Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 24

Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2019 nr 15
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigete 1 ja 2, § 14 ja § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” muudatused

  Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruses nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:
„151) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.“;
  3) paragrahvi 5 lõike 4 esimeses lauses asendatakse arv “15“ arvuga “151”;
  4) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:
„§ 61 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, teenusele suunamine ja teenuse eest tasumise kord
(1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
(2) Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.
(3) Teenusele suunamise, suunamisest keeldumise ja rahastamise otsustab linnavalitsus korraldusega.
(4) Korralduse alusel sõlmitakse koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga leping, milles määratakse muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.
(5) Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.
(6) Isiku suunamisel püsivalt linna poolt osaliselt kaetavale üldhooldusteenusele, kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid teenuse eest tasumiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse teenuse eest tasumiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda teenuse eest arve alusel osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni.
(7) Linnavalitsus võib sõlmida isikuga lepingu ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt ja on õigustatud nõudma tehtud üldhooldusteenuse kulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.“;
  5) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse määramise ja maksmise otsustab valdkonna abilinnapea toetuse saajate nimekirja kinnitamisega.“;
  7) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnad „pooleteise kordne“ sõnaga „kahekordne“;
  8) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 4 ja tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 10 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud lapse sündimise aasta 1.jaanuari seisuga.“;
  10) paragrahvi 10 lõike 5 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 2 toodud tingimused.“;
  11) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust makstakse ühele lapse vanematest või üksikvanemale, hooldajale või eestkostjale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem, hooldaja või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.“;
  12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.“;
  13) paragrahvi 14 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Eestkostel oleva lapse toetus“;
  14) paragrahvi 14 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.“;
  15) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  16) paragrahvi 17 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;
  17) paragrahvi 24 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila linnavaolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määrus nr 8 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json