Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 24

Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord

Vastu võetud 27.11.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2, spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on toetada mittetulunduslikke tegevusi, mis edendavad kohalikku omaalgatust ja Lääne-Harju valla arengut.

  (2) Lääne-Harju valla eelarvest mittetulundustegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Lääne-Harju vallas (edaspidi vald) mittetulundustegevuse toetuse taotlemist, määramist ja maksmist ning toetuse kasutamise järelevalvet.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) toetus - valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamine taotleja poolt läbiviidava tegevusega seotud kulude katteks;
  2) taotleja - toetust taotlev mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing;
  3) toetatav tegevus - mittetulunduslik hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevus, mis on suunatud valla arengule ja elanike heaolule olles kooskõlas valla arengukavaga.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 3.   Toetuse eraldamise tingimused

  (1) Toetuse eraldamise tingimuseks on, et taotleja ja toetatav tegevus vastab käesoleva määruse § 2 punktides 2 ja 3 sätestatule.

  (2) Toetus määratakse taotlejale, kes on nõuetekohaselt täitnud kohalike ja riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuste kasutamise kohta.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse hiljemalt 1. novembriks toetuse saamiseks järgneval kalendriaastal või hiljemalt 1. maiks toetuse saamiseks samal kalendriaastal.

  (2) Kui taotluse esitamise tähtaegadeks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

  (3) Vajadusel esitab taotleja käesoleva määruse § 5 lõikes 1 sätestatud tähtajaks täiendavad dokumendid ja/või kõrvaldab puudused.

  (4) Toetuse saamise korral sõlmib vallavalitsus taotlejaga toetuse kasutamise lepingu.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Taotleja ja esitatud taotluse nõuetekohasust ning vastavust korra tingimustele kontrollib vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakond (edaspidi osakond). Vajadusel määrab osakond taotlejale kuni 10-päevase tähtaja täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel taotluse menetlus lõpetatakse.

  (2) Vallavalitsuse poolt nimetatud hindamiskomisjoni ettepanekul otsustab toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse vallavalitsus korraldusega:
  1) 1. novembriks esitatud taotluste osas hiljemalt järgneva kalendriaasta 31. märtsiks;
  2) 1. maiks esitatud taotluste osas hiljemalt 1. juuniks.

  (3) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul määrata taotlejale iga kuu toetust 1/12 eelmisel eelarveaastal eraldatud toetuse summast.

  (4) Toetuse eraldamisel on otsustamise aluseks:
  1) tegevuse vastavus valla arengukavale;
  2) kohaliku kultuuripärandi prioriteetide ja traditsioonide edendamine;
  3) tegevuse mõjusus;
  4) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  5) taotleja eelarve selgus ja põhjendatus;
  6) toetatava tegevuse järjepidevuse hoidmine.

  (5) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole vastavalt lepingule, mis sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallavalitsuse korraldust toetuse eraldamise kohta.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande vastavalt lepingule.

  (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsuse osakond, millel on õigus nõuda taotlejalt kuludokumente, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt toetus täies mahus või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole esitanud toetuse kasutamise aruandeid ja teisi nõutud dokumente või on esitanud valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) muude toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimuste rikkumisel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.   Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormide kinnitamine ja toetuse suurus

  (1) Määruse rakendamiseks kinnitab taotluse ja aruande vormi vallavalitsus.

  (2) Määruses käsitletud toetuse maksmiseks vajalike eelarveliste vahendite suuruse kinnitab Lääne-Harju Vallavolikogu koos vallaeelarve vastuvõtmisega.

  (3) Vallaeelarves mittetulundustegevuse toetamiseks ettenähtud vahendeid kasutatakse järgmiselt:
  1) 60% ettenähtud vahenditest 1. novembriks taotluse esitanutele toetuse maksmiseks;
  2) 40% ettenähtud vahenditest 1. maiks taotluse esitanutele toetuse maksmiseks.

§ 8.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Keila Vallavolikogu 30.01.2015 määrus nr 27 „Seltsidele ja teistele ühingutele toetuste andmise korra kehtestamine”;
  2) Paldiski Linnavolikogu 22.03.2012 määrus nr 4 „Paldiski linna eelarvest spordiklubidele, seltsidele ja teistele ühingutele toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord”;
  3) Vasalemma Vallavolikogu 28.10.2003 määrus nr 26 „Vasalemma valla eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele toetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse korra kehtestamine”.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Toetuse saamiseks 2019. aastal on taotluste esitamise tähtajad hiljemalt 2. jaanuar 2019 ja 1. mai 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json