HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 41

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.12.2015 nr 11
RT IV, 07.01.2016, 24
jõustumine 10.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2016RT IV, 13.01.2016, 916.01.2016
09.01.2017RT IV, 13.01.2017, 1416.01.2017
10.07.2018RT IV, 13.07.2018, 216.07.2018
10.12.2019RT IV, 13.12.2019, 416.12.2019
22.12.2020RT IV, 31.12.2020, 1903.01.2021
04.05.2021RT IV, 07.05.2021, 3510.05.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Harku valla (edaspidi vald) koolieelsetesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) rühmade moodustamist, lasteasutusse pooleteise aastase kuni seitsmeaastase lapse (edaspidi laps) vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade (edaspidi koht) jagamist, lapse vastuvõtmist, koha asendamist lapsehoiuteenusega, koha kasutamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

§ 2.   Elukoht vallas
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

§ 3.   Kohtade jagamise põhimõtted

  (1) Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitava haridusasutuste haldussüsteemi (edaspidi e-keskkond) kaudu.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Kui lapsevanemal puudub arvuti kasutamise võimalus, toimub lapsevanema ja vallavalitsuse vaheline suhtlus muul viisil. Koha taotlemine, pakkumine ja sellele vastamine vormistatakse e-keskkonnas.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (3) Lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:
  1) kes on pooleteise kuni seitsmeaastane ja
  2) kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga (edaspidi Harku vallas elav laps).

  (4) Koha jagamisel arvestatakse järgmisi prioriteete:
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  1) lapse vanust ja
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  2) lapsega samast perest teiste laste (juhul, kui neid on), kellel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Harku vallas, käimist ühes lasteasutuses ja
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  3) lapse elukoha lähedust ja
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  4) lasteasutuste eelistuste järjekorda taotlusel ja
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  5) alternatiivpedagoogika metoodikal töötava rühma puhul taotluse varasemat esitamist.
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (5) Vallavalitsus pakub võimalusel ja põhjendatud vajadusel lapsele kohta § 3 lõikes 4 toodud prioriteete arvestamata:
  1) nõustamiskomisjoni soovitusel;
  2) kui lapse koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega edasi lükatud;
  3) vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettepanekul.

  (6) Erandkorras võetakse põhjendatud vajadusel lasteasutuse vabale kohale vallavalitsuse korraldusega asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiv laps juhul, kui lapse elukohaks olev asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel on laps, asub Harku vallas.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]
  1) asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibiv laps juhul, kui lapse elukohaks olev asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel on laps, asub Harku vallas;
  2) Harku vallas elav laps juhul, kui lapsevanem loobus lasteasutuse kohast põhjusel, et pakutud koha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole lasteasutuse teenus kättesaadav.

  (61) Erandkorras võetakse põhjendatud vajadusel lasteasutuse vabale kohale komisjoni (edaspidi komisjon) otsusega Harku vallas elav laps juhul, kui lapsevanem loobus lasteasutuse kohast põhjusel, et pakutud koha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole lasteasutuse teenus kättesaadav.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  (62) Eelmises lõikes nimetatud komisjoni kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja alusharidusspetsialist ning lasteasutuste direktorid.
[RT IV, 07.05.2021, 35 - jõust. 10.05.2021]

  (7) Alates 1. oktoobrist, pärast Harku vallas elavate laste vastuvõttu, võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt valda, eelistades valla haldusterritooriumil töötavate vanemate lapsi. Väljaspool valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse vaid ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (8) Harku vallas elavad lapsed, kellele kohti lasteasutustes ei jätkunud või § 3 lõikes 6¹ sätestatud juhul, Harku vallas elavad lapsed, kelle taotleti kohta pärast § 7 lõikes 1 sätestatud tähtaega ja lapsed väljastpoolt valda, arvestades § 3 lõikes 7 sätestatut, jäävad üksiku vabanenud koha ootele. Vallavalitsus koostab laste kohta eraldi nimekirjad (kokku kolm nimekirja), mida peab kuni järgmise õppeaasta 1. veebruarini, mil algab uus lasteasutuse rühmade (edaspidi rühm) moodustamine.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  (9) Üksikut vabanenud kohta pakutakse, arvestades lapse vanust:
  1) esmalt Harku vallas elavale lapsele, kellele kohta lasteasutustes ei jätkunud või § 3 lõike 6¹ sätestatud juhul;
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]
  2) seejärel Harku vallas elavale lapsele, kelle taotleti kohta pärast 1. märtsi;
  3) seejärel lapsele väljastpoolt valda, arvestades § 3 lõikes 7 sätestatut.

2. peatükk Lasteasutuse rühmade moodustamine 

§ 4.   Sõime- ja lasteaiarühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vallavalitsuse kooskõlastusel järgmiseks õppeaastaks rühmad koos struktuuri ja kohtade arvuga, lähtudes kohtade vajadusest ja koha pakkumise võimalustest.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse laste vanust lasteasutusse vastuvõtu õppeaasta 1. oktoobri seisuga. Rühmade liigid on sätestatud seaduses.

  (3) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad õppeaasta 1. oktoobriks kolme aastaseks (edaspidi kolmeaastased lapsed) ja seejärel õppeaasta 1. oktoobriks vähemalt nelja aastasteks saanud lastele (edaspidi vanemad lapsed) ning õppeaasta 1. oktoobriks pooleteise kuni kolmeaastastele lastele (edaspidi nooremad lapsed).

  (4) Kohtade arvu määramisel rühmas arvestatakse seaduses sätestatud piirnorme.

§ 5.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  (1) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi. Sobitus- ja erirühm moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Sobitusrühma kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Erirühma kuuluvad ainult erivajadustega lapsed.

3. peatükk Lasteasutuse koha taotlemine 

§ 6.   Lasteasutusega tutvumine

  (1) Lapsevanemal või lapse muul seaduslikul esindajal (edaspidi lapsevanem) on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal lasteasutusega tutvuda.

  (2) Lasteasutuse direktor või õppealajuhataja tutvustab lasteasutusega tutvuma tulnud lapsevanemale:
  1) rühma tööd;
  2) määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide võimalusi ja tingimusi.

§ 7.   Taotluse esitamine
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  (1) Lapsevanem esitab 1. veebruarist kuni 1. märtsini vallavalitsusele e-keskkonna kaudu taotluse järgmiseks õppeaastaks.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Taotlust jooksval õppeaastal koha saamiseks võib esitada e-keskkonna kaudu aastaringselt.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (vanema nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lasteasutuste eelistused, alates kõige eelistatumast;
  4) samast perest teiste laste (isikukood) käimine samas lasteasutuses;
  5) erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas;
  6) vajadusel muud andmed;
  7) lapsevanema kinnitus, et ta on tutvunud määrusega.

  (4) Lapsevanem, kes taotleb kohta nooremale kui kolmeaastasele lapsele, peab lisaks eelmises lõikes sätestatule, nõusolekul asendada koht lapsehoiuteenusega, vastavat nõusolekut kinnitama.

  (5) Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, alusharidusspetsialist ja lasteasutused abistavad lapsevanemat vajadusel taotluse esitamisel ja muutmisel.
[RT IV, 07.05.2021, 35 - jõust. 10.05.2021]

§ 8.   Taotluse muutmine ja tagasi võtmine
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  (1) Taotluses esitatud andmete muutumisel peab lapsevanem koheselt e-keskkonnas andmed muutma.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Kui lapsevanem pärast taotluse esitamist ei soovi enam kohta valla lasteasutuses, võib ta oma taotluse tagasi võtta, esitades avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vallavalitsusele.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

4. peatükk Lasteasutuse koha pakkumine ja pakkumisele vastamine 

§ 9.   Koha pakkumine
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  Vallavalitsus esitab taotluse esitanud lapsevanemale e-keskkonna kaudu järgmiseks õppeaastaks lasteasutuse koha pakkumise:
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]
  1) esmalt kolmeaastastele lastele ajavahemikus 1. märtsist kuni 15. aprillini;
  2) järgmisena vanematele lastele ja noorematele lastele ajavahemikus 25. aprillist kuni 15. maini.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

§ 10.   Koha pakkumise vastuvõtmine või loobumine

  (1) Lapsevanem vastab kümne kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]
  1) koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi lapsevanema avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks või
  2) koha pakkumisest loobumisest, märkides loobumise põhjenduse.

  (2) Lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta kümne kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vastanud.

  (3) Vallavalitsus loeb koolieelse lasteasutuse seaduse §-st 10 tuleneva kohustuse järgmiseks õppeaastaks täidetuks, kui lapsevanem pakutud kohast loobus, välja arvatud § 3 lõike 61 sätestatud juhul.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

5. peatükk Lasteasutuses üksiku vabanenud koha pakkumine ja sellele vastamine 

§ 11.   Üksiku vabanenud koha pakkumine
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  Kui õppeaasta kestel vabaneb lasteasutuses koht, esitab vallavalitsus lapsevanemale e-keskkonna kaudu koha pakkumise, arvestades § 3 lõigetes 8 ja 9 sätestatut. Pakkumisest teavitatakse lapsevanemat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

§ 12.   Üksiku vabanenud koha pakkumise vastuvõtmine või loobumine

  (1) Lapsevanem vastab vallavalitsusele seitsme kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates e-keskkonna kaudu:
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]
  1) vaba koha pakkumise vastuvõtmisest, mis on ühtlasi lapsevanema avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks või
  2) vaba koha pakkumisest loobumisest.

  (2) Kui lapsevanem seitsme kalendripäeva jooksul vaba koha pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks ja pakkumine esitatakse järgmisele lapsevanemale, arvestades § 3 lõigetes 8 ja 9 sätestatut.

6. peatükk Lasteasutuse koha kasutamise lepingu sõlmimine, rühma koosseisu kinnitamine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 13.   Koha kasutamise leping

  (1) Lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad lasteasutuse koha kasutamise lepingu (edaspidi leping). Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja.

  (2) Kohta saab kasutada kuni lapsevanema ja lasteasutuse vahelise lepingu lõpetamiseni või lapse koolikohustuslikku ikka jõudmise aasta õppeaasta lõpuni. Koha kasutamise aeg on lühem, kui koht on ajutine. Koha kasutusse andmise tähtaja ajutise koha puhul otsustab lasteasutuse direktor.
[RT IV, 13.07.2018, 2 - jõust. 16.07.2018]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

  (4) Lasteasutuse direktori nõusolekul võib kohta rühmas kasutada täisajalise või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteasutuse lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta.

  (5) Lepingu sõlmimiseks esitab lapsevanem vajalikud andmed lasteasutuse direktorile läbi e-keskkonna.
  1)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  2)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]
  3)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (6) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteasutuse direktor lapsevanemale:
  1) lepingu sisu;
  2) määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide võimalusi ja tingimusi.

  (7)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

§ 14.   Rühma koosseisu kinnitamine

  (1) Rühmade moodustamine algab 1. augustil ja lõppeb 31. augustiks, mil lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisud (laste nimekiri rühmas) uueks õppeaastaks.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Enne rühma koosseisu kinnitamist sõlmivad lapsevanem ja lasteasutuse direktor lepingu. Lepingut ei sõlmita, kui elukohanõue ei ole täidetud.

  (4) Kui lapsevanem lasteasutuse direktori määratud ajaks lepingut ei sõlmi, loetakse lapsevanem kohast loobunuks.

§ 15.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  Laps on lasteasutusse vastu võetud lepingu sõlmimisest arvates.

7. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise üldised tingimused 

§ 16.   Lapse lasteasutusse toomine ja sealt lahkumine

  (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, kui rühma õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteasutuse lahtioleku aegu, lasteasutuse kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

§ 17.   Lapse üleviimine ühest rühmast teise

  Lasteasutuse direktor võib lapsevanema nõusolekul viia lapse vajadusel (näiteks rühma vanuselise koosseisu muutmine) üle ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid.

§ 18.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub koha kasutamise eest kohatasu Harku Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määras.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Kohatasu tasutakse igal kuul olenemata lapse kohaloleku päevade arvust lasteasutuses. Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks.

  (4) Kohatasu tasutakse vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks.
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

§ 19.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub lapse toitlustamise eest toidukulu. Toidukulu päevamaksumuse (sealhulgas toidukordade hinnad) otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (3) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil toidukordadel.

  (4) Lapsevanemal on võimalik üksikust toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest lasteasutusele ette vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.

  (5) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (6) Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada vastavalt lasteasutuse kodukorrale. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva eest toidukulu.

  (7) Hoolekogu võib toidukulu päevamaksumust muuta, arvestades seejuures, et lapsevanemaid oleks võimalik uuest toidukulu päevamaksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

  (8) Toitlustamise eest tasutakse jooksva kuu eest vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks.

§ 20.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib lapsevanema taotluse alusel koha kasutamise peatada, kui kohta ei soovita kasutata vähemalt üheksa kuud järjest.

  (11) Koha kasutamise peatamisest teavitab lasteaia direktor haridus- ja kultuuriosakonda hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates lapsevanema taotluse rahuldamisest.
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

  (2) Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa lapsevanem kohatasu ja toidukulu.

  (3) Enne koha kasutamise peatamise taotlusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid vabade kohtade olemasolul.

  (4) Koha, mille kasutamine on ajutiselt peatatud, võib peatatud ajaks anda kasutusse teisele lapsele. Koha ajutiseks kasutamiseks sõlmitakse leping.

§ 21.   Lapse varasem kooliminek

  Kui laps on saavutanud kooliküpsuse enne koolikohustuse tekkimist ja lapsevanem soovib last varem kooli saata, tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile avaldus.

§ 22.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Lapsevanemal tuleb lasteaeda koheselt teavitada, kui nõustamiskomisjon on soovitanud lapsele koolikohustuse edasilükkamist.
[RT IV, 31.12.2020, 19 - jõust. 03.01.2021]

8. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 23.   Vastuvõetud kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal kohast loobuda, esitades lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

§ 24.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb ja laps arvatakse lasteasutusest välja koha kasutamise tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel.

  (2) Järgmisel õppeaastal koolimineva lapse vanemale väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi.

  (3) Koha kasutamise lõpetamise võib algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

§ 25.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamise, esitab ta kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile. Avalduses märgitakse koha kasutamise lõpukuupäev.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal lasteasutuse direktorile ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 26.   Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse algatusel

  (1) Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast arvates kohta kasutama ja lapsevanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjusest või
  2) lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või määruses sätestatud koha kasutamise tingimusi või
  3) lapsevanemal on võlgnevus kahekordse kohatasu või kahekordse toidukulu suuruses summas.

  (2) Paragrahv 26 lõikes 1 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, milles on märgitud koha kasutamise lõpetamise põhjus.

9. peatükk Lasteasutuse koha asendamine lapsehoiuteenusega 

§ 27.   Koha asendamine lapsehoiuteenusega

  (1) Vallavalitsus võib lapsevanema nõusolekul pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada lapsehoiuteenusega, kui vallavalitsusel ei olnud pakkuda kohta lasteasutuses.

  (2) Vallavalitsus teavitab lapsevanemat § 27 lõikes 1 sätestatud olukorrast ja võimalusest e-keskkonna kaudu.
[RT IV, 13.12.2019, 4 - jõust. 16.12.2019]

§ 28.   Lapsehoiuteenuse taotlus
[Kehtetu - RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

§ 29.   Lapsehoiuteenuse rahastamine

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisele kohaldatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

  (2) Lapsehoiuteenust ei rahastata, kui lapsevanem loobus kohast lasteasutuses.
[RT IV, 13.01.2017, 14 - jõust. 16.01.2017]

10. peatükk Menetlemine 

§ 30.   Küsimuste otsustamine

  Määruse § 3 lõikes 6 ja § 5 lõikes 1 sätestatud küsimusi otsustab vallavalitsus. Määrusega teisi vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid küsimusi otsustab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 31.   Lasteasutuse direktori ja vallavalitsuse vaheline informatsioon

  Lasteasutuse direktor teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil koheselt vallavalitsust vabanenud kohast lasteasutuses, samuti ajutise koha ja osaajalise koha kasutamise võimalustest.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 32.   Määruse rakendamine

  (1) Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määruse nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ alusel esitatud avalduste kohaselt moodustatud ja vallavalitsuse veebilehel avalikustatud järjekord kaotab kehtivuse käesoleva määruse jõustumisel, kuid järjekorras olevaid andmeid arvestatakse § 3 lõikes 4 märgitud prioriteetidele lisaks neljanda prioriteedina kuni 1. märtsini 2016.

  (2) Seni kehtinud määruse kohaselt järjekorras olevate laste vanemad esitavad järgmiseks õppeaastaks taotlused lähtudes käesolevast määrusest.

  (3) Määruse paragrahvis 2 sätestatud tingimust, mille kohaselt võimaldatakse esmalt koht lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga 31. detsembri seisuga, rakendatakse alates 30. detsembrist 2016.a.
[RT IV, 13.01.2016, 9 - jõust. 16.01.2016]

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json