KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2016, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2015 nr 11
RT IV, 07.01.2016, 38
jõustumine 10.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2016RT IV, 16.08.2016, 119.08.2016

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1 ja § 435 lõike 1 ning Audru Vallavolikogu 05. veebruari 2015 määruse nr 4 „Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Audru valla lemmikloomaregistri (edaspidi register) pidamise kord, sealhulgas registri vastutava ja volitatud töötleja ülesanded, registrisse kogutavate andmete koosseis, andmete registrisse kandmise kord, registrist andmete väljastamise tingimused ja kord ning muud registri pidamisega seotud korralduslikud ülesanded

§ 2.   Registri nimi ja pidamise eesmärgid

  (1) Registri ametlik nimi on „Audru valla lemmikloomaregister“.

  (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) lemmikloomade (edaspidi loomad) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) järelevalveta loomade omanike kiire leidmine;
  4) loomatauditõrje seaduses nõutud vaktsineerimiste jälgimine.
[RT IV, 16.08.2016, 1 - jõust. 19.08.2016]

  (3) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Audru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu, pidamist ning kasutajate õiguste haldamist;
  2) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepingu andmekogu majutamiseks ja annab volituse registrisse andmete sisestamiseks ja nende töötlemiseks;
  3) määrab teenistujad, kellele antakse registri kasutajaõigused;
  4) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
  5) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;
  6) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Registri volitatud töötlejad

  (1) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu või volituse alusel sisestavad ja töötlevad registriandmeid või teostavad registri majutamist ja arendustöid.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja on Spin TEK AS, kes:
  1) majutab, hooldab ja haldab registrit;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  4) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise.

  (3) Registriandmeid sisestav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  2) kannab registrisse andmeid ning uuendab neid;
  3) vastutab registrisse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  6) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Registri pidamise viis ja finantseerimine

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmekoguna.

  (2) Register on ühetasandiline infotehnoloogiline andmekogu, mille andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste keskmine (M).

  (4) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Audru valla eelarvest.

§ 6.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse Audru valla haldusterritooriumil asuvate loomade ja nende omanike või hooldajate (edaspidi koos omanik) andmed vastavalt Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning käesolevale põhimäärusele, samuti muude lemmikloomade ja nende omanike andmed omaniku soovil.
[RT IV, 16.08.2016, 1 - jõust. 19.08.2016]

  (2) Registrisse kantavad andmed looma kohta on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) kiibi puudumisel muu märgistusviis ja number;
  4) liik;
  5) nimi;
  6) sünniaeg;
  7) sugu;
  8) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  9) looma staatus;
  10) sigimisvõime;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) järgmise vaktsineerimise aeg;
  13) surma aeg;
  14) surma põhjus.
[RT IV, 16.08.2016, 1 - jõust. 19.08.2016]

  (3) Registrisse kantavad veterinaararsti andmed on:
  1) looma registreerinud veterinaararsti nimi;
  2) veterinaararsti organisatsiooniline kuuluvus.

  (4) Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) aadress;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.
[RT IV, 16.08.2016, 1 - jõust. 19.08.2016]

  (5) Registriandmeid sisestaval volitatud töötleja on õigus laiendada registriandmete koosseisu registri pidamise ja järelevalve teostamise hõlbustamiseks.

§ 7.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku täidetud ankeet looma registreerimiseks (käesoleva Lisa);
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõendid;
  4) riigiportaali kaudu esitatud andmed.

§ 8.   Andmete registrisse kandmise kord ja säilitamine

  (1) Andmeandjateks on:
  1) Audru valla territooriumil asuva looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on looma leidnud või kinni püüdnud.

  (2) Andmete registrisse kandmise ning uuendamise kohustus on vastutaval töötlejal.

  (3) Vastutav töötleja registreerib looma ning loomaomaniku andmed hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Vastutav töötleja keeldub andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Loomaomaniku kontaktandmete muutumisest või looma surmast teavitab loomaomanik vastutavat töötlejat või sisestab Eesti teabevärava eesti.ee kaudu registrisse uued kontaktandmed või informatsiooni looma surma kohta viivitamata.

  (5) Registriandmete säilitamise tähtaeg on 20 aastat.

§ 9.   Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (2) Vastutav töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

  (3) Kui vastutav töötleja avastab registrist ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

§ 10.   Registrist andmete väljastamise tingimused

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) põhjendatud vajaduse korral kolmandale isikutele.

§ 11.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registrist väljastab andmeid vastutav töötleja esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (2) Taotlus esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse andmed viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (3) Registrist väljastatakse avalduse alusel üksnes järgmisi andmeid:
  1) andmed looma kohta, mis on vajalikud looma tuvastamiseks
  2) loomaomaniku nimi, telefoni number ja e-posti aadress.

  (4) Hulkuvate looma püüdmise teenust osutavale isikule ning järelevalveametnikule avaldatakse päringu korral kõik looma ja tema omaniku kohta registreeritud andmed.

§ 12.   Registri kasutamise õigus

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Vastutava töötleja taotlusel loob registrit majutav volitatud töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) registri administraatorile.

  (3) Konto loomiseks või sulgemiseks esitab vastutav töötleja volitatud töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood.

  (4) Volitatud töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 14.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Audru Vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Register likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise registrisse, arhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmanda päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa  Ankeet
[RT IV, 16.08.2016, 1 - jõust. 19.08.2016]

/otsingu_soovitused.json