HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2014, 45

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 16.09.2010 nr 22
jõustumine 01.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.201201.03.2013
19.12.2013RT IV, 07.01.2014, 1910.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Sauga Vallavalitsuse hallatavate Jänesselja Lasteaia ja Tammiste Lasteaia õppevahendite ja majanduskulude lapsevanemate poolt kaetava osa (edaspidi – osalustasu) määr ja tasumise kord.

§ 2.  Osalustasu määr

 (1) Lapsevanema osalustasu määraks ühes kuus on 11% arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alamäärast.
[RT IV, 07.01.2014, 19 - jõust. 10.01.2014]

 (2) Kehtetu (Sauga VVK 20.12.2012 m nr 23 – jõustumine 1.03.2013).

§ 3.  Osalustasu maksmise kord

 (1) Vanem tasub osalustasu igakuiselt ettemaksuna.
(Sauga VVK 20.12.2012 m nr 23 – jõustumine 1.03.2013)

 (2) Vanem tasub osalustasu tähtaegselt kalendrikuude kaupa Sauga vallavalitsuse raamatupidaja poolt esitatud arve alusel.
 1) Vanemale esitatakse arve digitaalsel kujul (vanema soovil paberkandjal) tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.
 2) Vanem tasub summa esitatud arve alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele või erandkorras sularahas.

 (3) Arve mitteõigeaegse esitamise korral pikeneb vanemale arve tasumiseks ettenähtud aeg viivitatud päevade võrra.

 (4) Vanem on kohustatud tasuma lasteaeda esmakordselt tuleva lapse osalustasu Lepingus sõlmitud lapse lasteaeda vastuvõtmise päevast alates.

 (5) Suvekuudel, kui laps lasteaiakohta ei kasuta, on vanem vabastatud osalustasust.

 (6) Kui vanem on registreerinud lapse suverühma kasutajaks, kuid kohta ei kasuta, siis tasub vanem osalustasu täies mahus.

 (7) Lasteaia direktoril on õigus põhjendatud juhtudel anda maksetähtaja pikendust vanema kirjaliku avalduse alusel.

 (8) Lasteaed võib vanema poolt arve tähtajaks tasumata jätmisel ühe kuu jooksul peatada oma lepingujärgsete kohustuste täitmise ning keelduda lapse lasteaeda lubamisest, sealjuures säilib vanemal Lepingu peatumise ajal osalustasu maksmise kohustus.

 (9) Vanema poolt arve tähtajaks tasumata jätmisel kahe kuu jooksul võib lasteasutus lepingu ühepoolselt lõpetada ja arvata lapse lasteaia nimekirjast välja, kui lasteaia direktor on vanemale eelnevalt esitanud vastavasisulise kirjaliku teate.

 (10) Vanema poolt osalustasu tähtajaks tasumata jätmisel võib rühma õpetaja lapse lasteaeda vastu võtta uue kuu seisuga juhul, kui osalustasu maksmise kohta on vanemal esitada (paberkandjal või e-posti teel) maksekorraldus.
(Sauga VVK 20.12.2012 m nr 23 – jõustumine 1.03.2013)

§ 4.  Osalustasust osaline vabastamine

 (1) Vanem on kohustatud tasuma osalustasust 50% juhul, kui soovitakse lasteaiakoht rühma nimekirjas ajutiselt (2-6 kuud) säilitada (kirjaliku avalduse alusel), kuid sel perioodil kohta ei kasutata.

 (2) Vanem on kohustatud tasuma alates 1. novembrist ettenähtud osalustasust 50% juhul, kui vanem soovib lapse lasteaeda tuua õppeaasta algusest kuni 6 kuud hiljem.

 (3) Ühest perest pärit Sauga valla lasteaedades kohta kasutava teise lapse eest tasub vanem 50 % osalustasust õppeaastaks esitatud avalduse alusel.

 (4) Ühest perest pärit Sauga valla lasteaedades kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest õppeaastaks esitatud avalduse alusel vanem osalustasu ei maksa.

 (5) Soodustuse saamise tingimuseks on lapsevanema ja laste elukoht rahvastikuregistri andmetel Sauga vallas.

 (6) Lasteaed võimaldab kasutada üht lasteaia kohta kahe erinevast või samast leibkonnast pärit lapsele. Vanematel on õigustaotleda (kirjaliku avalduse alusel) osalustasu soodustust lasteaiakohta kasutatava protsendi ulatuses.
(Sauga VVK 20.12.2012 m nr 23 jõustumine 1.03.2013)

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse:
 1) Tammiste Lasteaias alates 1. novembrist 2010.
 2) Jänesselja lasteaia puhul alates 1. jaanuarist 2011.

 (3) Määrus jõustub 1. novembril 2010.