Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 1

Järva Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.11.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Järva Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

  (2) Raamatukogu täidab teeninduspiirkonnas kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas nendes Järva valla munitsipaalkoolides, mille põhimääruses on teenuse osutamine sätestatud.

§ 2.   Nimi, asukoht, teeninduspiirkond ja struktuur

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Järva Vallaraamatukogu.

  (2) Raamatukogu asukoht on Mõisavahe tee 1, Koigi küla, Järva vald, 72501 Järva maakond.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Järva vald.

  (4) Raamatukogu struktuuriüksused on:
  1) Ahula raamatukogu;
  2) Albu raamatukogu;
  3) Ambla raamatukogu;
  4) Aravete raamatukogu;
  5) Ervita raamatukogu;
  6) Imavere raamatukogu;
  7) Järva-Jaani raamatukogu;
  8) Karinu raamatukogu;
  9) Koeru raamatukogu;
  10) Koigi raamatukogu;
  11) Käravete raamatukogu;
  12) Käsukonna raamatukogu;
  13) Peetri raamatukogu;
  14) Päinurme raamatukogu;
  15) Vao raamatukogu.

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogu on rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev asutus, mis tagab trükiste, auviste ja teiste teavikute kogumise ning avalikele andmebaasidele ligipääsu võimaldamisega eeskätt Järva valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (3) Raamatukogu esindab avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel Järva valda.

  (4) Raamatukogu registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (5) Raamatukogu töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) ja kinnitab direktor.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Raamatukogul on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Järva vald“, sõõri alumisel äärel kiri „Järva Vallaraamatukogu“. Pitsati keskel on valla vapi kujutis.

  (8) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada Järva valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, samuti toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  3) komplekteerib kogud, täiendab neid, töötleb, peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb kogud ja elektroonilised andmebaasid lugejale kättesaadavaks;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  7) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist avalikus internetipunktis;
  8) korraldab lugejale raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogude ja Järva valla asutustega.

§ 6.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on:
  1) teavikute kohapeal kasutamise võimaldamine;
  2) teavikute kojulaenutus;
  3) teavikutele juurdepääsu tagamine arvutivõrkude kaudu;
  4) avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu;
  5) teatme- ja teabeteenindus.

  (2) Raamatukogu tasulised eriteenused on:
  1) koopiate tegemine kooskõlas autoriõiguse seadusega;
  2) väljatrükid andmebaasist;
  3) lugeja soovil raamatukogus puuduva teaviku tellimine teisest raamatukogust.

§ 7.   Raamatukogu kasutamine ja kogude komplekteerimine

  (1) Raamatukogu teenindab lugejaid oma lugemissaalides kohapeal ning osutab e-teenuseid Interneti vahendusel.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja teenuste kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamiseeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (3) Raamatukogu kogud koosnevad põhikogust ning õppekirjanduse kogust:
  1) põhikogu on oma koostiselt universaalne, sisaldades teeninduspiirkonna elanike vajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid;
  2) õppekirjanduse kogusse kuuluvad õpikud ja õppematerjalid.

§ 8.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Direktoril peab olema rahvaraamatukogu seaduses sätestatud haridus või kutsekvalifikatsioon.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab raamatukogu eelarve taotluse, esitab selle raamatukogu nõukogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab raamatukogu valduses oleva vara valitsemist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb raamatukogu nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab seadustes ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) tagab raamatukogu asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  11) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid seaduse ning käesoleva põhimäärusega ja ametijuhendis sätestatud kohustusi;

  (5) Direktorit asendab vallavanema määratud isik.

§ 9.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogutöö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogu liikmeks kinnitatakse iga Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksuse piirkonnast üks esindaja.

  (3) Nõukogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile ja vallavalitsusele;
  3) raamatukogu eelarve taotluse läbivaatamine ja arvamuse avaldamine.

  (5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja sekretäri.

  (6) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (8) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 10.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt raamatukogule sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu kasutuses olev vara on Järva valla omand. Raamatukogu valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa lähtudes Järva vallavara valitsemise korrast.

  (4) Raamatukogu hoiab korras oma kogud, ruumid ja inventari.

§ 11.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse Järva valla eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) õpikute ja töövihikute soetamiseks;
  3) riiklike programmide realiseerimiseks;
  4) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks;
  5) asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

  (3) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (4) Direktor korraldab raamatukogu tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 12.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (2) Raamatukogu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 13.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 21.10.2010 määrus nr 13 „Ahula Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Albu Vallavolikogu 28.09.2017 määrus nr 13 „Albu Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Ambla Vallavolikogu 18.05.2000 määrus nr 12 „Ambla valla raamatukogude põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Imavere Vallavolikogu 22.11.2012 määrus nr 27 „Imavere Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Järva-Jaani Vallavolikogu 20.12.2007 määrus nr 24 „Järva-Jaani Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Kareda Vallavolikogu 25.09.2007 määrus nr 14 „Kareda Valla Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Järva-Jaani Vallavolikogu 25.04.2013 määrus nr 13 „Karinu Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (8) Koeru Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 4 „Koeru Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Koigi Vallavolikogu 13.12.2007 määrus nr 20 „Koigi Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (10) Imavere Vallavolikogu 22.11.2012 määrus nr 29 „Käsukonna Külaraamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (11) Koigi Vallavolikogu 13.12.2007 määrus nr 21 „Päinurme Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json