ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 44

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 54
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Üür

  Üüri piirmäär on kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

§ 3.   Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu

  Korterelamu haldamise, sealhulgas remondiga seotud kulu piirmäär on kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

§ 4.   Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse

  Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu piirmäär on kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

§ 5.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus

  (1) Üheliikmelisel perel võetakse kuluna arvesse kuni 4 m3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise maksumusest ühes kuus. Alates teisest pereliikmest võetakse kuluna arvesse kuni 2 m3 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise maksumusest ühes kuus.

  (2) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumuse hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine.

  (3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumusena võetakse arvesse üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud jms).

§ 6.   Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

  Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumusena võetakse arvesse kuni 10 eurot iga pereliikme kohta ühes kuus.

§ 7.   Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

  (1) Tsentraalse küttega eluruumi kütmise puhul võetakse arvesse tarbitud soojusenergia või kütuse kulu, kuid mitte rohkem kui 6 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

  (2) Ilma tsentraal- ja individuaalkütteta eluruumi kütmisel elektriküttega võetakse küttekuluna arvesse kütteperioodil (1. septembrist kuni 30. maini) tarbitud elektrienergia kulu kuni 3 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

  (3) Ilma tsentraal- ja elektrikütteta eluruumi kütmise puhul võetakse kütuse kuluna arvesse kütteperioodil (1. septembrist kuni 30. maini) tarbitud kütte kulu kuni 4 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Juhul, kui ilma tsentraal- ja elektrikütteta eluruumi kütmise puhul kajastub kuludokumendil taotlusele järgneva perioodi küttekulu, võetakse see järgnevatel kuudel toetuse taotlemisel arvesse vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 8.   Elektrienergia tarbimisega seotud kulu

  (1) Elektrienergia tarbimisega seotud kuluna võetakse üheliikmelisel perel arvesse kuni 40 eurot kuus. Alates teisest pereliikmest lisandub iga pereliikme kohta kuni 30 eurot kuus.

  (2) Elektrienergia tarbimisega seotud kuluna võetakse arvesse üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud jms).

§ 9.   Majapidamisgaasi maksumus

  (1) Majapidamisgaasi maksumuse hulka arvestatakse üheliikmelisel perel 4,0 m3 kuus. Alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta 2,0 m3 kuus.

  (2) Balloonigaasi kasutamisel võetakse arvesse 1 gaasiballoon (10 m3) kvartalis.

§ 10.   Maamaksukulud

  Maamaksukulude arvesse võtmise aluseks on maamaksu tegelik kulu. Maamaksukulude arvestamisel lähtutakse maksuteatel näidatud tähtaegadest. Maamaksukulude arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

§ 11.   Hoonekindlustuse kulud

  Hoonekindlustuse kulude puhul võetakse arvesse hoonekindlustuse tegelikud kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuid mitte rohkem kui 0,20 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

§ 12.   Olmejäätmete veotasu

  Olmejäätmete veotasule arvestatakse kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm. Kui pere eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

  (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

§ 14.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määrus nr 49 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  2) Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrus nr 14 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 12.02.2016 määrus nr 26 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json