Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2016, 33

Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 30.12.2015 nr 16
jõustumine 01.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad hajaasustusalal asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

  (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm. Lumetõrje teostamine ei sisalda libedusetõrjet.

  (3) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel;
  2) õuealal;
  3) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  4) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja elukoht peab rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Vormikohane taotlus esitatakse valla ehitusspetsialistile hiljemalt iga aasta 01. novembriks.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teostamise tingimused

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad peavad olema takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;
  2) tee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt;
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 01.09.2016.

  (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Kaiu valla Teataja ja valla veebilehel.

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json