HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2016, 24

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.12.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Harku valla (edaspidi vald) koolieelsetesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) rühmade moodustamist, lasteasutusse pooleteise aastase kuni seitsmeaastase lapse (edaspidi laps) vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade (edaspidi koht) jagamist, lapse vastuvõtmist, koha asendamist lapsehoiuteenusega, koha kasutamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

§ 2.   Elukoht vallas

  Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) koostab nimekirja järgnevale õppeaastale (õppeaasta algab 1. septembril ja lõppeb järgmise aasta 31. augustil) eelneva aasta 31. detsembri seisuga vähemalt pooleteise aasta vanustest lastest, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga (edaspidi ka elukohanõue). Nendele lastele võimaldatakse koht esmalt. Järgmisena võimaldatakse koht lastele, kelle elukohanõue ei olnud 31. detsembri seisuga täidetud, kuid on seda koha taotluse (edaspidi taotlus) esitamise hetkel.

§ 3.   Kohtade jagamise põhimõtted

  (1) Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitava lasteasutuste kohtade jagamise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

  (2) Kui lapsevanemal puudub arvuti kasutamise võimalus, toimub lapsevanema ja vallavalitsuse vaheline suhtlus muul viisil. Koha pakkumine ja sellele vastamine vormistatakse kirjalikult. Vallavalitsus sisestab andmed e-keskkonda.

  (3) Lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:
  1) kes on pooleteise kuni seitsmeaastane ja
  2) kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga (edaspidi Harku vallas elav laps).

  (4) Koha jagamisel arvestatakse järgmisi prioriteete:
  1) lapse vanust ja
  2) lapse elukoha lähedust lasteasutusele ja
  3) lapsega samast perest teiste laste (juhul, kui neid on), kellel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Harku vallas, käimist ühes lasteasutuses.

  (5) Vallavalitsus pakub võimalusel ja põhjendatud vajadusel lapsele kohta § 3 lõikes 4 toodud prioriteete arvestamata:
  1) nõustamiskomisjoni soovitusel;
  2) kui lapse koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega edasi lükatud;
  3) vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettepanekul.

  (6) Erandkorras võetakse põhjendatud vajadusel lasteasutuse vabale kohale vallavalitsuse korraldusega:
  1) asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiv laps juhul, kui lapse elukohaks olev asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel on laps, asub Harku vallas;
  2) Harku vallas elav laps juhul, kui lapsevanem loobus lasteasutuse kohast põhjusel, et pakutud koha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole lasteasutuse teenus kättesaadav.

  (7) Alates 1. oktoobrist, pärast Harku vallas elavate laste vastuvõttu, võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt valda, eelistades valla haldusterritooriumil töötavate vanemate lapsi. Väljaspool valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse vaid ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (8) Harku vallas elavad lapsed, kellele kohti lasteasutustes ei jätkunud või § 3 lõike 6 punktis 2 sätestatud juhul, Harku vallas elavad lapsed, kelle taotleti kohta pärast 1. märtsi ja lapsed väljastpoolt valda, arvestades § 3 lõikes 7 sätestatut, jäävad üksiku vabanenud koha ootele. Vallavalitsus koostab laste kohta eraldi nimekirjad (kokku kolm nimekirja), mida peab kuni järgmise õppeaasta 1. veebruarini, mil algab uus lasteasutuse rühmade (edaspidi rühm) moodustamine.

  (9) Üksikut vabanenud kohta pakutakse, arvestades lapse vanust:
  1) esmalt Harku vallas elavale lapsele, kellele kohta lasteasutustes ei jätkunud või § 3 lõike 6 punktis 2 sätestatud juhul;
  2) seejärel Harku vallas elavale lapsele, kelle taotleti kohta pärast 1. märtsi;
  3) seejärel lapsele väljastpoolt valda, arvestades § 3 lõikes 7 sätestatut.

2. peatükk Lasteasutuse rühmade moodustamine 

§ 4.   Sõime- ja lasteaiarühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vallavalitsuse kooskõlastusel järgmiseks õppeaastaks rühmad koos struktuuri ja kohtade arvuga, lähtudes kohtade vajadusest ja koha pakkumise võimalustest.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse laste vanust lasteasutusse vastuvõtu õppeaasta 1. oktoobri seisuga. Rühmade liigid on sätestatud seaduses.

  (3) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad õppeaasta 1. oktoobriks kolme aastaseks (edaspidi kolmeaastased lapsed) ja seejärel õppeaasta 1. oktoobriks vähemalt nelja aastasteks saanud lastele (edaspidi vanemad lapsed) ning õppeaasta 1. oktoobriks pooleteise kuni kolmeaastastele lastele (edaspidi nooremad lapsed).

  (4) Kohtade arvu määramisel rühmas arvestatakse seaduses sätestatud piirnorme.

§ 5.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  (1) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi. Sobitus- ja erirühm moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Sobitusrühma kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Erirühma kuuluvad ainult erivajadustega lapsed.

3. peatükk Lasteasutuse koha taotlemine 

§ 6.   Lasteasutusega tutvumine

  (1) Lapsevanemal või lapse muul seaduslikul esindajal (edaspidi lapsevanem) on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal lasteasutusega tutvuda.

  (2) Lasteasutuse direktor või õppealajuhataja tutvustab lasteasutusega tutvuma tulnud lapsevanemale:
  1) rühma tööd;
  2) määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide võimalusi ja tingimusi.

§ 7.   Taotluse esitamine

  (1) Lapsevanem esitab 1. veebruarist kuni 1. märtsini vallavalitsusele e-keskkonna kaudu taotluse järgmiseks õppeaastaks.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht, kodused keeled, erivajadused, vanus taotluse esitamise aasta 1. oktoobril);
  2) lapsevanemate andmed (mõlema vanema nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lasteasutuste eelistused, alates kõige eelistatumast;
  4) samast perest teiste laste (juhul, kui neid on) andmed, kes käivad valla lasteasutuses, samuti selle lasteasutuse nimetus;
  5) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg taotluse esitamise aasta 1. augustist kuni 30. septembrini;
  6) erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas;
  7) vajadusel muud andmed;
  8) lapsevanema kinnitus, et ta on tutvunud määrusega.

  (3) Vallavalitsus ja lasteasutused abistavad lapsevanemat vajadusel taotluse esitamisel, muutmisel ja tühistamisel.

§ 8.   Taotluse muutmine ja tühistamine

  (1) Taotluses esitatud andmete muutumisel peab lapsevanem koheselt e-keskkonnas andmed muutma.

  (2) Kui lapsevanem pärast taotluse esitamist ei soovi enam kohta valla lasteasutuses, tuleb e-keskkonnas taotlus tühistada.

4. peatükk Lasteasutuse koha pakkumine ja pakkumisele vastamine 

§ 9.   Koha pakkumine

  Vallavalitus esitab taotluse esitanud lapsevanemale e-keskkonna kaudu järgmiseks õppeaastaks lasteasutuse koha pakkumise:
  1) esmalt kolmeaastastele lastele ajavahemikus 1. märtsist kuni 15. aprillini;
  2) järgmisena vanematele lastele ja noorematele lastele ajavahemikus 25. aprillist kuni 15. maini.

§ 10.   Koha pakkumise vastuvõtmine või loobumine

  (1) Lapsevanem vastab kümne kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
  1) koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi lapsevanema avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks või
  2) koha pakkumisest loobumisest, märkides loobumise põhjenduse.

  (2) Lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta kümne kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vastanud.

  (3) Vallavalitsus loeb koolieelse lasteasutuse seaduse §-st 10 tuleneva kohustuse järgmiseks õppeaastaks täidetuks, kui lapsevanem pakutud kohast loobus, välja arvatud § 3 lõike 6 punktis 2 sätestatud juhul.

5. peatükk Lasteasutuses üksiku vabanenud koha pakkumine ja sellele vastamine 

§ 11.   Üksiku vabanenud koha pakkumine

  Kui õppeaasta kestel vabaneb lasteasutuses koht, esitab vallavalitsus lapsevanemale e-keskkonna kaudu koha pakkumise, arvestades § 3 lõigetes 8 ja 9 sätestatut. Pakkumisest teavitatakse lapsevanemat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

§ 12.   Üksiku vabanenud koha pakkumise vastuvõtmine või loobumine

  (1) Lapsevanem vastab vallavalitsusele seitsme kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
  1) vaba koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi lapsevanema avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks või
  2) vaba koha pakkumisest loobumisest.

  (2) Kui lapsevanem seitsme kalendripäeva jooksul vaba koha pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks ja pakkumine esitatakse järgmisele lapsevanemale, arvestades § 3 lõigetes 8 ja 9 sätestatut.

6. peatükk Lasteasutuse koha kasutamise lepingu sõlmimine, rühma koosseisu kinnitamine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 13.   Koha kasutamise leping

  (1) Lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad lasteasutuse koha kasutamise lepingu (edaspidi leping). Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja.

  (2) Kohta saab kasutada kuni kooliminekuni. Koha kasutamise aeg on lühem, kui koht on ajutine (näiteks ajutiselt eemal viibiva lapse asemel). Koha kasutusse andmise tähtaja ajutise koha puhul otsustab lasteasutuse direktor.

  (3) Lapsevanem võib taotleda koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Lasteasutuse direktor otsustab taotluse põhjal, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte.

  (4) Lasteasutuse direktori nõusolekul võib kohta rühmas kasutada täisajalise või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteasutuse lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta.

  (5) Lepingu sõlmimiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) erivajadust kinnitava dokumendi või nõustamiskomisjoni soovituse (sobitusrühma suunamisel).

  (6) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteasutuse direktor lapsevanemale:
  1) lepingu sisu;
  2) määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide võimalusi ja tingimusi.

  (7) Lapsevanem, kes soovib lasteasutuses käiva lapse jätta ajutiselt koduseks, esitab selle kohta direktorile kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteasutuses. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteasutusse tagasi vaid vabade kohtade olemasolul.

§ 14.   Rühma koosseisu kinnitamine

  (1) Rühmade moodustamine algab 1. augustil ja lõppeb 31. augustiks, mil lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisud (laste nimekiri rühmas) uueks õppeaastaks.

  (2) Enne rühma koosseisu kinnitamist direktor kontrollib rahvastikuregistrist lapse ja vähemalt ühe vanema elukoha olemasolu Harku vallas samas elukohas.

  (3) Enne rühma koosseisu kinnitamist sõlmivad lapsevanem ja lasteasutuse direktor lepingu. Lepingut ei sõlmita, kui elukohanõue ei ole täidetud.

  (4) Kui lapsevanem lasteasutuse direktori määratud ajaks lepingut ei sõlmi, loetakse lapsevanem kohast loobunuks.

§ 15.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  Laps on lasteasutusse vastu võetud lepingu sõlmimisest arvates.

7. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise üldised tingimused 

§ 16.   Lapse lasteasutusse toomine ja sealt lahkumine

  (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, kui rühma õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteasutuse lahtioleku aegu, lasteasutuse kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

§ 17.   Lapse üleviimine ühest rühmast teise

  Lasteasutuse direktor võib lapsevanema nõusolekul viia lapse vajadusel (näiteks rühma vanuselise koosseisu muutmine) üle ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid.

§ 18.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub koha kasutamise eest kohatasu Harku Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määras.

  (2) Lapsevanem tasub ühe kuu kohatasu suuruse ettemaksu.

  (3) Kohatasu tasutakse igal kuul olenemata lapse kohaloleku päevade arvust lasteasutuses. Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks.

  (4) Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks.

§ 19.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub lapse toitlustamise eest toidukulu. Toidukulu päevamaksumuse (sealhulgas toidukordade hinnad) otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

  (2) Lapsevanem tasub ühe kuu toidukulu suuruse ettemaksu.

  (3) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil toidukordadel.

  (4) Lapsevanemal on võimalik üksikust toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest lasteasutusele ette vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.

  (5) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (6) Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada vastavalt lasteasutuse kodukorrale. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva eest toidukulu.

  (7) Hoolekogu võib toidukulu päevamaksumust muuta, arvestades seejuures, et lapsevanemaid oleks võimalik uuest toidukulu päevamaksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

  (8) Toitlustamise eest tasutakse jooksva kuu eest vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks.

§ 20.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib lapsevanema taotluse alusel koha kasutamise peatada, kui kohta ei soovita kasutata vähemalt üheksa kuud järjest.

  (2) Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa lapsevanem kohatasu ja toidukulu.

  (3) Enne koha kasutamise peatamise taotlusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid vabade kohtade olemasolul.

  (4) Koha, mille kasutamine on ajutiselt peatatud, võib peatatud ajaks anda kasutusse teisele lapsele. Koha ajutiseks kasutamiseks sõlmitakse leping.

§ 21.   Lapse varasem kooliminek

  Kui laps on saavutanud kooliküpsuse enne koolikohustuse tekkimist ja lapsevanem soovib last varem kooli saata, tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile avaldus.

§ 22.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Lapsevanemal tuleb vallavalitsust koheselt teavitada, kui nõustamiskomisjon on soovitanud lapsele koolikohustuse edasilükkamist.

8. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 23.   Vastuvõetud kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal kohast loobuda, esitades lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

§ 24.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb ja laps arvatakse lasteasutusest välja koha kasutamise tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel.

  (2) Järgmisel õppeaastal koolimineva lapse vanemale väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi.

  (3) Koha kasutamise lõpetamise võib algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

§ 25.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamise, esitab ta kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile. Avalduses märgitakse koha kasutamise lõpukuupäev.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal lasteasutuse direktorile ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 26.   Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse algatusel

  (1) Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast arvates kohta kasutama ja lapsevanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjusest või
  2) lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi või
  3) lapsevanemal on võlgnevus kahekordse kohatasu või kahekordse toidukulu suuruses summas.
22.01.2016 17:00
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus alapunktide numeratsioonis Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (2) Paragrahv 26 lõikes 1 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, milles on märgitud koha kasutamise lõpetamise põhjus.

9. peatükk Lasteasutuse koha asendamine lapsehoiuteenusega 

§ 27.   Koha asendamine lapsehoiuteenusega

  (1) Vallavalitsus võib lapsevanema nõusolekul pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada lapsehoiuteenusega, kui vallavalitsusel ei olnud pakkuda kohta lasteasutuses.

  (2) Vallavalitsus teavitab lapsevanemat § 27 lõikes 1 sätestatud olukorrast ja võimalusest.

§ 28.   Lapsehoiuteenuse taotlus

  (1) Vallavalitsus teeb lapsevanematele e-keskkonnas täitmiseks kättesaadavaks lapsehoiuteenuse taotluse vormi. Erandkorras täidetakse taotluse vorm muul viisil.

  (2) Lapsevanem märgib taotluses järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht, kodused keeled, erivajadused, vanus taotluse esitamise ajal);
  2) lapsevanemate andmed (mõlema vanema nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lapsehoiuteenuse osutaja, kelle teenust soovib kasutada;
  4) vajadusel muud andmed;
  5) lapsevanema kinnitus, et ta on tutvunud määrusega.

§ 29.   Lapsehoiuteenuse rahastamine

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisele kohaldatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

  (2) Lapsehoiuteenust ei rahastata, kui lapsevanem loobus kohast lasteasutuses, välja arvatud § 3 lõikes 6 sätestatud juhul.

10. peatükk Menetlemine 

§ 30.   Küsimuste otsustamine

  Määruse § 3 lõikes 6 ja § 5 lõikes 1 sätestatud küsimusi otsustab vallavalitsus. Määrusega teisi vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid küsimusi otsustab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 31.   Lasteasutuse direktori ja vallavalitsuse vaheline informatsioon

  Lasteasutuse direktor teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil koheselt vallavalitsust vabanenud kohast lasteasutuses, samuti ajutise koha ja osaajalise koha kasutamise võimalustest.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 32.   Määruse rakendamine

  (1) Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määruse nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ alusel esitatud avalduste kohaselt moodustatud ja vallavalitsuse veebilehel avalikustatud järjekord kaotab kehtivuse käesoleva määruse jõustumisel, kuid järjekorras olevaid andmeid arvestatakse § 3 lõikes 4 märgitud prioriteetidele lisaks neljanda prioriteedina kuni 1. märtsini 2016.

  (2) Seni kehtinud määruse kohaselt järjekorras olevate laste vanemad esitavad järgmiseks õppeaastaks taotlused lähtudes käesolevast määrusest.

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määrus nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Õnnela Vaarik
Jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json