Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 08.10.2019 määruse nr 15 „Põhja-Pärnumaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 30

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 08.10.2019 määruse nr 15 „Põhja-Pärnumaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 03.12.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1 ja § 435 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 2, spordiseaduse § 3 p 21 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. augusti 2019. a määruse nr 17 „Põhja-Pärnumaa valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 08.10.2019 määruses nr 15 „Põhja-Pärnumaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“ paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 4. Andmekogu volitatud töötleja
(1) Andmekogu volitatud töötleja on Piksel OÜ.
(2) Volitatud töötleja:
1) majutab, hooldab ja haldab andmekogu;
2) kasutab andmekogu ja andmeid üksnes enda ülesannete täitmiseks;
3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
4) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
5) tagab andmekogu andmete turvalisuse ja säilimise;
6) täidab vastutava töötleja korraldusi".

Jane Mets
vallavanem

Ahti Randmere
abivallasekretär vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json