Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lüganuse valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 26

Lüganuse valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 12.09.2018 nr 38
RT IV, 21.09.2018, 35
jõustumine 24.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2019RT IV, 09.05.2019, 712.05.2019
28.11.2019RT IV, 06.12.2019, 2109.12.2019

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse§ 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Lüganuse valla jäätmevaldajate register (edaspidi register).

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Lüganuse vald.

  (2) Registri asutaja on Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega sätestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 3.   Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate üle;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) üle;
  3) Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve tegemiseks ja jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Jäätmetekkekohtade üldandmed kantakse registrisse kinnistusraamatu andmete alusel ja jäätmevaldaja nimi, isikukood ja elukoht kantakse registrisse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 5.   Registri andmete kaitse ja säilimine

  (1) Andmekogu turvaklass on K1T1S1.
[RT IV, 09.05.2019, 7 - jõust. 12.05.2019]

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L).
[RT IV, 09.05.2019, 7 - jõust. 12.05.2019]

  (3) Isikuandmete töötlemisel peavad vastutav ja volitatud töötleja tagama isikuandmete kaitse üldmääruse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Registri andmete töötlemisel käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RT IV, 06.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019]

  (5) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 12 kuud.

  (6) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse vallavalitsuse dokumentide loetelust.

  (7) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Lüganuse valla ametiasutus Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  4) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  5) sõlmib lepingu volitatud töötlejaga;
  6) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (edaspidi volitatud töötleja).

  (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Jäätmevedajad esitavad volitatud töötlejale andmed jäätmetekkekoha, konteinerite, jäätmeveolepingu ja asukoha kohta.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp (nt ühistu, asutus, eraisik);
  2) nimi;
  3) isiku- või registrikood;
  4) kontaktaadress;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) tüüp;
  2) asukoha aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) korterite arv;
  6) liitumise staatus;
  7) ajutine vabastus;
  8) vabastuse ajavahemik;
  9) vabastuse otsuse kuupäev ja number;
  10) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  11) jäätmetekkekoha identifikaator (JV viit);
  12) ühiskasutuse unikaalne viit
  13) jäätmevedaja nimi.

  (3) Registrisse kantakse jäätmeveolepingu kohta järgmised andmed:
  1) lepingu sõlmimise info;
  2) jäätmeveo toimumise info;
  3) lepingu sõlmija nimi;
  4) lepingu sõlmija aadress;
  5) lepingu sõlmija telefon;
  6) viimane andmete muutmise kuupäev;
  7) jäätmetekkekoha identifikaator (jäätmevedaja viit);
  8) ühiskasutuse unikaalne viit.

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) teenindusperiood;
  2) konteineri tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindussagedus päevades;
  5) omandistaatus või rent;
  6) maht liitrites.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveolepingu olemasolul asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress (hoone või korteri nr);
  5) postiindeks;
  6) asum.

§ 11.   Registrisse andmete esitamine ja registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindatavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registrisse kantakse andmed teistest andmekogudest infosüsteemide andmevahetuskihi vahendusel automaatselt järgmiselt:
  1) kinnistusraamatust kinnistute ja nende omanike kohta;
  2) aadressiandmete süsteemist hoone aadressi kohta;
  3) maakatastrist katastriüksuste kohta.

  (4) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsuse alusdokumendi alusel.

  (5) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (6) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja või jäätmevedaja, kes vajadusel informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 12.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
[RT IV, 06.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019]

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale või volitatud töötleja poolt jäätmevedajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 13.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 14.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Lüganuse valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

§ 15.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 16.   Andmekogude likvideerimine

  (1) Määrusega likvideeritakse Sonda valla, Lüganuse valla ja Kiviõli linna ühinemise tulemusena moodustunud Lüganuse vallale kuuluvad järgmised andmekogud:
  1) Lüganuse valla jäätmevaldajate register;
  2) Kiviõli linna jäätmevaldajate register;

  (2) Lõikes 1 nimetatud likvideeritavate andmekogude andmed antakse üle määrusega asutatavasse Lüganuse valla jäätmevaldajate registrisse.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json