Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 25

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 451 ja § 452 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 "Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" muudatused

  Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 2 "Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" tekstis tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõna „maavanema“ sõnaga „Sotsiaalkindlustusameti“;
  2) paragrahvi 2 punktis 7 asendatakse sõnad „hooldaja (perekonnas hooldamise lepingu alusel määratud lapse esindaja)“ sõnadega „hoolduspere vanem (perekonnas hooldamise lepingu alusel asendushooldusteenust vahetult osutav isik)“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse saamise õigus on taotlejal tema teenusel oleva lapse eest, kui lapse, vähemalt ühe lapsevanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.“;
  4) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„(1) Juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust arvestusega, et lapsevanema omaosalus ei ületa 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2021 lapse kohta 70 eurot kuus.“;
  5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse piirmäära kehtestab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.“;
  6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:
„(21) Toetuse suurus sõltub lapsehoiuteenuse kasutamise päevade arvust nädalas ning fikseeritakse teenuse osutamise lepingus. Kui lapsehoiuteenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis makstakse toetus lähtudes lapsehoiuteenuse tegelikust kasutusajast.“;
  7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:
„(31) Keila Linnavalitsusel (asutusena) on erandjuhul õigus otsustada omaosaluse määr avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud nõudele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Muudetud omaosaluse määra rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.“;
  8) paragrahvi 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saamiseks esitab lapsehoiuteenuse osutaja linnavalitsusele taotluse, kus on märgitud taotleja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed, jm), lapsehoiu teenust taotleva Keila linna lapse ja lapsevanema isikuandmed ning lapsevanema nõusolek lapsehoiuteenuse kasutamiseks.“;
  10) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesoleva määruse rakendamiseks vajaliku taotluse ja lepingu vormi kinnitamise õigus on linnavalitsusel oma korraldusega.“.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json