ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2018, 88

Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 29.11.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reovee kohtkäitlust, kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Viljandi linna territooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  2) reovee kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  3) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee ja fekaalide kogumiseks;
  4) septik - on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  5) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  6) purgimine – reovee purgimissõlme väljalaskmine;
  7) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  8) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  9) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  10) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  11) reovee bioloogiline puhastamine - ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 “ Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  12) reoveekogumisala - ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  13) Vee-ettevõtja – ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 alusel kohaliku omavalitsuse poolt määratud juriidiline isik, kes korraldab omavalitsuse haldusterritooriumil reovee ärajuhtimist ja puhastamist.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Viljandi linna reoveekogumisalal on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine.

  (2) Reoveekogumisala piirkonnas, kus reovee tekkekoha kinnistuga piirneval avalikult kasutataval maal puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse või liituma ühiskanalisatsiooniga. Ühiskanalisatsiooniga liitumine toimub vastavalt Viljandi linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskirjale.

  (3) Omapuhastite kasutamine ja puhastatud reovee immutamine on Viljandi linna territooriumil lubatud kinnistutel väljaspool Viljandi linna reoveekogumisala erandjuhtudel olukorras, kus ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (4) Reovee kogumismahutit on lubatud rajada ja kasutada reovee tekkekoha kinnistu piires.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi kasutamise, hoolduse ja avariide likvideerimise eest vastutab kohtkäitlussüsteemi omanik või valdaja.

  (6) Kinnistu omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus viia oma kinnistu kohtkäitlussüsteem nõuetele vastavaks või liita oma kinnistu Viljandi linna ühiskanalisatsiooniga. Nõuetele mittevastava kohtkäitlussüsteemi kasutamine on keelatud.

  (7) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe alusel.

§ 4.   Reovee kohtkäitlussüsteemide ehitamine, kasutamine ja hooldamine

  (1) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (4) Kohtkäitlussüsteemi ehitamisel ja kasutusse võtmisel tuleb aluseks võtta ehitusseadustikus sätestatud nõuded.

  (5) Omapuhasti rajamisel tuleb lisaks ehitusseadustikule aluseks võtta veeseaduses ja Vabariigi Valitsuse 16.06.2013 määruses nr 99 „ Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed “ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

  (6) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (8) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (9) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (10) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, septiku või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (11) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

  (12) Kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 5.   Reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning peab sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse muuhulgas ära purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused ja selle saasteainete piirkontsentratsioonid, purgitava reovee tekkekoha andmed, kogused ning purgimisveokile esitatavad nõuded.

  (2) Reovett on Viljandi linnas lubatud purgida üksnes vee-ettevõtja poolt selleks ette nähtud ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlmedesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kellel on lõike 1 kohaselt õigus purgimise teenust osutada. Purgimisteenuse tellijal on õigus nõuda purgimisteenust osutavalt ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta, säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostaja nõudmisel.

  (6) Kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on keelatud.

§ 6.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteem tuleb likvideerida pärast selle kasutamise lõpetamist või amortiseerumist.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (3) Kohtkäitlussüsteemi likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel - hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet Viljandi Linnavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve sellest rajatise omanikku eelnevalt teavitama ning informeerima, kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Viljandi Linnavalitsusel õigus korraldada rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide nõuetekohase kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik või valdaja. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama Viljandi Linnavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json