Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhend

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2014, 12

Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhend

Vastu võetud 27.12.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 35 lg 2 ning töölepingu seaduse § 29 lg 4 lähtudes.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus või asutus) ühtsed töötajate töötasustamise alused, ametinimetuste põhigrupid, kuu töötasu vahemikud ja töötasu maksmise tingimused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
  1) töötaja - füüsiline isik, kes teeb teisele isikule (tööandjale) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile;
  2) töötasu - tasu, mida makstakse töötajale ametikoha järgselt tööülesannete täitmise eest;
  3) töökoha põhigrupp - määratleb, millise töötasu vahemikust töötajale töötasu määratakse;
  4) lisatasu - töötasule lisaks makstav tasu s.h täiendavate tööülesannete täitmise eest, ületunni-töö, tasu väga heade töötulemuste eest;
  5) keskmine töötasu - arvutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korrale;
  6) katseaeg – töölepingu seadusega ettenähtud tööaeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel.

§ 3.   Töötasustamise alused

  (1) Töötasustamise aluseks on vabariigi õigusaktid ning töötasustamise alused lähtuvad töötaja tööülesannetest, haridusest, vastutuse määrast ja töö tulemustest.

  (2) Kõik personalikuludest tehtavad väljamaksed kokku ei tohi ületada hallatavale asutusele kinnitatud aasta personalikulude eelarvet. Töötasufond planeeritakse eelarvesse kooskõlas volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegiaga.

  (3) Katseajal rakendatakse töötaja suhtes 10% madalamat töötasu võrreldes tavatingimustel asutuses samasisulise töö eest makstavast töötasust. Katseajal lisatasu ja hüvede maksmist ette ei nähta v.a seadusest tulenevad juhtumid.

  (4) Nõutava haridustaseme puudumisel makstakse töötajale töötasu mis on 15% madalam võrreldes tavatingimustel asutuses samasisulise töö eest makstavast töötasust

  (5) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, millal töötaja täitis talle pandud ülesandeid.

  (6) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab asutuse juht.

§ 4.   Töökoha põhigrupid ja töötasu vahemik

  (1) Hallatavate asutuste ametikohad on jaotatud lähtudes töökohal töötamiseks esitatavatest põhinõuetest, põhigruppidesse.

  (2) Põhigruppidele vastavad töökohad üldnimetusena:
  1) põhigrupp I – töölised/töötajad; miinimumpalk kuni 650 eurot;
  2) põhigrupp II – spetsialistid; 370 kuni 950 eurot;
  3) põhigrupp III – pedagoogid; 420 kuni 1300 eurot;
  4) põhigrupp IV – juhid; 500 kuni 1450 eurot.

  (3) Põhigruppide sisese jaotuse aluseks on ametikohal nõutav haridustase, täidetavate tööülesannete lahendamise keerukuse aste, tegevuse ja vastutuse ulatus.

§ 5.   Töötasu määramine

  (1) Töötaja töötasu määratakse kindlaks lähtudes ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töötaja kvalifikatsioonist ja haridusest ning vastutuse määrast fikseerimisega töölepingus

  (2) Erialase kõrgema haridusega spetsialisti miinimumpalgamäär on 600 eurot.

  (3) Kõik töötajate töötasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustena.

  (4) Asutuse juhtide töötasu määramine toimub poolte kokkuleppel vallavanema käskkirjaga.

  (5) Hallatavate asutuste töötajatele töötasu määramine toimub poolte kokkuleppel asutuse juhi käskkirjaga. Asutuse juhi asetäitaja miinimumpalgamäär on vähemalt 70% juhi palgast.

  (6) Töötasu makstakse üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu viiendaks tööpäevaks töötaja poolt määratud pangakontole. Pangakonto muutumisest teavitab töötaja kirjalikult raamatupidamisele.

  (7) Ületunnitöö tasustatakse vastavalt eelnevale kokkuleppele vaba aja andmisega või rahas vastavalt töölepingu seaduses kehtestatud määradele.

  (8) Käsunduslepinguga ringijuhtide töötasu arvestamise aluseks on tegelikult läbiviidud tunnid. Ühe tunni maksumus on 5 eurot. Erialase ettevalmistusega ringijuhi tunnitasu on 15% kõrgem.

§ 6.   Töötasule lisanduvad tasud

  (1) Töötajatele võib palgafondi olemasolul maksta ergutusi kauaaegse töö, samuti töökohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest järgmiselt:
  1) tänu avaldamine;
  2) rahalise preemia andmine;
  3) hinnalise kingituse tegemine.

  (2) Ergutuse kohaldamine vormistatakse motiveeritud käskkirjaga, milles märgitakse ergutuse liik ja ergutuse kohaldamise alus.

  (3) Töötajale võib maksta toetust perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral või isikliku tähtpäeva puhul.

  (4) Hallatavate asutuste juhid võivad kooskõlastatult vallavalitsusega kehtestada täpsemad reeglid oma asutuse töötajatele töötasude ja lisatasude maksmise korraldamiseks.

§ 7.   Lisatasude maksmine

  (1) Hallatavas asutuses lisatöö ja selle eest lisatasu maksmise üle otsustab asutuse juht.

  (2) Täiendavaks lisatööks loetakse vahetu ülemuse ja töötaja vahel kokkulepitud töö, mis väljub ametijuhendis kokkulepitud töö raamest.

  (3) Lisatasu maksimummäär kalendrikuus ei või ületada 30% töötaja töötasust.

  (4) Asutuse juhile ühekordse lisatasu maksmise otsustab vallavalitsus.

§ 8.   Sotsiaalne garantii

  Töötajale makstakse töövõimetushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel esimese kuni kolmanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast üks kord kalendriaasta jooksul.

§ 9.   Töötasustamise tingimuste täitmise kontroll

  (1) Asutusele eraldatud personalikulude eelarve otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab asutuse juht.

  (2) Personalikulu eelarve kasutamist kontrollitakse volikogu revisjonikomisjoni järelevalve käigus.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2013 määrus nr 69 „Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused“ ja Kõrgessaare Vallavolikogu 11.03.2013 määrus nr 72 „Hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json