Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kõpu valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Kõpu valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 3

  Kõpu valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.12.2016 nr 16

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõigete 1 ja 3 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Kõpu valla 2016. aasta lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Sihtotstarbeliste summade eelarvesse lülitamine

    Anda vallavalitsusele õigus eelarveaasta jooksul laekuvate sihtotstarbeliste summade eelarvesse lülitamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

  § 3.  Volitused vallavalitsusele

    Volitada vallavalitsust liigendama kinnitatud alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

  § 4.  Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  Kaja Lind
  volikogu esimees

  Lisa Lisa