HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2016, 6

Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.12.2015 nr 32

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Rae vald, tagatakse õppimisvõimalus Rae valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

 (2) Isikute elukohaandmed fikseeritakse 1. veebruari Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmete seisuga.

§ 3.  Elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rae vallas on Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Vaida Põhikool.

§ 4.  Elukohajärgse kooli taotlemine

 (1) Elukohajärgse kooli määramise taotluse (edaspidi taotlus) vormi kinnitab Rae vallavalitsus.

 (2) Taotluse esitab isiku vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) elektroonselt või kirjalikult 15. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

 (3) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 5.  Elukohajärgse kooli määramine

 (1) Vallavalitsus moodustab § 4 lõikes 2 nimetatud taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

 (2) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi, võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse piirnormi ning õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohta ning määrab elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest allolevas järjekorras:
 1) õpilase elukoha lähedus koolile;
 2) sama pere teiste laste õppimine samas koolis;
 3) õpilase seadusliku esindaja soov.

 (3) Vallavalitsus teavitab seaduslikku esindajat õpilase elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistri järgsele aadressile või elektrooniliselt hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. aprilliks.

 (4) Vallavalitsus esitab komisjoni poolt kinnitatud elukohajärgsete koolide õpilaste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. aprilliks. Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest ning komisjoni kinnitatud õpilaste nimekirjast.

 (5) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vabu õppekohti.

 (6) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 10. augustist.

§ 6.  Kooli määramine isiku elukoha muutumisel

  Õpilane, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Rae vald hiljem kui 1. veebruaril või kelle elukoht muutub Rae vallas peale seda, esitab vallavalitsusele kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks või valib alates 15. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 29. märtsi 2011 määrus nr 21 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
vallavanem

Helle Sipelgas
jurist vallasekretäri ülesannetes