Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 1

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 100

Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu projekt oli ajavahemikul 14. november kuni 4. detsember avalikustatud kõikide ühinemisläbirääkimistes osalevate omavalitsuste veebilehtedel ja vallavalitsustes ning ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes rahvakoosolekutel.
Eeltoodu, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 ja lõike 7 alusel ning arvestades omavalitsuste vahelisi ühinemisläbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid
Sauga Vallavolikogu otsustab:


1. Kinnitada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
   1.1. Lisa 1 Seletuskiri Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingule;
   1.2. Lisa 2 Are valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
   1.3. Lisa 3 Sauga valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
   1.4. Lisa 4 Tori valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
   1.5. Lisa 5 Sindi linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
   1.6. Lisa 6 Ühinevate omavalitsusüksuste kaart mõõtkavas 1: 50 000;
   1.7. Lisa 7 Are valla investeeringute tegevuskava 2017-2021;
   1.8. Lisa 8 Sauga valla investeeringute tegevuskava 2017-2020;
   1.9. Lisa 9 Tori valla investeeringute tegevuskava 2017-2028;
   1.10 Lisa 10 Sindi linna eelarvestrateegia 2017-2020.
2. Kinnitada õiend ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste
kohta (Lisa 11).
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Are, Sauga, Tori valla ja Sindi linna veebilehtedel.
4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kandela Õun
volikogu esimees

Lisa Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisleping