Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Hiiu valla ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2014, 13

Hiiu valla ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 27.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 35 ja punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Palgajuhendi reguleerimisala

  Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) palgajuhend reguleerib teenistujate palga ja töötasu ning seadusest tulenevate lisatasude ja hüvitiste ning muude hüvitiste (sotsiaalsed garantiid) maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) teenistuja - ametiasutuse teenistuses olevad ametnikud ja töölepingu alusel töötavad töötajad;
 2) ametnik - isik, kes on ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
 3) töötaja – isik, kes on ametiasutusega eraõiguslikus töösuhtes ning kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks
 4) palk - ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk, eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni eest), lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest ning asendustasu;
 5) töötasu - töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 6) põhipalk – fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistujale teenistusülesannete ning teenistujate teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 7) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana;
 8) põhipalga vahemik – teenistuskoha põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemik.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel, töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest, käesolevast palgajuhendist, tööülesannetest, haridusest, vastutuse määrast ning töö tulemustest.

 (2) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse vallaeelarves ametiasutusele eraldatud personalikuludega.

 (4) Ametniku palga määrab vallavanem käskkirjaga. Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahel töölepingus või selle lisas. Ettepaneku palga määramiseks ja töötasu kokkuleppimiseks teeb vahetu juht. Juhi asetäitja palgamäär on vähemalt 75% ja struktuuriüksuse juhi palgamäär on vähemalt 60% juhi töötasust.

 (5) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse proportsionaalselt ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (6) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab ametiasutuse kantselei.

 (7) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu kolmandaks tööpäevaks teenistuja poolt määratud pangakontole. Pangakonto muutumisest teavitab teenistuja kirjalikult raamatupidamisele.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Palk ja töötasu võivad lisaks põhipalgale sisaldada teisi avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu seadusest tulenevaid komponente.

§ 5.  Põhipalk

 (1) Teenistuja põhipalga määramisel lähtutakse tema teenistuskohale määratud palgagrupi vahemikest.

 (2) Teenistuja individuaalse põhipalga määramisel tuleb arvesse võtta ametikoha mõju ametiasutuse tegevuse ja eesmärkide saavutamiseks, ametikohale esitavatest nõuetest, töö reguleeritusest, ülesannete keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, vastutusest tööprotsesside eest ning otsuste mõju ulatusest.

 (3) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) teenistujate I palgagrupp - teenindavad teenistuskohad (teenistujad, kes toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ülesandeid, otsustusulatus ja vastutusaste on madalad);
 2) teenistujate II palgagrupp - spetsialistid (eriharidusega teenistujad);
 3) teenistujate III palgagrupp - abivallavanem, vallasekretär ja struktuuriüksuste juhid

 (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära.

 (5) Põhipalga vahemikud on järgmised:
 1) teenistujate I palgagrupp miinimumpalk - 650 eurot;
 2) teenistujate II palgagrupp 550 - 1100 eurot;
 3) teenistujate III palgagrupp 1120 - 1700 eurot;

 (6) Erialase kõrgema haridusega spetsialisti miinimumpalgamäär on 600 eurot.

 (7) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal määratakse teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgamäärast 10% madalam palgamäär.

§ 6.  Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmete töötasu määramine

 (1) Vallavanemale määrab töötasu, lisatasu, hüvitised ja toetused ametisse valinud volikogu oma otsusega.

 (2) Vallavalitsuse liikmetele lisatasude, hüvitiste ja toetuste maksmine toimub käesoleva juhendi alusel.

§ 7.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta:
 1) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
 2) preemiana ametiasutuse poolt erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistujale põhipalgale juurde maksta kuni 20% ametniku aastasest põhipalgast.

 (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

 (5) Ettepaneku täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmiseks teeb teenistuja vahetu juht. Lisatasu maksmine vormistatakse vallavanema käskkirjaga või töölepingu lisaga.

 (6) Vastavalt ametiasutuse eelarvelistele võimalustele on vallavanemal käskkirjaga õigus määrata preemiat tunnustusena teenistuskohtuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

§ 8.  Asendustasu maksmine

 (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale asendustasu kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Teenistusülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse seaduse § 57.

§ 9.  Tasustamine välisvahenditest rahastatava projekti korral

 (1) Välisvahenditest rahastatava projekti rahastamise taotlusest peab nähtuma, kas ja millises mahus on kavas projekti eelarvest maksta projekti täitmisega seotud teenistujale palka või töötasu. Seejuures tuleb järgida käesolevas määruses kehtestatud põhimõtteid kooskõlas vastava projekti rahastamisallika reeglitega.

 (2) Juhul, kui projekti juhtimine või muu projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole teenistuja ametijuhendis fikseeritud, siis olenevalt konkreetse projekti rahastamisallika reeglite võimalustest käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui teenistujale antud täiendavat teenistusülesannet, mille eest makstakse talle lisatasu kooskõlas juhendi § 7 lõikega 4 või täidab teenistuja projekti täitmisega seotud ülesandeid ületunnitööna.

§ 10.  Sotsiaalsed garantiid

 (1) Teenistujale makstakse töövõimetushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel esimese kuni kolmanda haiguspäeva eest 70% teenistuja põhipalga määrast üks kord kalendriaasta jooksul.

 (2) Teenistujale võib maksta hüvitist teenistusest vabastamisel lisaks seadusega ettenähtud hüvitustele kuni kahe kuu põhipalga ulatuses kui teenistuja on olnud ametiasutuses tööl vähemalt viis aastat.

 (3) Eelarvevahendite olemasolul võib teenistujatele maksta toetust perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral või isikliku tähtpäeva puhul.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud toetuste maksmise juhud ja suuruse määrab vallavanem.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määrus nr 27 „Kärdla Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste palgaastmestiku kinnitamine“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 11.03.2013 määrus nr 73 „Kõrgessaare Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

 (4) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees