SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus Iisaku vallas

Väljaandja:Iisaku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.01.2017, 5

Sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus Iisaku vallas

Vastu võetud 27.12.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lõike 1 punkti 2 ja Iisaku Vallavolikogu 24.11.2016 määruse nr 76 «Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Iisaku vallas» § 15 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus Iisaku vallas.

 (2) Teenuse eest võetava tasu suurus sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast, teenuse kasutamise põhjustest ja muudest juhtumiga seotud asjaoludest.

§ 2.  Koduteenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus

 (1) Koduteenuse eest võetav tasu on 3,00 eurot/tund neile teenuse saajatele, kellel on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustuslased.

 (2) Ülalpidamiskohustuslasteta isikute puhul otsustab teenuse osutamise tasu suuruse vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul juhtumipõhiselt.

 (3) Koduteenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikuid või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma (on puudega isik, viibib väljaspool omavalitsuse territooriumi jms).

§ 3.  Sotsiaaltransporditeenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eest tasub üldjuhul teenust vajav isik ise.

 (2) Sotsiaaltransporditeenuse eest võetava tasu suurus on 0,20 eurot/km, välja arvatud juhul, kui teenust osutatakse Iisaku valla piires, siis on ühekordse tasu suuruseks 2,50 eurot.

§ 4.  Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus

  Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu suurus on 3,00 eurot/tund.

§ 5.  Sotsiaalteenuse eest tasumine

 (1) Sotsiaalteenuste eest tasutakse Iisaku Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel või sularahas vallavalitsuse raamatupidamisse.

 (2) Vallavalitsusel on õigus sotsiaalkomisjoni ettepanekul vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 2017. aasta 1. jaanuarist.

Raivo Raap
Vallavanem

Lia Teeväli
Vallasekretär