HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Päikese Kooli põhimäärus

Pärnu Päikese Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 46

Pärnu Päikese Kooli põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 58
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Pärnu Päikese Kool (edaspidi kool). Kool on Pärnu Toimetulekukooli õigusjärglane.

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kool asub ja tegutseb Pärnu linnas.

  (2) Kooli postiaadress on Rõugu 8a, Pärnu linn, Pärnu linn 80031.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemise vorm on põhikool. Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.

  (2) Kool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalüldhariduskool.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on Pärnu vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (2) Kool kasutab oma dokumendiplankidel Pärnu vapi kujutist.

  (3) Koolil on oma logo.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeeled on eesti ja vene keel.

§ 6.   Kooli alusväärtused, eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli alusväärtused on:
  1) isiksuse austamine ja tolerantsus;
  2) ideede hindamine ja loovuse toetamine;
  3) traditsioonide loomine ja nende hoidmine;
  4) meeskonnatöö väärtustamine;
  5) eriõpetuse metoodika rakendamine õppe- ja kasvatustöös;
  6) koostöö lastevanematega.

  (2) Kooli eesmärk on toetada erituge vajavate õpilaste võimetekohast arengut, sotsiaalset integratsiooni ning ettevalmistust eluks ja jätku-(kutse) õppeks.

  (3) Kooli ülesanded on:
  1) luua erituge vajavate õpilaste õpetamiseks eakohane, turvaline ja arendav õpikeskkond.
  2) teha koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lastevanemate, kooli pidaja, teiste koolide ja organisatsioonidega.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” ja „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Koolis viiakse läbi õpet erituge vajavatele õpilastele (toimetuleku- ja hooldusõpe).

§ 8.   Õppeaasta, õppepäev, õppetund, õppekoormus ja päevakava

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ja koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

  (4) Õppetund on kooli päevakavas või õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

  (5) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (6) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

§ 9.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

  (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

§ 10.   Õpilaste kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine, õpilaspileti väljastamine

  (1) Õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusministri määruse alusel direktor.

  (2) Kool väljastab õpilasele tasuta kooli õpilaspileti, mille väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 11.   Õpilaste hindamine ja tunnustamine

  (1) Kool sätestab õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise tingimused ja korra kooli õppekavas, hindamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

  (2) Kool sätestab õpilaste tunnustusmeetmed kooli kodukorras.

§ 12.   Kooli lõpetamine

  (1) Kooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas.

  (2) Põhikooli lõputunnistuse statuudi ja vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (3) Lapsevanema taotluse alusel ja õppenõukogu otsusega võib pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra kolmandas kooliastmes.

  (4) Kool võib lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele pakkuda lisaõpet.

§ 13.   Õppetegevuses osalemine

  (1) Kool peab arvestust õpilaste õppest puudumiste üle, teeb puudumistest kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeperioodi jooksul ning teavitab sellest vanemat.

  (2) Kool sätestab õppest puudumisest teavitamise korra ning tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

  (3) Kool korraldab õpilaste vajadustest lähtuvalt õpilaste transpordi kooli ja koolist koju.

§ 14.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 15.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus on huvitegevuse korraldamine ning õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste osutamine.

  (2) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (3) Kool osutab järgmisi õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid:
  1) päevahoiuteenus;
  2) päevahoiuteenusega seotud õpilaste toitlustamise korraldamine;
  3) füsioteraapiateenus.

  (4) Kool osutab õppekavaväliseid teenuseid õpilastele vanema (seadusliku esindaja) avalduse alusel ja kooli võimalusi arvestades.

  (5) Riiklikul ülalpidamisel asenduskoduteenusel või osalisel riiklikul ülalpidamisel vanema avalduse alusel olevatele õpilastele osutatakse õppekava läbimist toetavaid õppekavaväliseid teenuseid ainult õppepäevadel kuni kella 14.30-ni.

  (6) Õppekava läbimist toetavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 16.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (4) Direktor kehtestab kooli õppekava, kooli päevakava, arenguvestluste tingimused ja korra, päevahoiu töökorralduse, hädaolukorra lahendamise plaani, kooli kodukorra, kooli sisehindamise korra ja kooli palgakorralduse põhimõtted.

  (5) Direktor otsustab õpilaste kooli nimekirja arvamise ja väljaarvamise.

  (6) Direktor korraldab õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise ja vajaliku toe pakkumise ning otsustab õpilase õpiabi-, tasemerühma või eriklassi vastuvõtmise.

  (7) Direktor korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise, kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras, avaliku konkursi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks.

  (8) Direktor valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu, annab aru kooli hoolekogule, kinnitab koolitöötajate koosseisu, sõlmib töölepingud õpetajate ja teiste koolitöötajatega.

  (9) Direktor kutsub kokku õpilaste vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemate koosoleku.

  (10) Direktoriga sõlmib töölepingu linnapea või tema volitatud ametiisik.

§ 17.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) . Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 18.   Hoolekogu ülesanded, hoolekogu moodustamine ja töökord

  (1) Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustab ja selle töökorra kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel ja koolikohustuslikus eas oleva õpilase vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja juhtimise ning õpilaste ja vanemate õiguste ning kohustuste kohta Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks jõukohast õpetust ja arendust;
  2) õppida individuaalse õppekava järgi;
  3) saada kooli võimalusi ja vanemate vajadusi arvestades õppekavaväliseid teenuseid;
  4) kasutada klassi- ja koolivälises töös tasuta oma kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi ning muid vahendeid;
  5) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;
  6) pöörduda vanema kaasabil oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, hoolekogu, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveametniku, lastekaitseorganisatsiooni ja teiste erialaspetsialistide poole;
  7) saada koolis õppimise ajaks õpilaspilet;
  8) vanema kaasabil kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Õpilasel on kohustus:
  1) osaleda õppetöös õpilase jaoks koolis ettenähtud tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
  4) täitma kooli kodukorda;
  5) järgima tervislikke eluviise;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (4) Vanemal on õigus:
  1) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  2) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  3) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  4) osaleda vanemate koosolekul;
  5) kandideerida kooli hoolekogusse;
  6) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning kooli pidaja poole.

  (5) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või kooli pidaja;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 20.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest” tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad (edaspidi töötajad) on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Töötajate koosseisu kinnitab kooli direktor linnavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 22.   Töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, kooli töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng läbi õppe- ja kasvatustegevuse. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Töötajatel on õigustäiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis sätestatud tingimustele.

  (5) Töötajatel on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

  (6) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 23.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli vara moodustavad kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

  (3) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt ning annetustest saadud tuludest.

  (4) Kooli kulud katab kooli pidaja.

  (5) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (6) Kooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

  (7) Kooli raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise teenistus.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele, linnavalitsuse asjaajamiskorrale ja koolis kinnitatud korrale.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab linnavolikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust

  (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Kooli pidaja tagab tegevuse ümber korraldanud või tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

§ 26.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab linnavolikogu.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

  (3) Käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 27.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määrus nr 54 „Pärnu Toimetulekukooli põhimäärus“.

§ 28.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json