Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kose valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2015, 5

Kose valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 18.12.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutuseks määramata erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse eraomaniku loal erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

  (2) Tasuta lumetõrje alustamine ja teostamine on korraldatud Kose Vallavalitsuse poolt.

  (3) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, mille omanik ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanik;
  3) õuemaal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

  (4) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 3.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga tähisposte;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsus.

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 19.10.2012 määrus nr 53 „Kõue valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json