Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 "Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2015, 1

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 "Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" muutmine

Vastu võetud 22.12.2014 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” § 19 lg-ga 3.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" lisas 1 „Sporditegevuse toetamise lepingu vorm" tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 4.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.1.1 Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4.-­8. tasemega treeneri töötasuks;";

2) punkt 5.2.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.2 läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt EKRi 4. tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel (välja arvatud puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad) töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega;";

3) punkt 6.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.4.2 treeningut või tundi treeningrühma(de)ga ei vii läbi EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega, siis vähendatakse toetust selle treeneri kutsekvalifikatsiooni taseme järgi antava summa võrra;";

4) lisas 1 „Toetuse summa kujunemise lähteandmed" asendatakse sõnad „III kvalifikatsioonitasemega treener" sõnadega „EKRi 5. tasemega treener", sõnad „IV kvalifikatsioonitasemega treener" sõnadega „EKRi 6. tasemega treener" ning sõnad „V kvalifikatsioonitasemega treener" sõnadega „EKRi 7. või 8. tasemega treener".

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json