevetööde tegija peab tagama vahetus ümbruses asuvate puude tüvede ja võrade kaitsmise võimalike vigastuste eest.

  (2) Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb teostada käsitsi.

§ 14.   Ettenägematute asjaolude ilmnemine

  (1) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, kultuuriväärtuslik leid või arheoloogiline kultuurkiht, geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis vms) peab kaevaja kaevetööd kohe seiskama ja informeerima Tapa Vallavalitsust, vajadusel Päästeametit või Muinsuskaitseametit.

  (2) Kaevetöid on võimalik jätkata kaeveloa väljastanud ametniku nõusolekul.

§ 15.   Kaevetööde käigus eemaldatav materjal

  Vallavalitsuse ametnikul on õigus seada tingimusi üldkasutataval maa alal kaevetööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld, maakivid, betoonkivid jne) ladustamise ja teeomanikule üleandmise osas.

§ 16.   Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine

  (1) Kaevik on kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavune tühimik/süvend.

  (2) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda vee-ettevõtte loal, mille kohta teeb loa andja kaeveloale kirjaliku märke.

§ 17.   Geodeetiliste märkide ja liiklusmärkide kaitsmine

  (1) Geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus on 3m märgi tsentrist.

  (2) Geodeetilise märgi kaitsevööndis on keelatud kaevetööd, materjali ja jäätmete ladustamine ning igasugune muu tegevus, mis võib geodeetilist märki kahjustada.

  (3) Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatavad märgid taastatakse kaevaja kulul.

§ 18.   Kaeviku tagasitäitmine

  (1) Kaevaja peab tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise lahtise kaevikuga mõõdistustööde teostamise õigust omava isiku poolt.

  (2) Kaeviku tagasitäitmist alustatakse kaeviku põhja tihendamisest, mis vajadusel teostatakse enne tehnovõrgu paigaldamist.

  (3) Kaevik täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 50 cm.

  (4) Iga kihi kohta esitatakse kaevaja poolt omanikujärelevalvet teostavale isikule tiheduse mõõtmise akt.

  (5) Kaeviku täitematerjalina tohib kasutada ainult täitepinnast, mis omab häid filtreerimise ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi ning võimaldab nõuetekohast tihendamist kergete tihendusseadmetega. Täitematerjali laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.

  (6) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäitematerjalina võib kasutada ainult niisugust ehitusmaterjali, mis oma omaduste poolest sobib teemulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (7) Kaeviku tagasitäitel kihtidena peab elastsusmoodul iga konstruktsioonikihi peal vastama Maanteeameti peadirektori käskkirjaga kehtestatud nõuetele.

  (8) Pargis või puhkealal asuva kaeviku tagasitäitematerjalina võib kasutada ainult niisugust ehitusmaterjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

§ 19.   Kaevetööde lõppemine

  (1) Kaevetöö lõpetamisel taastab ja heakorrastab kaevaja kaevetöö käigus kahjustatud maa-ala.

  (2) Kaevetöö lõpetamine fikseeritakse kaevetöö loal.

  (3) Ametniku nõudmisel peab kaeveloa taotleja esitama:
  1) teehoiutööde tehnoloogia järgimist kinnitavad dokumendid;
  2) ehitusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

§ 20.   Avariikaevetööd

  (1) Avariikaevetöö on kaevetöö alaliik, mis on vajalik tehnorajatise avarii likvideerimiseks juhul kui:
  1) kaevetöö alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele;
  2) tehnorajatise avarii ohustab liiklejaid;
  3) tehnorajatise avarii ohustab ehitisi, keskkonda või elanikkonda.

  (2) Avariikaevetöö puhul kehtivad kõik kaevetööle esitatavad nõuded, mis ei ole vastuolus käesoleva eeskirja paragrahviga 21.

§ 21.   Avariikaevetööde teostamine

  (1) Avariikaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teavitades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaevetöödest kohe Tapa Vallavalitsust, vajadusel ühistranspordi korraldajat, Päästeametit (kui kaevetööga kaasneb liikluse sulgemine), kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikke ja võimalusel maa-ala omanikke.

  (2) Avariikaevetöö teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi, ametikoht ning kontaktid.

  (3) Muinsuskaitseobjektide vahetus läheduses ja muinsuskaitsealadel toimuva kaevetöö puhul esitatakse teave ka Muinsuskaitseametile.

  (4) Kui avariikaevetööde alustamise päev langeb rahvus- või riigipühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest kohe rahvus- või riigipühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval.

5. peatükk TAASTAMINE 

§ 22.   Kaevetöödel rikutud maa-ala ja objektide taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse vastavalt kaeveloal märgitud katendi liigile ja tähtajale kogu ulatuses kaevaja kulul.

  (2) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused ja geodeetilised märgid.

  (3) Kaevaja on kohustatud taastama teekattemärgistuse samatüübilise materjaliga.

§ 23.   Teekatte taastamine

  (1) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (2) Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant.

  (3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (4) Kaevukraede tõstmisel tuleb asfaltkate taastada vähemalt 30 cm kaevukrae servast kontrollides 3m latiga.

  (5) Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga.

  (6) Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

  (7) Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

  (8) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust nõuetekohaselt taastada, on kaevaja kohustatud taastama teekatte ajutiselt (talvel külma asfaldiga).

§ 24.   Taastamine pikisuunalise kaevetöö korral

  (1) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastatakse kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee laiuselt, vajadusel vahetatakse välja ka äärekivid;
  2) alla viie aasta vanused katted taastatakse asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuselt mitte vähem kui kümne meetri pikkuse paigana.

  (2) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastatakse tükkmaterjalidest katted kogu tänava laiuses;
  2) alla viie aasta vanused katted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel taastatakse ühel sõidurajal tehtava kaevetöö korral poole sõidutee laiuses ning mõlemal sõiduteesuunal tehtava kaevetöö korral sõidutee kogu laiuses ning kokkuleppel Tapa Vallavalitsusega vahetatakse välja ka äärekivid;
  3) üle viie aasta vanused katted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel kogu laiuses, kui taastatav ala on üle poole tee laiusest, ning üle 6,5 m laiustel teedel taastatakse ühel sõidusuunal tehtava kaevetöö korral poole sõidutee laiuses, kui taastatav ala on üle poole sõidusuuna laiusest, ning kokkuleppel Tapa Vallavalitsusega vahetatakse välja ka äärekivid;
  4) kaeviku nõlvus tehnorajatiste paigaldamisel peab olema min 5:1.

  (3) Tapa Vallavalitsusel on õigus sõlmida kaevajaga kirjalikke kokkuleppeid taastatava teekatendi ulatuse ning tüübi osas.

§ 25.   Taastamine ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste korral

  Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

§ 26.   Tükkmaterjalist teekatte taastamine

  (1) Tükkmaterjal on parkettkattekivi, unikivi, munakivi või muu sarnane teekattematerjal.

  (2) Tükkmaterjalist teekatte taastamise puhul on tee omanikul õigus nõuda betoonist või tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist.

§ 27.   Haljasalade taastamine

  (1) Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks tuleb kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune kiht peab olema 10 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga.

  (2) Enne ja pärast muruseemne külvi peab maapind olema tasane ning rullitud.

  (3) Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse siirdmuru.

  (4) Muruseemne külvamiseks sobilik aeg on 1. aprill kuni 1. oktoober.

  (5) Kaevetöö vastu võtmiseks peab muru olema üks kord niidetud.

  (6) Kaevetöö ajal haljastuse rikkumise tuvastamisel on Tapa Vallavalitsusel õigus nõuda kaevajalt haljastuse taastamist või kahju hüvitamist 24 kuu jooksul arvates kaeveloa lõppemise ajast.

§ 28.   Taastamistöödele esitatavad nõuded

  (1) Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001.

  (2) Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh. ajutise teekatte korrashoiu (sh tee tolmutõrje), kuni lõpliku nõuetekohase taastamiseni omal kulul.

  (3) Nõuetele mittevastava paigaldatud täitepinnase peab kaevikust eemaldama. Kui projektis ei ole asjakohaseid nõudeid esitatud, võib liivpinnasest muldkeha tihendusteguri vähim väärtus püsikatendiga teel olla 0,98, kergkatendiga teel 0,95 ja haljasalal 0,9.

  (4) Killustikaluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud aluse pinnal seadmega Inspector või Loadman vähemalt iga 50 m tagant ristlõike kolmes punktis. Kui projektis ei ole elastsusmooduli nõuet esitatud, siis peab see olema >170 MPa.

  (5) Talveperioodil ehitatud tee aluskonstruktsioon võetakse vastu pärast jäätunud maapinna sulamist.

  (6) Talveperioodil kaevetöödel rikutud maa-ala asfalteerimise lõpptähtaeg on 15. mai.

  (7) Vallavalitsuse ametnikul on õigus nõuda teekatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

  (8) Asfaldikihi tasasust hinnatakse ehitamise käigus 3-meetrise mõõtelatiga. Suurim lubatud vahe mõõtelati ja asfaldi vahel peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetele. Tasasust kontrollitakse tee-ehitusobjekti puhul iga 25 m ja katete taastamisel pärast kommunikatsioonide paigaldamist iga 10 m tagant.

§ 29.   Garantiiaeg taastamistöödele

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest või viimasest garantiiremondist, avariikaevetöödel 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse ametniku poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid vallavalitsuse ametnik poolt määratud tähtajaks, võib Tapa Vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja arvel vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 30.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Vastutus eeskirja nõuete rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662.

  (2) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija.

  (3) Eeskirja nõuete rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (4) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

  (5) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 31.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13“Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 41, tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 27.06.2013.a määrus nr 90 “Tapa valla kaevetööde eeskiri”.
  2) Tamsalu Vallavolikogu 16.12.2009.a määrus nr 9 „Tamsalu valla kaevetööde eeskiri“.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Kaeveloa taotlus

Lisa 2 Kaeveluba

/otsingu_soovitused.json