HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Väljaandja:Sauga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2014, 46

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 03.05.2012 nr 3
jõustumine 01.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.09.201215.09.2012
19.12.2013RT IV, 07.01.2014, 2010.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Korra reguleerimisala

  Käesoleva korraga reguleeritakse Sauga valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi – lasteaed) laste vastuvõtmine, lasteaiakoha kasutamine ja lasteaiast väljaarvamine.

§ 2.  Lasteaia koha taotlemine

 (1) Sauga valla lasteaeda võib kohta taotleda nii lapsele, kelle enda ja kelle lapsevanema(te) või seadusliku eestkostja (edaspidi koos – vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Sauga vallas kui ka rahvastikuregistri andmetel väljaspool valda elavale lapsele.

 (2) Lapsele lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse (lisa 1 – kättesaadav lasteaias ja kodulehel).

 (3) Lasteaia direktor registreerib avaldused laekumise järjekorras.

§ 3.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on aluseks üldjärjekord ja Sauga Vallavolikogu kinnitatud lasteaedade teeninduspiirkonnad.

 (2) Lasteaia direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele algavaks õppeaastaks:
 1) sõimerühmad (1,5–3-aastased lapsed);
 2) lasteaiarühmad (3–7-aastased lapsed);
 3) liitrühmad (2-7-aastased lapsed) ja/või;
[ - jõust. 15.09.2012]
 4) sobitusrühmad, kuhu võetakse vastu kuni 3 erivajadusega last.

 (3) Lastele vanuses 1,5–2 eluaastat ja vanematele lastele, kes ei saa jooksval õppeaastal lasteaiakohta, pakutakse võimalust kasutada lastehoiuteenust väljaspool koolieelset lasteasutust.

 (4) Rühmade komplekteerimisel arvestatakse üldjärjekorda ja vanuserühma järjekorda, mille alusel moodustatakse aia-, liit-, sõime- ja/või sobitusrühm(ad).

 (5) Lasteaia rühmade komplekteerimiseks esitab lasteaia direktor üldjärjekorra nimekirja lapse ja vanema(te) rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks vallavalitsuse registripidajale.

 (6) Lasteaia rühmade komplekteerimise protsess toimub:
 1) jaanuarikuus valmib esialgne nimekiri kohtade eraldamisest vastavalt käesoleva korra § 3 lõike 7 punktile 1;
 2) juunikuus valmib lõplik nimekiri kohtade eraldamisest vastavalt käesoleva korra § 3 lõike 7 punktidele 1-2.

 (7) Lasteaeda võetakse lapsi alljärgnevalt:
 1) esimeses järjekorras võetakse vastu lapsi, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Sauga vallas (avalduste esitamise ajalises järjestuses);
 2) teises järjekorras võetakse vastu lapsi, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on hiljemalt 31. mai seisuga rahvastikuregistri andmetel Sauga vallas (avalduste esitamise ajalises järjestuses);
 3) kolmandas järjekorras võetakse vastu lapsi, kelle elukoht on registreeritud Sauga valda peale 1. juunit (avalduses esitatud ajalises järjestuses);
 4) neljandas järjekorras võetakse vabade kohtade olemasolul vastu lapsi, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Sauga valda ning elukohajärgne valla- või linnavalitsus on valmis tasuma lasteaiakoha arvestusliku maksumuse.

 (8) Erandkorras võetakse lapsi lasteaeda Sauga Vallavalitsuse otsuse alusel koha olemasolul.

 (9) Vanem, kes taotleb koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra, peab sellest kirjalikult teavitama direktorit hiljemalt 1. juuniks, et säilitada lapsele lasteaiakoht.

 (10) Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 20. juuniks ning lasteaia nimekirja arvamisest teavitatakse vanemat hiljemalt 1. juuliks.

 (11) Vanem on kohustatud andma direktorile kirjalikult tagasisidet koha kasutamisest või sellest loobumisest direktori poolt ette antud tähtajaks. Kohustuse mittetäitmisel arvatakse laps järjekorrast ja nimekirjast välja.

 (12) Vanem, kes on saanud lapsele lasteaeda koha ja kirjaliku avalduse alusel lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi, säilitab lapse koha järjekorras.

 (13) Rühmade komplekteerimine lõpeb 31. augustil.

 (14) (Lasteaiakoha mittesaamisest teavitatakse vanemat ajavahemikul 31. augustist 14. septembrini).

 (15) Lasteaia rühmade koosseisud kinnitab direktor käskkirjaga 15. septembriks.

 (16) Vanem on nii koha taotlemise ajal kui ka lapse lasteaia nimekirjas oleku ajal kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul, teavitama lasteaia direktorit enda ja/või lapse rahvastikuregistrijärgsest elukoha ja/või kontaktandmete muutusest.

 (17) Kui lasteaeda koha saanud lapse vanemad ei ole sõlminud koha kasutamise lepingut (lisa 2) lapse lasteaeda vastuvõtmise päeval või hiljemalt nädala jooksul lasteaeda vastuvõtmise hetkest, arvatakse laps rühma nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse järgmine laps vastavalt vanusegrupi järjekorrale.

 (18) Vabade kohtade tekkimisel õppeaasta jooksul võetakse uusi lapsi vastu vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

§ 4.  Lasteaiakoha kasutamine

 (1) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu (lisa 2) lapse lasteaeda vastuvõtmise päeval või hiljemalt nädala jooksul lasteaeda vastuvõtmise hetkest. Vanemaga, kelle laps hakkab kohta kasutama õppeaasta algusest kuni 6 kuud hiljem, sõlmitakse leping hiljemalt 1. novembriks. Lepingus sõlmitud lapse lasteaeda vastuvõtmise päevast alates tekib vanemal kohustus maksta osalustasu ja toidukulu.

 (2) Lepingu sõlmimisel esitab vanem lasteaia direktorile:
 1) lapse terviseseisundist tulenevate eritingimuste vajadust tõendavad dokumendid;
[RT IV, 07.01.2014, 20 - jõust. 10.01.2014]
 2) lapse sünnitunnistuse, -tõendi või isikut tõendava dokumendi.

 (3) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteaia direktor vanemale:
 1) käesolevat korda;
 2) Sauga valla lasteaiatasu määrasid ja maksmise korda;
 3) lasteaia kodukorda.

 (4) Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku lasteaiakoha kasutamise tähtajas ning selles, kas kasutatakse täisajalist või osaajalist kohta.

 (5) Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma avamisel.

 (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on lapsele ette nähtud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetajad koostöös vanemaga arvestades lapse kohanemisvõimet.

 (7) Lapsed võetakse sõimerühma vastu hiljemalt 1. novembriks. Vanem, kes soovib lapse lasteaeda tuua õppeaasta algusest kuni 6 kuud hiljem, tasub alates 1. novembrist rühma nimekirjas koha säilitamiseks osalustasust 50%.

 (8) Vanem, kes esitab kirjaliku avalduse ajutiselt (2–6 kuud) kohast loobumise kohta, on kohustatud tasuma nimetatud perioodil rühma nimekirjas koha säilitamiseks osalustasust 50%.

 (9) Vanem, kes soovib pikendada ajutiselt kohast loobumist 6 kuu möödumisel, on kohustatud tasuma rühma nimekirjas koha säilitamiseks osalustasu 100% või loobuma lasteaiakohast, säilitades algse koha järjekorras.

 (10) Suveperioodil ning rühmade sulgemise korral saab eelisjärjekorras lasteaiakohta kasutada töötavate vanemate laps(ed).

 (11) Vanema kirjaliku avalduse alusel on võimalik lasteaia lõpetajal kohta kasutada juunikuus.

§ 5.  Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhul kui:
 1) vanem ei ole sõlminud lepingut lapse vastuvõtmise päeval või hiljemalt nädala jooksul lasteaeda vastuvõtmise hetkest (või hiljemalt 1. novembriks vanemad, kelle laps tuleb lasteaeda hiljem – vastavalt § 4 lg 1);
 2) laps ei kasuta lasteaiakohta lepingus kokku lepitud kuupäevast alates ja vanem ei ole sellest lasteaeda teavitanud;
 3) vanem esitab kirjaliku avalduse lapse lasteaiast lahkumise kohta;
 4) laps lõpetab lasteaia seoses kooliminekuga (maikuu lõpu seisuga);
 5) vanem ei ole tasunud lasteaia toidukulu ja osalustasu vastavalt Sauga Vallavolikogu 16.09.2010 määrusele nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise kord“ nõuetele.
 6) lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud kehtestatud lasteaiakoha arvestuslikku kuumaksumust kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist;
 7) Sauga Vallavolikogu otsustab lasteasutuse tegevuse lõpetada.

 (2) Lapse lasteaiast lahkumisel või nimekirjast välja arvamisel on vanem kohustatud tasuma kõik kulud (toidukulu ja osalustasu) kuni lapse lahkumise kuupäevani.

§ 6.  Lasteaia tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine

  Lasteaia tegevuse ümberkorraldamisest või lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 1. juunil 2012. a.

Lisa 1 Sauga valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Lisa 2 Sauga valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping