HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralapsehoiuteenuse toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2019, 36

Eralapsehoiuteenuse toetamise kord

Vastu võetud 27.01.2015 nr 2
RT IV, 07.04.2016, 87
jõustumine 03.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 07.04.2016, 1810.04.2016
26.11.2019RT IV, 06.12.2019, 2501.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, § 27 lõigete 3 ja 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 108 alusel.
[RT IV, 07.04.2016, 18 - jõust. 10.04.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib koolieelse eralapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) osutaja toetamist Keila linna eelarvest.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) lapsehoiuteenus – lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja;
  2) lapsehoiuteenuse osutaja – lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]
  3) taotleja – lapsehoiuteenuse osutaja, kes pakub lapsehoiuteenust 1,5 kuni 3-aastastele Keila linna lastele;
  4) toetus – lapsehoiuteenuse linnaeelarveline toetus;
  5) toetuse saaja – lapsehoiuteenuse osutaja;
  6) omaosalus – lapsevanema poolt kaetav lapsehoiuteenuse tasu;
  7) lapsevanem – lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või hoolduspere vanem (perekonnas hooldamise lepingu alusel asendushooldusteenust vahetult osutav isik).
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetuse saamise õigus on taotlejal tema teenusel oleva lapse eest, kui lapse, vähemalt ühe lapsevanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Toetust makstakse lapse eest, kellele ei ole pakutud kohta Keila linna munitsipaallasteaias või -lapsehoius (k.a. lasteaed Rukkilill).

  (3) Toetust makstakse 11 kuu eest aastas.

  (4) Toetust makstakse üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (5) Toetust makstakse taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (6) Toetuse maksmise aluseks on lapsevanema, lapsehoiuteenuse osutaja ja Keila linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vahel sõlmitud kolmepoolne toetuse kasutamise leping.

  (7) Toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

  (8) Erandkorras võib linnavalitsus lapsevanema põhjendatud avalduse alusel toetust maksta kuni lapse 7-aastaseks saamiseni.

  (9) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui langevad ära käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alused.

  (10) Kui lapsele pakutakse kohta munitsipaallasteaias (või lasteaias Rukkilill) õppeaasta keskel, võib lapsevanema põhjendatud avalduse alusel jätkata toetuse maksmist 1. augustini.

  (11) Kui lapsevanem ei nõustu linnavalitsuse poolt pakutud lapsehoiuteenuse kasutamisega, tasutakse lapsevanema poolt valitud lapsehoiuteenuse osutajale temaga sõlmitud kolmepoolse lepingu ja esitatud arve alusel, kuid mitte rohkem kui tasutakse sama teenuse eest linnavalitsuse poolt pakutud teenuseosutajale, arvestamata määruse § 4 lõikes 1 sätestatut.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetust makstakse juhul, kui lapsevanema omaosalus ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust arvestusega, et lapsevanema omaosalus ei ületa 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2021 lapse kohta 70 eurot kuus.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Toetuse piirmäära kehtestab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (21) Toetuse suurus sõltub lapsehoiuteenuse kasutamise päevade arvust nädalas ning fikseeritakse teenuse osutamise lepingus. Kui lapsehoiuteenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis makstakse toetus lähtudes lapsehoiuteenuse tegelikust kasutusajast.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Toetus ei sisalda lapsevanema omaosalust ja toidupäeva maksumust.

  (31) Keila Linnavalitsusel (asutusena) on erandjuhul õigus otsustada omaosaluse määr avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud nõudele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Muudetud omaosaluse määra rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapsehoiuteenuse osutaja linnavalitsusele taotluse, kus on märgitud taotleja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed, jm), lapsehoiu teenust taotleva Keila linna lapse ja lapsevanema isikuandmed ning lapsevanema nõusolek lapsehoiuteenuse kasutamiseks.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Linnavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Lapsehoiuteenuse osutaja peab nõutavad andmed esitama linnavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (4) Linnavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

  (5) Taotluse rahuldamise korral sõlmib linnavalitsus lapsehoiuteenuse osutajaga toetuse kasutamise kolmepoolse lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse kasutamisel;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  5) lapsevanema õigused ja kohustused;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (6) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle lapsehoiuteenuse osutaja toetamiseks lõppenuks.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud teavitama linnavalitsust kirjalikult lapsehoius käivate Keila linna laste andmete muutumisest 5 tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult informeerima linnavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud lapsehoiuteenuse osutaja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (3) Linnavalitsuse esindajal on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

  (4) Linnavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  3) lapsehoiuteenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse andmise perioodi keskel;
  4) muudel lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse rakendamiseks vajaliku taotluse ja lepingu vormi kinnitamise õigus on linnavalitsusel oma korraldusega.
[RT IV, 06.12.2019, 25 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Kuni 31.detsembrini 2014 kasutatud lapsehoiuteenuse eest makstakse toetust 2014. aastal kehtinud volikogu poolt kehtestatud korra ning tingimuste (Keila Linnavolikogu 25.01.2011 määrus nr 2 "Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord) ja määrade (Keila Linnavolikogu 28.01.2014 määrus nr 1 "Keila linna 2014. aasta eelarve vastuvõtmine § 2 punkt 5) alusel.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

  (4) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

/otsingu_soovitused.json