ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 20

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 28.11.2019 nr 98

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 104 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Lüganuse valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee, reoveesette või fekaalide äravedu ning selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimissõlme.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:

  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas eeskirjas esitatud mõistete kasutamisel on lähtutud veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovee kohtkäitlus – reovee tekkekohas reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine või veekogusse juhtimine;
  2) kohtkäitlussüsteem – reovee nõuetekohaseks käitlemiseks rajatud tehniliste seadmete ja/või ehitiste kogum, mis võimaldab reovee nõuetekohast kogumist või puhastamist ning keskkonda juhtimist. Kohtkäitlussüsteemi alla kuuluvad erinevad tehnoloogilised lahendused, sealhulgas ka kuivkäimlad, mis võimaldavad fekaalide kogumist ja suunamist edasiseks käitluseks piirkondlikule reoveepuhastile;
  3) omapuhasti ehk kohtpuhasti – reoveepuhasti mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 49 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  4) väikepuhasti – reoveepuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on 50-1999 ie;
  5) filter- ja imbsüsteem - koredast pinnasest (kruus, kergkruus või killustik) ja reovee jaotussüsteemist ehitatud tehislooduslik süsteem reovee bioloogiliseks puhastamiseks bakterite abil ja keskkonda (suublasse) juhtimiseks. Filter- või imbsüsteemi ette paigaldatakse septik, kus toimub reovee mehhaaniline puhastus või omapuhasti, kus toimub reovee bioloogiline puhastamine;
  6) kogumismahuti - lekkekindel äravooluta rajatis reovee ajutiseks hoidmiseks;
  7) septik – kinnine mahuti, kus toimub reoveest raskemate osakeste settimine gravitatsiooni jõul ja reovee suunamine immutus- või filtersüsteemil põhinevasse puhastussüsteemi;
  8) biopuhasti – kinnine mahuti, kus reovee orgaanilise aine sisaldus ja heljumi vähendamine toimub aeroobsete bakterite kaasabil hapnikuga rikastatud keskkonnas. Biopuhastist juhitakse reovesi immutus- või filtersüsteemil põhinevasse puhastussüsteemi.
  9) kuja - kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  10) purgimissõlm - rajatis, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast väljaveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  11) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette purgimissõidukiga eemaldamise ja äraveo teenus purgimissõlme;
  12) purgimissõiduk - reovee vedamiseks kohandatud mahutiga auto või haagisega traktor, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahuti ja veetakse reovesi/fekaalid purgimissõlme.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Lüganuse valla haldusterritooriumil tuleb reovesi puhastada tekkekohal, juhtida reoveepuhastisse või koguda kogumismahutisse ja vedada purgimissõlme.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide rajamine ja kasutamine on Lüganuse vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Lüganuse valla üldplaneeringu ja valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata või mida ühiskanalisatsiooniga ei hõlmata.

  (3) Väljaspool asulate tiheasustusega või kompaktse hoonestusega alasid või määratud reovee kogumisalasid, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse või rajama omapuhasti. Septikute rajamine on lubatud kaitstud põhjaveega aladel. Reovee tekitaja peab korraldama reovee või -sette äraveo Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.

  (4) Lüganuse valla määratud reoveekogumisaladel koormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon või kuhu ühiskanalisatsiooni suure kulukuse põhjusel ei rajata, tuleb kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Sellistel reoveekogumisaladel võib rajada reovee puhastamiseks väike- või omapuhasteid ja juhtida bioloogiliselt või süvapuhastatud reovett suublasse.

  (5) Kiviõli ja Püssi linna reoveekogumisaladel koormusega üle 2000 ie ( http://register.keskkonnainfo.ee/envreg ), kuhu on rajatud ühiskanalisatsioonisüsteem, on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse juhtimine keelatud. Keeld ei kehti eelpuhastitele ega tööstusreoveepuhastitele.

  (6) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

  (7) Olemasolevate kohtkäitlussüsteemide omanikud või valdajad on kohustatud hoidma kohtkäitlussüsteemid tehniliselt heas seisukorras ja tagama reovee nõuetekohase käitlemise ja puhastamise.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi planeerimisel ja rajamisel peab lähtuma keskkonnaministri 31.07.2019 määrusest nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma reovee hulgast, krundi pinnase omadustest, hoonete, veekogude ja veehaarete lähedusest suubla tüübist, põhjavee sügavusest ja kaitstuse tasemest ning reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit, septikut ja omapuhastit või rajada kohtkäitlussüsteemi, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi. Reovee kogumismahuti peab olema varustatud anduriga üle täitumise vältimiseks.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemile peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti ja septiku paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septikut ja filter- või imbsüsteemi võib rajada hajaasustusega aladel ainult kaitstud põhjaveega piirkonda, kus põhjaveetase on aasta ringi immutuskihist 1,2 m madalamal. Septiku või muu pealt kinnise kogumismahuti kuja peab elamust olema vähemalt 5 m.

  (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas. Imbsüsteemi ja salvkaevu vaheline kaugus ei tohi olla sõltuvalt suublaks olevast pinnasest väiksem kui 20-50 m.

  (3) Uue ehitusloa kohustusliku hoone ehitamisel või olemasoleva ehitusloa kohustusliku hoone ümberehitamisel ehitusprojekti alusel tuleb projekteerida reovee kohtkäitlemise viis koos hoone ehitusprojektiga

  (4) Reovee kogumismahuti või septiku paigaldamisel, tuleb Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada 10 päeva enne ehitamise alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

  (5) Reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmisest teavitatakse vallavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist.

  (6) Vallavalitsusel on õigus kasutusele võetav reovee kogumismahuti või septik üle vaadata. Volitatud vallavalitsuse ametnik võib nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või omapuhasti ülevaatust või katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti, jõudlusega alla 5 m3 ööpäevas, rajamisel ja ümberehitamisel tuleb juhindutakse veeseadusest, ehitusseadustikust ja teistes õigusaktides sätestatud tingimustest.

  (2) Omapuhasti, jõudlusega alla 5 m3 ööpäevas, rajamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt ehitisregistri vahendusel ( https://www.ehr.ee/app ) ehitusteatis ja nõuetele vastav ehitusprojekt.

  (3) Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist. Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

  (4) Omapuhasti ehitusprojekt peab sisaldama:

  1) asukoha ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi (põhjavee kaitstuse tase, liikumissuund, maapinna omadusi);
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise kohta;
  3) projekteeritud reostuskoormust, reovee hooajalisust;
  4) reovee puhastusprotsessi kirjeldust;
  5) asendiplaani koos kanalisatsioonirajatiste kujade ja hooldustsoonidega;
  6) imb- või filtersüsteemi läbilõiget või tehnoloogilist skeemi;
  7) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks õigusaktist tulenevate nõuete täitmist.

  (5) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud pädeva isiku poolt.

  (6) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri vahendusel kasutusloa taotlus koos ehitusprojekti ja ehitamise dokumentidega.

  (7) Kui põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib omapuhasti heitvett juhtida pinnasesse, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Kohtkäitlussüsteemide nõuetekohase kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik. Väikepuhasti omanik või valdaja on kohustatud puhastusprotsessi lakkamisest koheselt ja ühe ööpäeva jooksul kirjalikult teavitama Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni.

  (3) Igast reovee lekkest või kogumismahuti ületäitumisest tingitud reovee valgumisest ümbruskonda on lekke avastaja kohustatud teavitama vallavalitsust ning võtma viivitamatult tarvitusele meetmed keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (4) Septikut tuleb perioodiliselt, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, tühjendada sinna kogunenud settest ja sette vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimissõlme.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite üle täitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (6) Reoveepuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt puhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui üks kord 6 kuu jooksul.

  (7) Väikepuhasti valdaja on kohustatud pidama reoveepuhasti hoolduspäevikut, kuhu kantakse:
  1) reoveepuhasti hoolduse või ülevaatuse kuupäev;
  2) reoveepuhasti hooldusnõuete täitmiseks tehtud hooldustööd, sealhulgas sõlmede vahetuse või rikete kõrvaldamise tulemused;
  3) andmed reovee puhastamisel eemaldatud võreprahi, liiva ja sette ning kasutatud kemikaalide kohta.

  (8) Väikepuhasti valdaja peab säilitama hoolduspäevikut vähemalt viis aastat.

  (9) Kuivkäimlate kasutamise ja tühjendamise tingimused:
  1) kogumismahutiga kuivkäimla sisu tuleb vedada purgimissõlme edasiseks puhastamiseks piirkondlikus reoveepuhastis;
  2) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  3) komposteriga kuivkäimla sisu tohib kompostida tekkekoha kinnistul vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kasutada väetisena mitte varem kui aasta peale komposti valmimist 31. märtsist kuni 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  5) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Lüganuse vallas purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama reovee äraveo teenuse osutamise registreeringut ja purgimissõlme omaniku või valdajaga kehtivat lepingut reovee purgimiseks purgmissõlme. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes selleks ehitatud purgimissõlme. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse, maapõue või laialilaotamine maapinnale on keelatud. Reovee mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, veekogudesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenust vaid ettevõtjalt, kes omab kehtivat purgimislepingut.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanikul on õigus nõuda tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt vastavat kviitungit vastu võetud reovee koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat.

  (5) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist vastava dokumendi (kviitungi), millel on näidatud ettevõtja andmed, vastuvõetud reovee kogus, kuupäev ning reovee purgimiskoht.

  (6) Kohtkäitlussüsteemi omanik on kohustatud esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (7) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (8) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 9.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Lüganuse valla territooriumil toimub purgimisteenuse osutamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigustaotleda ettevõtjal:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad ja varustatud vaakuumseadmega;
  3) kelle sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljavõetud reovee kogust.

  (3) Vormikohane taotlus (Lisa 1) reovee äraveo teenuse osutamise registreerimiseks esitatakse vallavalitsusele.

  (4) Taotlus vaadatakse läbi ja vedaja kaart väljastatakse või jäetakse põhjendatud juhul väljastamata 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (5) Vallavalitsusel on õigus keelduda ettevõtja registreerimisest ja sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid registreeringu taotlemisele eelneval ajal.

§ 10.   Vedaja kaart

  (1) Vedaja kaart (Lisa 2) on vallavalitsuse või tema volitatud ametniku väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Lüganuse valla territooriumil.

  (2) Vedaja kaart väljastatakse iga sõiduki kohta eraldi. Juhul kui üks sõiduk on mitme vedaja kasutuses, saab taotleda vedaja kaardi sõidukile vaid üks ettevõte.

  (3) Vedaja kaardile kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed ning purgimiskoha andmed.

  (4) Vedaja kaart peab teeninduspiirkonnas sõitval sõidukil olema nähtavalt esiklaasile kinnitatud.

  (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Vallavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
  1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud käesoleva eeskirjaga vedajale kehtestatud nõudeid;
  2) vedaja on korduvalt osutanud purgimisteenust vedaja kaardita;
  3) vedaja on korduvalt jätnud kliendile kviitungi väljastamata.

§ 11.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) (l) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi lammutamiseks tuleb vallavalitsusele 10 päeva enne lammutamise alustamist elektrooniliselt esitada ehitisregistris ehitusteatis. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist;

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
l) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist reoveest tühjendada;
  1) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  2) kasutusest kõrvaldatud mahuti või omapuhasti tuleb utiliseerida kooskõlas Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirjaga;
  3) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda jäätmeluba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendi täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Kohtkäitlussüsteemi täielikuks lammutamiseks ehitusteatise esitanud või -loa taotlenud isik on kohustatud esitama ehitisregistris elektrooniliselt vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist teatise ehitise täieliku lammutamise kohta ning lisama lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
l) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel - ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  1) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel - hiljemalt 3 kuu jooksul peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesolevas eeskirjas kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja vallavalitsus vastavalt veeseaduses, keskkonnajärelevalve seaduses ja ehitusseadustikus sätestatud pädevusele, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Vallavalitsuse volitatud isikul on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult ehitamise ja kasutamise seaduslikkust tõendavaid dokumente, sealhulgas omapuhasti kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, hoolduspäeviku ning reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (3) Riiklikku järelevalvet teostaval isikul on õigus nõuda kinnistu omanikult reovee kogumismahuti lekkekindluse täiendavat kontrollimist, teatades sellest vähemalt 5 tööpäeva ette. Juhul, kui lekkekindluse kontrollimiseks on vajalik kogumismahuti tühjendamine, on kohtkäitlussüsteemi omanik kohustatud tellima omal kulul kontrolli teostamise ajaks purgimisteenuse.

  (4) Riiklikku järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste määratud tähtajaks kõrvaldamata jätmisel on Lüganuse Vallavalitsusel õigus määrata sunniraha ning kohaldada asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatut.

  (5) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama vallavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile igast reoveepuhasti avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (6) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse valla territooriumil purgimisteenust osutav ettevõtja peab ennast registreerima vedajaks ühe kalendrikuu jooksul peale käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Lüganuse Vallavolikogu 30.04.2019 määrus nr 76 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa 2   Vedaja kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json