Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2016. aastal

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2016. aastal - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2016, 37

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2016. aastal

Vastu võetud 05.01.2016 nr 1

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja § 23 lõike 1, Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 12 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord“ § 2 lõike 3 ning Rae valla 2016. aasta eelarve alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste piirmäärad

 (1) Kinnitada 2016. aastal valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
 1) Matusetoetus – 200 eurot;
 2) Asenduskodust elluastumise toetus – 320 eurot;
 3) Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot;
 4) Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus - 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 5) Pensionäri või puudega inimese ravimi- või hambaravitoetus – 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 6) Toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks – 32 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 7) Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
 8) Toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule – 20 eurot;
 9) Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
 10) Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
 11) Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse pere jõulutoetus – 100 eurot (makstakse välja detsembrikuus);
 12) Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;
 13) Tšernobõli veterani toetus – 100 eurot (makstakse välja aprillikuus).

 (2) Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste vahendite olemasolu korral maksta täiendavat toetust käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 7 nimetatud juhtudel.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär