SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2022, 1

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas

Vastu võetud 23.11.2022 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 11, § 21 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Peipsiääre valla elanikele valla eelarvest ja riigieelarvest Peipsiääre vallale toetuste määramiseks ja maksmiseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks eraldatud vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid ja toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

  (2) Valla eelarvest makstavad toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust sõltumatuteks toetusteks.

  (3) Toetuste määrad ja piirmäärad kinnitab Peipsiääre Vallavolikogu.

  (4) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust ja maksmist korraldab Peipsiääre Vallavalitus.

§ 2.   Eesmärk

  Toetuste maksmise eesmärk on toetada valla üksikisikute ning perekondade toimetuleku soodustamist ning luua laste arenguks võimalikult parimad võimalused.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre vald;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2- 5 nimetatud juhtudel.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja, sotsiaaltöötaja või muu isik, kellel on õigeid andmeid abivajava isiku kohta.

§ 4.   Mõisted ja põhimõtted

  (1) Sotsiaalkaitse on korraldatud tervikliku süsteemina, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale antav rahaline hüvitis. Toetuse maksmise võib vajadusel asendada mitterahalise hüvitise andmisega, mis on isikule osutatav teenus või teenuse osutamise korraldamine, sealhulgas isikult talle kolmanda isiku poolt osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse täielik või osaline ülevõtmine.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalset kaitset abivajaduse ilmnemisel ning mille puhul hinnatakse iga konkreetse juhtumi puhul isiku ja tema perekonna toimetulekut ning vajadust konkreetse abimeetme järgi.

  (4) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisel:
  1) toetuse saamise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluse leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) toetusele on õigustatud isikud, kelle taotlemisele eelnenud kolme kuu keskmine netosissetulek on kuni kolmekordne riiklik toimetulekupiir.

  (5) Sissetulekust sõltumatud toetused on boonustoetused, mida makstakse isiku abivajadust hindamata vallaelanikuks olemise väärtustamiseks, seoses konkreetsete sündmustega.

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 5.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetust võimaldatakse küttematerjali maksumuse osaliseks hüvitamiseks üks kord eelarve-aastas mitte-kaugküttega eluruumi kasutajale (üksikisik ja/või perekonnad), kui neil ei ole küttekulusid hüvitatud toimetulekutoetusega.

  (2) Toetuse määramise aluseks on taotleja avaldus, millele on lisatud kuludokument.

  (3) Toetust ei määrata juhul, kui taotlejal on metsamaad või ta on lähema kahe aasta jooksul selle võõrandanud.

§ 6.   Toitlustustoetus

  (1) Kõigile valla põhikoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest.

  (2) Lisaks võimaldatakse toitlustustoetust lasteaiatoidu, koolilõuna ja pikapäevarühma toidukulude hüvitamiseks.

  (3) Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks toidukulude täielikuks või osaliseks hüvitamiseks.

  (4) Toetus kantakse lähtuvalt toitlustamise korraldusest kas haridusasutuse pidaja, toitlustamist korraldaja ettevõtte või taotleja arvelduskontole.

§ 7.   Laste- ja noortelaagri toetus

  (1) Toetust võimaldatakse paljulapseliste-, vähekindlustatud- ja üksikvanema perede ning asenduskoduteenusel viibiva lapse/nooruki laagri tuusikute maksumuse hüvitamiseks.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema või hooldaja isiklik avaldus, millele on lisatud laagri korraldajale saadud osalustasu arve.

§ 8.   Täisealiste ravimite ja abivahendite toetus

  (1) Toetust võimaldatakse raviteenuse saamise, retseptiravimite ostmise, abivahendi soetamise või rentimise omaosaluse kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse määramise aluseks on isiklik avaldus, millele on lisatud kuludokument.

§ 9.   Eluruumi kohandamise toetus

  (1) Eluruumi kohandamise toetust võimaldatakse raske ja sügava puudega inimestele, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Peipsiääre vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

  (2) Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu.

  (3) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus, milles koos põhjendusega kirjeldatakse planeeritav kohandamine, taotletava toetuse suurus ja taotleja omafinantseeringu suurus. Taotlusele lisatakse eluruumi omandiõigust tõendav dokument või omaniku (kortermajas korteriühistu) nõusolek planeeritud kohanduseks, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning kohandustööde hinnapakkumine.

  (4) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus. Toetust on õigus saada ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul.

  (5) Toetust ei määrata, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad eluruumi kohandamise eest tasuda.

  (6) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul peale üleandmisi-vastuvõtu akti ja arve esitamist ning vallavalitsuse poolt paikvaatluse läbiviimist.

  (7) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus väljamaksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 10.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule toidu, riietuse, hädavajalike ravimite ning ajutise majutamise kulude katmiseks makstav toetus.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi toetust makstakse sõltuvalt isiku abivajadusest tegelike kulude ulatuses, mis on vaja teha, et isik ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras. Toetust makstakse kuni isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 11.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust saab taotleda, kui lapse ning vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald.

  (2) Sünnitoetus makstakse välja kolmes võrdses osas alljärgnevalt:
  1) esimene osa makstakse välja lapse sünni registreerimisel;
  2) teine osa makstakse välja 1 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 1-aastaseks saamist;
  3) kolmas osa makstakse välja 2 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 2-aastaseks saamist.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest avalduse koos sünnitõendiga.

  (4) Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse kohta.

  (5) Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (6) Toetust ei maksta, kui sünnitoetust on makstud ühele vanematest teisest omavalitsusest, laps on riiklikul ülalpidamisel, teises peres hooldusel või eestkostel, vanematelt on hooldusõigus lapse suhtes ära võetud.

§ 12.   Hõbelusikas vastsündinule

  (1) Hõbelusikas on esemeline toetus, mille saamise õigus on kõigil sünnitoetuse 1. osatoetuse saanud Peipsiääre valla vastsündinud lastel.

  (2) Nimeline hõbelusikas kingitakse vastsündinutele vallavanema vastuvõtul tingimusel, et lapse registrijärgne elukoht sündmuse eel on Peipsiääre vallas.

§ 13.   Koolitoetused

  (1) Koolitoetusi makstakse lapse hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste osaliseks hüvitamiseks. Toetusi makstakse taotluse alusel.

  (2) Esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus:
  1) toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hoooldavale isikule tingimusel, et taotleja ning kooli õppima asuv laps on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud;
  2) toetuse taotlusi võetakse vastu ja toetusi makstakse välja ajavahemikul 25. august kuni 31. oktoober.

  (3) Koolitransporditoetus:
  1) õpilastele, kes kasutavad õppeasutusse ja tagasi sõitudeks ühistranspordi, väljastatakse kiipkaart;
  2) kui õpilane ei saa kasutada koolitransporti või tasuta maakonnaliine põhjusel, et nende elukohast ei lähe ühtegi tasuta bussi või busside sõiduajad on ilmselt ebasobivad ning nad peavad kasutama tasulisi bussiliine, hüvitatakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi ühistranspordi piletite alusel;
  3) kuludokumendi alusel kooli- või ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas, kui vahemaa lähima koolini või bussipeatuseni on üle 3 km, makstakse nimetatud vahemaa läbimise eest õpilase vanemale toetust, mille määramisel lähtutakse lähima kooli või bussipeatuse ja koduvahelise teekonna pikkusest ja tegelikust koolipäevade arvust;
  4) puudega lapse transpordiks õppeasutusse ja tagasi, kui lapse puudest tingituna ei ole võimalik kasutada ühistransporti, makstakse kuludokumendi vanemale toetust, mille määramisel lähtutakse teekonna pikkusest ja tegelikust koolipäevade arvust;

  (4) Gümnaasiumis õppimise toetus:
  1) toetust makstakse üldjuhul päevases õppevormis gümnaasiumis/keskkoolis õppijale perioodil 1. september kuni 31. mai:
  2) täiskasvanute gümnaasiumis õppijale makstakse toetust erandkorras mõjuvate põhjuste esinemisel;
  3) toetuse saamiseks esitab lapsevanem, lapse perekonnas hooldaja või täisealine õpilane taotluse igal õppeaastal eraldi.

  (5) Koolilõputoetus:
  1) makstakse päevases õppevormis nominaalajal põhikooli, gümnaasiumi/keskkooli, põhikooli baasil kutsekeskhariduse omandamisega kutseõppeasutuse positiivsete tulemustega lõpetamise korral;
  2) toetust on õigust taotleda lõpetajal(e), kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Peipsiääre vald vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist;
  3) toetuse taotlusi võetakse vastu kuni kolm kuud peale kooli lõpetamist, toetus määratakse lõputunnistuse alusel.

  (6) Kiituse või medaliga kooli lõpetanu toetus:
  1) makstakse päevases õppevormis nominaalajal põhikooli, gümnaasiumi/keskkooli, põhikooli baasil kutsekeskhariduse omandamisega kutseõppeasutuse kiituse, hõbe- või kuldmedaliga lõpetamise korral;
  2) toetust on õigust taotleda lõpetajal(e), kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Peipsiääre vald vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist;
  3) toetuse taotlusi võetakse vastu kuni kolm kuud peale kooli lõpetamist, toetus määratakse lõputunnistuse alusel.

§ 14.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus (jõulupakk) on esemeline toetus, mille saamise õigus on kõigil Peipsiääre valla eelkooliealistel lastel, põhikoolides käivatel kuni neljanda klassini (kaasa arvatud) õpilastel ja asendushooldusel olevatel lastel.

  (2) Jõulupakkide kättetoimetamise korraldab sotsiaalosakond rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 15.   Laste ravimite ja abivahendite toetus

  (1) Toetust saab taotleda koolieelikutele ja kuni 19-aastastele päevase õppevormi õpilastele soetatud ravimite, raviteenuste ja abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Taotlusele lisatakse kuludokumendid, mis näitavad isiku poolt tehtud kulutusi ning soodustust.

§ 16.   Puudega inimese igakvartaalne toetus

  (1) Toetust saavad taotleda abivajavad täisealised sügava puudega isikud oma arstliku ekspertiisi otsuse kehtivuse ajal, kui nad ei ole valla lepinguga hooldamisel hoolekandeasutuses, ei kasuta valla vahenditest koduteenust või neil ei ole hooldajatoetusega hooldajat või eestkostjat. Avaldusele lisatakse arstliku ekspertiisi otsuse koopia.

  (2) Toetust saavad taotleda raske või sügava puudega alaealise seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapse rehabilitatsiooniplaani täitmisega seotud kulutuste katteks, mida ei kaeta lapsele määratud riikliku sotsiaaltoetusega. Avaldusele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning vajadusel eriarsti kirjalik teatis.

§ 17.   Hooldajatoetus

  (1) Hoolduse seadmist ja hooldajatoetust saab taotleda isik, kes hooldab suure abivajadusega isikut.

  (2) Hooldaja toetus on:
  1) täisealise puudega isiku hooldajale või kohtuotsuse alusel määratud eestkostjale makstav igakuine toetus;
  2) igakuine toetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapsevanemale, eestkostjale või hooldusperes asendushooldusteenusena last hooldavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (3) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise eelduseks on hooldatava abivajaduse hindamine.

  (4) Hooldajatoetuse määr sõltub hooldatava hooldusgrupist, toetuse määrad kinnitab vallavolikogu.

  (5) Hooldajatoetus määratakse vajaduse äralangemiseni, hooldajatoetust on õigus saada taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

  (6) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest taotluses märgitud tingimustel hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (7) Vallavalitsus maksab sotsiaalmaksu hooldaja eest, kes ei tööta, ei ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik.

§ 18.   Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus

  (1) Juubeli- ja sünnipäevatoetust makstakse alates 70. eluaastast iga viie aasta järel ja alates 90. eluaastast igal järgneval sünnipäeval isiku sünnikuul.

  (2) Toetuse kättetoimetamise korraldab sotsiaalosakond rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast või sugulusvahekorrast.

  (2) Täiendavat vajaduspõhist matusetoetust võimaldatakse Peipsiääre valla elanikule Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matuse kulude katmisel, kui ta on riikliku toimetulekutoetuse saaja või käesoleva määruse § 4 lg 4 p 3 sätestatud tingimustel.

  (3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.

§ 20.   Perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse isikule, kelle perekonnas hooldamisele on paigutatud Peipsiääre valla poolt alaealine laps.

  (2) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus teenusele suunamise korraldusega teenuse osutamise ajaks.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitatakse teenusele suunamise korraldus ja perekonnas hooldamise leping.

§ 21.   Elluastumistoetus

  (1) Toetust makstakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kes oli Peipsiääre valla (Peipsiääre vallaks ühinenud valdade) poolt paigutatud asendushooldusteenusele, eestkostele või perekonnas hooldamisele.

  (2) Õigus toetusele tekib iseseisvalt uude elukohta asumise päevast. Toetust saab taotleda kuni ühe aasta jooksul iseseisvalt elama asumise päevast.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus koos eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendiga.

§ 22.   Erakorraline ühekordne toetus

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud materiaalsetesse raskustesse, mis on põhjustatud ettenägematust sündmusest.

  (2) Toetust on võimalik taotleda hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja /või täielikuks hüvitamiseks. Taotlusele lisatakse erakorralist olukorda kinnitavad kuludokumendid või tõendid.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MENETLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE NING TOETUSTE ANDMISEST KEELDUMINE JA TAGASTAMINE 

§ 23.   Toetuste taotlemine

  (1) Üldjuhul on taotluse esitamine vormivaba. Vallavalitsusel on õigus isikute abistamiseks kehtestada kirjalikke ja elektroonilisi taotluste näidiseid.

  (2) Taotlust ei ole vajalik esitada käesolevas määruses §12, §14 ja §18 sätestatud toetuste puhul.

  (3) Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, annab taotlust menetlev ametnik taotlejale teada, millised dokumendid tuleb taotlusele lisada ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 24.   Toetuste taotlemise tähtaeg

  Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse (va §13 lg 2 p 2).

§ 25.   Taotluste menetlemine ja toetuste määramine

  (1) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) Sotsiaalosakond/sotsiaaltööspetsialist menetleb taotlust ja hindab (kodukülastus, vestlus, STAR päringud, majandusliku olukorra analüüs jms) taotleja abivajadust ja taotluse põhjendatust.
  2) käesoleva määruse §5- §8 ja §10 sätestatud toetuste korral kontrollib sotsiaaltööspetsialist taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab 10 tööpäeva jooksul toetuse kehtestatud piirmäärade ulatuses STAR keskkonnas.
  3) Otsus tehakse taotlejale teatavaks tema poolt antud kontaktide vahendusel.

  (2) Sissetulekust sõltumatud toetused:
  1) Käesoleva määruse §11-§14 ja §18-§19 sätestatud toetuste korral määrab sotsiaaltööspetsialist toetused STAR keskkonnas registritest tulenevate andmete põhjal;
  2) Käesoleva määruse §15-§16 ja §20-§21 sätestatud toetuste korral kontrollib sotsiaaltööspetsialist taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab toetuse STAR keskkonnas hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Otsus tehakse taotlejale teatavaks tema poolt antud kontaktide vahendusel;
  3) Käesoleva määruse §17 ja §22 sätestatud toetuste korral otsustab toetuse andmise või mitteandmise vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel kaalutlusotsuse alusel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuste määramise tingimustes. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 26.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetuse summa:
  1) kantakse toetuse taotleja arvelduskontole;
  2) taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole;
  3) erandkorras makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast;
  4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete kompenseerimiseks, arvete või teenuste eest tasumiseks.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale otsuse vormistamist, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 27.   Toetuse andmisest keeldumine

  Toetuse andmisest võib keelduda ja taotluse jätta rahuldamata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita taotlust menetleva ametniku poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida toetuse vajadust;
  4) taotleja ja tema pereliikmete sissetulekud ületavad kehtestatud minimaalse sissetulekute piiri;
  5) perekonna sissetulekutest sõltuvate toetuste puhul, kui taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad tema või tema pereliikmete toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  6) perekonna sissetulekutest sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on keeldunud rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta osalemast tööturuteenuses;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Peipsiääre valla ees.

§ 28.   Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-des 31-35 sätestatud korras.

§ 29.   Vaide esitamine

  Toetuse määramise või määramata jätmise otsusega mittenõustumise korral on võimalik esitada vaie Peipsiääre Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 30.   Üleminekusätted

  (1) Määruse § 11 sätestatud sünnitoetust makstakse lastele, kes on sündinud 01.01.2023 või hiljem.

  (2) Enne 01.01.2023 sündinud lastele kohanduvad nende sünnipäeval kehtinud Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“ sätted.

§ 31.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json