Teksti suurus:

Ühinemislepingu koos selle lisadega kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 4

Ühinemislepingu koos selle lisadega kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Vastu võetud 02.01.2017 nr 2

Saarde Vallavolikogu võttis 03.02.2016.a. vastu otsuse nr 2 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tegemine“, millega tehti ettepanek Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna Vallavolikogudele läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, eesmärgiga moodustada 2017 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus. Sama otsusega anti volitused läbirääkimiste pidamiseks.
Häädemeeste Vallavolikogu 10.03.2016.a. otsusega nr 24, Surju Vallavolikogu 23.03.2016.a. otsusega nr 11 ja Tahkuranna Vallavolikogu 30.03.2016.a. otsusega nr 16 andsid nõusoleku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Saarde Vallavolikogu 07.12.2016.a. otsusega nr 36 „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmine“ jäeti kinnitamata Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemisleping ja selle lisad ning lõpetati ühinemisläbirääkimised Häädemeeste ja Tahkuranna valdadega.
Jätkunud läbirääkimistel jõudsid Saarde valla ja Surju valla esindajad kokkuleppele ühinemislepingu sõlmimise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise osas, mistõttu esitatakse kinnitamiseks kahepoolne ühinemisleping ja taotlus kahe kohaliku omavalitsusüksuse ühinemise kaudu uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks.
Valdade ühinemisel ei vasta uus kohaliku omavalitsuse üksus miinimumsuuruse kriteeriumile ja sellisel korral tuleb Vabariigi Valitsuselt taotleda Haldusreformi seaduse § 9 lõikes 3 punktis 1 nimetatud erandi kohaldamist, lähtudes „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 7 lõikes 5 nimetatud asjaoludest ning „Haldusreformi seaduse“ § 9 lõikest 4. Saarde valla ja Surju valla ühinemisel on täidetud üks järgmistest tingimustest: ühinevad vähemalt kaks kohaliku omavalitsuse üksust, mis moodustavad haldusterritoriaalselt loogilise terviku, mille pindala on kokku vähemalt 900 km2 ja milles elab rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku vähemalt 3500 elanikku. Saarde ja Surju valla elanike arv kokku seisuga 01.01.2016 oli 4958 ja haldusterritooriumi pindala 1065 km2.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 10; „Haldusreformi seaduse“ § 9 lg 3 p 1 ja „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 9 lg 7, lg 9 p 1, § 91 lg 6 ja arvestades ühinemislepingu ja selle lisade kohta avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekuid (lisatud õiend),
Saarde Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Saarde valla ja Surju valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
   1.1. Lisa 1: Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta.
   1.2. Lisa 2: Moodustatava valla kaart mõõtkavas 1: 50 000.
   1.3. Lisa 3: Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute loetelu, nende tegemise põhjendus ja eelarve.
   1.4. Lisa 4: Moodustatava valla juhtimisstruktuur.
   1.5. Lisa 5: Saarde valla ja Surju valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanded.
2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Saarde valla veebilehel.
3. Ühinemisleping koos lisadega avaldada Riigi Teatajas.
4. Taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist ja erandi kohaldamist, eesmärgiga moodustada Saarde valla ja Surju valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, mille nimeks saab Saarde vald.
5. Saarde Vallavalitsusel edastada otsus koos nõutava dokumentatsiooniga Pärnu maavanemale.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Saarde Vallavolikogule „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 Moodustatava valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute loetelu, nende tegemise põhjendus ja eelarve

Lisa 4 Moodustatava valla juhtimisstruktuur

Lisa 5 Saarde valla ja Surju valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanded